Nariadenie vlády č. 221/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh

Platnosť od 21.07.2016
Účinnosť od 01.01.2017 do14.05.2020

OBSAH

221

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 7. júla 2016,

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje

a) požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia (ďalej len „množiteľský materiál a ovocná drevina“) na trh; množiteľským materiálom sa rozumie osivo, časť rastliny a iný rastlinný materiál vrátane podpníka, ktoré sú určené na množenie a výrobu ovocných drevín, a ovocnou drevinou sa rozumie drevina určená na výsadbu alebo presádzanie po uvedení na trh,

b) rody, druhy a ich hybridy, na ktoré sa požiadavky uplatňujú.

(2) Požiadavky podľa odseku 1 písm. a) sa vzťahujú aj na podpníky a iné časti rastlín iných rodov, druhov alebo ich hybridov, ak sa na ne navrúbľoval alebo sa má navrúbľovať materiál vymedzených rodov, druhov alebo ich hybridov.

(3) Požiadavky podľa odseku 1 písm. a) sa neuplatňujú, ak množiteľský materiál a ovocné dreviny sú preukázateľne určené na vývoz do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie, a sú riadne označené a uchovávajú sa dostatočne izolované.

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) škodcom organizmus uvedený v prílohách č. 1 až 3,

b) materiálom bez škodcov množiteľský materiál alebo ovocné dreviny, na ktorých je rozsah prítomnosti škodcov dostatočne nízky na to, aby bola zabezpečená prijateľná kvalita a úžitkovosť množiteľského materiálu a ovocných drevín,

c) materiálom bez poškodení množiteľský materiál alebo ovocné dreviny s poškodeniami, ktoré by mohli narušiť ich kvalitu a úžitkovosť len na rovnakej alebo nižšej úrovni, aká má byť výsledkom správnych postupov pestovania a zaobchádzania,

d) vizuálnou prehliadkou skúmanie rastliny alebo časti rastliny voľným okom, pomocou lupy, stereoskopu alebo mikroskopu,

e) testom iné skúmanie ako vizuálna prehliadka rastliny alebo jej časti,

f) laboratóriom zariadenie určené na testovanie množiteľského materiálu a ovocných drevín.

§ 3

Uvádzanie na trh

(1) Množiteľský materiál a ovocné dreviny rodov a druhov uvedených v prílohe č. 4 možno uvádzať na trh, ak

a) je uznaný1) Ústredným skúšobným a kontrolným ústavom poľnohospodárskym (ďalej len „kontrolný ústav“) alebo orgánom zriadeným alebo vymenovaným iným členským štátom Európskej únie (ďalej len „iný orgán“) ako predzákladný materiál, základný materiál, certifikovaný materiál alebo spĺňa podmienky na označenie ako konformný materiál,

b) sú ovocné dreviny uznané kontrolným ústavom alebo iným orgánom ako certifikovaný materiál alebo spĺňajú podmienky na označenie ako konformný materiál.

(2) Množiteľský materiál a ovocné dreviny, ktoré pozostávajú z geneticky modifikovaného organizmu, možno uviesť na trh, len ak je tento geneticky modifikovaný organizmus povolený podľa osobitných predpisov.2)

(3) Ak sa plody ovocných drevín podľa odseku 2 majú použiť v potravinách alebo krmovinách alebo ako potravina alebo krmovina, môže sa množiteľský materiál a ovocné dreviny uviesť na trh, len ak sú potraviny alebo krmivo pochádzajúce z tohto materiálu povolené podľa osobitného predpisu.3)

(4) Množiteľský materiál a ovocné dreviny rodov a druhov uvedených v prílohe č. 4 spĺňajú počas výroby a uvedenia na trh požiadavky, ak ide o

a) predzákladný materiál podľa § 4 až 15,

b) základný materiál podľa § 16 až 20,

c) certifikovaný materiál podľa § 21 až 23 a

d) konformný materiál podľa § 24 až 28.

(5) Kontrolný ústav môže udeliť výnimku4) na uvedenie na trh primeraného množstva množiteľského materiálu a ovocných drevín určených na

a) pokusy alebo vedecké účely,

b) šľachtiteľskú činnosť alebo

c) zachovanie genetickej diverzity.

(6) Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) uvádzaním na trh predaj, skladovanie s úmyslom predaja, ponuky na predaj a nakladanie, dodávanie alebo transfer na účely komerčného využitia množiteľského materiálu alebo ovocných drevín tretím stranám za úplatu alebo bezodplatne,

b) predzákladným materiálom množiteľský materiál, ktorý

1. je vyrobený podľa všeobecne zaužívaných spôsobov šľachtenia na uchovanie pravosti odrody vrátane dôležitých pomologických vlastností a požiadaviek na zdravotný stav,

2. je určený na výrobu základného materiálu alebo certifikovaného materiálu iného ako ovocná drevina,

3. spĺňa osobitné požiadavky ustanovené pre predzákladný materiál podľa odsekov 1 až 5 a

4. podľa úradnej kontroly spĺňa podmienky podľa bodov 1 až 3,

c) základným materiálom množiteľský materiál, ktorý

1. je vyrobený priamo alebo počas známeho počtu generácií vegetatívnym spôsobom množenia z predzákladného materiálu, podľa všeobecne zaužívaných metód na uchovanie pravosti odrody vrátane dôležitých pomologických vlastností a požiadaviek na zdravotný stav,

2. je určený na výrobu certifikovaného materiálu,

3. spĺňa osobitné požiadavky na základný materiál podľa odsekov 1 až 5 a

4. podľa úradnej kontroly spĺňa podmienky podľa bodov 1 až 3,

d) certifikovaným materiálom

1. množiteľský materiál, ktorý

1.1. je vyrobený priamo vegetatívnym spôsobom množenia z predzákladného materiálu alebo základného materiálu, alebo ak je určený na výrobu podpníka, pri certifikovaných semenách zo základného materiálu alebo certifikovaného materiálu podpníka,

1.2. je určený na výrobu ovocnej dreviny,

1.3. spĺňa osobitné požiadavky na certifikovaný materiál podľa odsekov 1 až 5,

1.4. podľa úradnej kontroly spĺňa podmienky podľa bodov 1.1. až 1.3.

2. ovocná drevina, ktorá

2.1. je vyrobená priamo z certifikovaného predzákladného materiálu alebo z certifikovaného základného materiálu,

2.2. je určená na výrobu ovocia,

2.3. spĺňa osobitné požiadavky na certifikovaný materiál podľa odsekov 1 až 5,

2.4. podľa úradnej kontroly spĺňa podmienky podľa bodov 2.1. až 2.3.,

e) konformným materiálom množiteľský materiál CAC (Conformitas Agraria Communitatis) a ovocné dreviny, ktoré

1. sú odrodovo pravé a majú dostatočnú odrodovú čistotu,

2. sú určené na výrobu

2.1. množiteľského materiálu,

2.2. ovocnej dreviny alebo

2.3. ovocia,

3. spĺňajú osobitné podmienky na konformný materiál podľa odsekov 1 až 5,

f) úradnou kontrolou kontrola vykonaná kontrolným ústavom alebo iným orgánom,

g) odrodou skupina rastlín jedného botanického triedenia najnižšieho známeho radu, ktorá

1. je definovaná výskytom vlastností vyplývajúcich z daného genotypu alebo kombinácie genotypov,

2. sa odlišuje od ostatných skupín rastlín výskytom najmenej jednej z vlastností uvedených v bode 1,

3. sa považuje za jeden celok vzhľadom na jej schopnosť množenia v nezmenenom stave.

§ 4

Certifikácia predzákladného materiálu

(1) Množiteľský materiál, ktorý nie je materskou rastlinou ani podpníkom a nepatrí k odrode, sa úradne certifikuje ako predzákladný materiál, ak

a) je priamo namnožený z materskej rastliny, ktorá je uznaná podľa § 6, je získaná rozmnožovaním podľa § 14 alebo je získaná mikropropagáciou podľa § 15,

b) zodpovedá opisu príslušnej odrody a táto skutočnosť je overená podľa § 8,

c) uchováva sa podľa § 9,

d) spĺňa požiadavky podľa § 11,

e) pôda spĺňa požiadavky podľa § 12, ak má udelenú výnimku podľa § 9 ods. 4, a

f) poškodenia spĺňajú požiadavky podľa § 13.

(2) Ak predzákladná materská rastlina alebo predzákladný materiál nespĺňa požiadavky podľa
§ 8 až 13, dodávateľ, ktorým sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva množenie, výrobu, uchovávanie, ošetrovanie, dovoz alebo uvádzanie na trh množiteľského materiálu a ovocných drevín,

a) odstráni takú predzákladnú materskú rastlinu alebo predzákladný materiál z blízkosti ostatných predzákladných materských rastlín a predzákladného materiálu, alebo

b) prijme opatrenia na zabezpečenie, aby takáto predzákladná materská rastlina alebo predzákladný materiál spĺňali požiadavky podľa § 8 až 13.

(3) Predzákladnú materskú rastlinu alebo predzákladný materiál odstránený podľa odseku 2 písm. a) možno použiť ako základný materiál, certifikovaný materiál alebo konformný materiál, ak spĺňa požiadavky na príslušnú kategóriu, ktorou sa rozumie predzákladný materiál, základný materiál, certifikovaný materiál alebo konformný materiál.

(4) Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) materskou rastlinou identifikovaná rastlina určená na množenie,

b) predzákladnou materskou rastlinou materská rastlina určená na výrobu predzákladného materiálu,

c) základnou materskou rastlinou materská rastlina určená na výrobu základného materiálu,

d) certifikovanou materskou rastlinou materská rastlina určená na výrobu certifikovaného materiálu,

e) plodiacou rastlinou rastlina namnožená z materskej rastliny a vypestovaná na produkciu ovocia na účely overenia odrodovej pravosti danej materskej rastliny,

f) obnovou materskej rastliny nahradenie materskej rastliny rastlinou, ktorá z nej bola získaná vegetatívnym spôsobom.

§ 5

Certifikácia podpníka, ktorý nepatrí k odrode, ako predzákladného materiálu

(1) Podpník, ktorý nepatrí k odrode, sa úradne certifikuje ako predzákladný materiál, ak

a) je priamo namnožený vegetatívnym rozmnožovaním alebo pohlavným rozmnožovaním z materskej rastliny, ktorá je uznaná podľa § 7, získaná rozmnožovaním podľa § 14 alebo získaná mikropropagáciou podľa § 15; ak ide o pohlavné rozmnožovanie, opeľujúci strom musí byť priamo vyprodukovaný vegetatívnym rozmnožovaním z materskej rastliny,

b) zodpovedá opisu svojho druhu,

c) sa uchováva podľa § 9,

d) spĺňa požiadavky podľa § 11,

e) pôda spĺňa požiadavky podľa § 12, ak má udelenú výnimku podľa § 9 ods. 4, a

f) poškodenia spĺňajú požiadavky podľa § 13.

(2) Ak podpník, ktorý je predzákladnou materskou rastlinou alebo predzákladným materiálom, nespĺňa požiadavky podľa § 9 až 13, dodávateľ

a) odstráni podpník z blízkosti ostatných predzákladných materských rastlín a predzákladného materiálu alebo

b) prijme opatrenia na zabezpečenie, aby podpník spĺňal požiadavky podľa § 9 až 13.

(3) Podpník odstránený podľa odseku 2 písm. a) možno použiť ako základný materiál, certifikovaný materiál alebo konformný materiál, ak spĺňa požiadavky na príslušnú kategóriu.

§ 6

Uznanie predzákladnej materskej rastliny

(1) Kontrolný ústav uzná1) na žiadosť dodávateľa rastlinu ako predzákladnú materskú rastlinu postupom podľa § 38 ods. 4 až 6, ak zistí, že táto rastlina spĺňa požiadavky podľa § 8 až 13 a zodpovedá opisu odrody.

(2) Pri uznávaní skúma kontrolný ústav výskyt vlastností odrody na predzákladnej materskej rastline, či zodpovedajú opisu odrody podľa

a) úradného opisu pri odrodách zaregistrovaných v niektorom z vnútroštátnych registrov alebo odrodách právne chránených,

b) úradného popisu,5) ak je odroda takto zaregistrovaná vo vnútroštátnom registri, alebo

c) opisu priloženého k žiadosti o registráciu odrody alebo k žiadosti o registráciu právne chránenej odrody a správy vypracovanej kontrolným ústavom alebo iným orgánom, ktorou sa potvrdzuje, že príslušná odroda je odlišná, vyrovnaná a stála.6)

(3) Pred ukončením registrácie odrody možno uznanú materskú rastlinu a množiteľský materiál, ktorý je z nej vyrobený, použiť len na produkciu základného materiálu alebo certifikovaného materiálu a nemožno ich uvádzať na trh ako predzákladný materiál, základný materiál alebo certifikovaný materiál.

(4) Ak zistenie, že predzákladná materská rastlina a materiál zodpovedá opisu odrody, je možné len na základe vlastností plodiacej rastliny, skúmanie sa vykonáva na plodoch plodiacej rastliny namnoženej z predzákladnej materskej rastliny, ktorá sa uchováva oddelene od predzákladnej materskej rastliny a predzákladného materiálu; vizuálna prehliadka plodiacej rastliny sa vykonáva v najvhodnejších obdobiach roka, pričom sa zohľadňujú klimatické a rastové podmienky rastliny dotknutého rodu a druhu.

§ 7

Uznávanie podpníka, ktorý nepatrí k odrode

Podpník, ktorý nepatrí k odrode, kontrolný ústav na žiadosť dodávateľa uzná1) ako predzákladnú materskú rastlinu, ak zodpovedá opisu druhu a ak spĺňa požiadavky podľa § 9 až 13, čo preverí postupom podľa § 38 ods. 4 až 6.

§ 8

Overovanie zhody predzákladnej materskej rastliny a predzákladného materiálu s opisom odrody

Zhodu predzákladnej materskej rastliny a predzákladného materiálu s opisom odrody podľa § 6 ods. 2 overuje kontrolný ústav a dodávateľ pravidelne v závislosti od danej odrody a použitého spôsobu rozmnožovania; pri obnove materskej rastliny sa overuje zhoda každej predzákladnej materskej rastliny, ktorá je výsledkom obnovy.

§ 9

Uchovávanie predzákladnej materskej rastliny a predzákladného materiálu

(1) Predzákladná materská rastlina a predzákladný materiál sa počas pestovateľského procesu uchovávajú

a) v zariadení, ktoré

1. je určené pre daný rod alebo druh rastliny,

2. je zabezpečené proti hmyzu a

3. poskytuje ochranu pred infekciou prostredníctvom vzdušných vektorov alebo iných zdrojov a

b) tak, že je zabezpečená ich individuálna identifikácia.

(2) Kandidátska predzákladná materská rastlina sa uchováva tak, že je zabezpečená proti hmyzu a fyzicky izolovaná od predzákladných materských rastlín v zariadení uvedenom v odseku 1 písm. a) až do ukončenia testov podľa § 10 ods. 1 a 2; kandidátskou predzákladnou materskou rastlinou sa rozumie materská rastlina, ktorá je predmetom uznávania ako predzákladná materská rastlina.

(3) Predzákladná materská rastlina a predzákladný materiál sa pestujú alebo vyrábajú izolovane od pôdy, v črepníkoch bez pôdy alebo v črepníkoch so sterilizovanými rastovými médiami a označujú sa náveskou, ktorá zabezpečuje ich vysledovateľnosť.

(4) Na základe výnimky a za podmienky, že je zabezpečené prijatie opatrení s cieľom zabrániť infekcii rastliny z vektorov prenášaných vzduchom, kontaktu s koreňmi, prenosu infekcie strojmi, nástrojmi na štepenie a z ďalších možných zdrojov, odchylne od odsekov 1 až 3, je možné povoliť produkciu predzákladnej materskej rastliny a predzákladného materiálu na poli, ktoré nie je zabezpečené proti hmyzu, pre osobitný rod alebo druh. Takýto materiál sa označuje náveskou na zabezpečenie jeho vysledovateľnosti.

(5) Predzákladnú materskú rastlinu a predzákladný materiál možno uchovávať kryokonzerváciou, ktorou sa rozumie uchovávanie rastlinného materiálu prostredníctvom ochladenia na mimoriadne nízku teplotu s cieľom udržania jeho životaschopnosti.

(6) Predzákladnú materskú rastlinu je možné používať len počas obdobia stálosti danej odrody alebo podmienok prostredia, v ktorom sa pestuje, a ostatných faktorov, ktoré majú vplyv na stálosť odrody.

§ 10

Zdravie kandidátskej predzákladnej materskej rastliny a predzákladnej materskej rastliny vyrobenej obnovou

(1) Kandidátska predzákladná materská rastlina musí byť bez škodcu uvedeného v prílohách č. 1 a 2, ak ide o dotknutý rod a druh.

(2) Prítomnosť škodcu uvedeného v prílohe č. 1 sa zisťuje vizuálnou prehliadkou v zariadení alebo na poli; pri pochybnostiach kontrolný ústav alebo dodávateľ odoberie vzorku a vykoná test kandidátskej predzákladnej materskej rastliny.

(3) Prítomnosť škodcu uvedeného v prílohe č. 2 sa zisťuje vizuálnou prehliadkou v zariadení a na poli a odberom vzorky a testovaním, ktoré vykonáva kontrolný ústav alebo dodávateľ, pričom odber vzorky a testy sa vykonávajú v období roka, ktoré je najvhodnejšie pre rod, druh alebo odrodu rastliny, jej klimatické a rastové podmienky a biologické vlastnosti škodcu. Ak vznikne podozrenie na prítomnosť škodcu uvedeného v prílohe č. 2, odber vzorky a testy vykonajú kontrolný ústav alebo dodávateľ aj počas roka.

(4) Odber vzorky a testy podľa odsekov 1 až 3 vykoná kontrolný ústav alebo dodávateľ podľa protokolov Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín alebo iných medzinárodne uznávaných protokolov. Ak takéto protokoly neexistujú, uplatnia sa vnútroštátne protokoly,7) ktoré kontrolný ústav na požiadanie sprístupní Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) a iným orgánom. Odobratú vzorku zasiela kontrolný ústav alebo dodávateľ do úradne schváleného laboratória. Metódou testovania vírusov, viroidov, vírusom podobných chorôb a fytoplazmy, ktorá sa použije na kandidátskej predzákladnej materskej rastline, je biologická indexácia na indikačnej rastline. Inú metódu testovania možno použiť, ak sa na základe medzinárodne preskúmaného vedeckého dôkazu zistí, že sa ňou dosiahnu rovnako spoľahlivé výsledky ako biologickou indexáciou na indikačnej rastline.

(5) Vizuálna prehliadka, odber vzorky a testovanie na prítomnosť škodcu uvedeného v prílohe č. 2 sa zameria len na vírusy, viroidy alebo vírusom podobné choroby, ktoré sa prenášajú peľom, ak kandidátska predzákladná materská rastlina je

a) semenáč,

b) podľa výsledku úradnej kontroly vypestovaná zo semena vyprodukovaného rastlinou bez príznakov vyvolaných uvedenými vírusmi, viroidmi a vírusom podobnými chorobami a

c) uchovávaná podľa § 9 ods. 1 písm. a) a odsekov 2 a 3.

(6) Na predzákladnú materskú rastlinu vyrobenú obnovou sa vzťahujú odseky 1 a 3. Predzákladná materská rastlina vyrobená obnovou musí byť v závislosti od rodu alebo druhu, ku ktorému patrí, bez vírusov a viroidov uvedených v prílohe č. 2. Prítomnosť vírusov a viroidov uvedených v prílohe č. 2 sa zisťuje vizuálnou prehliadkou v zariadení, na poli alebo na pozemku.

§ 11

Zdravotný stav predzákladnej materskej rastliny a predzákladného materiálu

(1) Predzákladná materská rastlina alebo predzákladný materiál musia byť bez škodcu uvedeného v prílohe č. 1 prvej časti a prílohe č. 2, ak ide o dotknutý rod alebo druh; prítomnosť škodcu sa zisťuje vizuálnou prehliadkou v zariadení, na poli alebo na pozemku. Percentuálny podiel predzákladných materských rastlín alebo predzákladného materiálu, ktorý je kontaminovaný škodcom uvedeným v prílohe č. 1 druhej časti, nesmie prevyšovať ustanovené úrovne tolerancie. To, či dotknutá predzákladná materská rastlina alebo predzákladný materiál spĺňajú ustanovené úrovne tolerancie, zistí kontrolný ústav alebo dodávateľ vizuálnou prehliadkou v zariadení, na poli alebo na pozemku. Pri pochybnosti o prítomnosti škodcu kontrolný ústav alebo dodávateľ odoberie vzorku a vykoná test dotknutej predzákladnej materskej rastliny alebo predzákladného materiálu.

(2) Vizuálna prehliadka, odber vzorky a testovanie predzákladnej materskej rastliny alebo predzákladného materiálu, ak ide o dotknutý rod alebo druh, sa vykonáva podľa prílohy č. 5.

(3) Na odber vzorky a testovanie podľa odseku 1 sa uplatňujú protokoly Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín alebo iné medzinárodne uznávané protokoly. Ak takéto protokoly neexistujú, uplatnia sa vnútroštátne protokoly,7) ktoré kontrolný ústav na požiadanie sprístupní Komisii a iným orgánom. Odobratú vzorku kontrolný ústav alebo dodávateľ zašle do úradne schváleného laboratória.

(4) Na predzákladnú materskú rastlinu a predzákladný materiál počas kryokonzervácie sa neuplatňuje odsek 1.

§ 12

Pôda pre predzákladnú materskú rastlinu a predzákladný materiál

(1) Predzákladná materská rastlina a predzákladný materiál sa môžu pestovať len v pôde bez škodcu, ktorý je uvedený v prílohe č. 3, ak ide o dotknutý rod alebo druh, a ktorý je hostiteľom vírusov nepriaznivo ovplyvňujúcich daný rod alebo druh; neprítomnosť škodcu sa určí na základe odberu vzorky a testovania. Odber vzorky a testovanie vykoná kontrolný ústav alebo dodávateľ pred výsadbou predzákladnej materskej rastliny alebo predzákladného materiálu a zopakuje sa počas rastu, ak vznikne podozrenie na prítomnosť škodcu. Odber vzorky a testovanie sa vykoná so zreteľom na klimatické podmienky a biologické vlastnosti škodcu uvedeného v prílohe č. 3 a to, ak je tento škodca relevantný pre predzákladnú materskú rastlinu alebo predzákladný materiál.

(2) Kontrolný ústav alebo dodávateľ odber vzorky a testovanie nevykoná, ak sa v produkčnej pôde najmenej päť rokov nepestovala rastlina, ktorá je hostiteľom škodcu uvedeného v prílohe č. 3, ak ide o dotknutý rod alebo druh a ak neexistuje pochybnosť o tom, že táto pôda je bez tohto škodcu. Odber vzorky a testovanie nevykoná ani, ak sa úradnou kontrolou zistí, že pôda je bez škodcu uvedeného v prílohe č. 3, ak ide o dotknutý rod alebo druh, ktorý je hostiteľom vírusov nepriaznivo ovplyvňujúcich daný rod alebo druh.

(3) Pri odbere vzorky a testovaní podľa odseku 1 sa uplatňujú protokoly Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín alebo iné medzinárodne uznávané protokoly. Ak takéto protokoly neexistujú, uplatnia sa vnútroštátne protokoly,7) ktoré kontrolný ústav na požiadanie sprístupní Komisii a iným orgánom.

§ 13

Poškodenia, ktoré môžu zhoršiť kvalitu

Skutočnosť, či je predzákladná materská rastlina a predzákladný materiál bez poškodení, zistí kontrolný ústav alebo dodávateľ vizuálnou prehliadkou. Poranenie, zmena sfarbenia, zjazvenie pletiva alebo vysychanie sa pokladá za poškodenie vtedy, ak nepriaznivo ovplyvňuje kvalitu a úžitkovosť množiteľského materiálu.

§ 14

Rozmnožovanie, obnova a množenie predzákladnej materskej rastliny

(1) Rozmnožovať alebo obnovovať predzákladnú materskú rastlinu možno, ak je uznaná podľa
§ 6 ods. 1. Rozmnožovaním sa rozumie vegetatívna produkcia materských rastlín na účely získania dostatočného množstva materských rastlín v rovnakej kategórii.

(2) Dodávateľ môže množiť predzákladnú materskú rastlinu na účely produkcie predzákladného materiálu.

(3) Na rozmnožovanie, obnovu a množenie predzákladnej materskej rastliny sa uplatňujú protokoly Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín alebo iné medzinárodne uznávané protokoly. Ak takéto protokoly neexistujú, uplatnia sa vnútroštátne protokoly,7) ktoré kontrolný ústav na požiadanie sprístupní Komisii a iným orgánom. Protokoly musia byť odskúšané na príslušnom rode alebo druhu v časovom období, ktoré sa považuje za primerané pre príslušný rod alebo druh; za primerané sa považuje, ak umožňuje validáciu fenotypu rastliny, ak ide o presnú zhodu s opisom príslušnej odrody na základe skúmania tvorby plodov alebo vegetatívneho vývoja podpníka.

(4) Obnoviť predzákladnú materskú rastlinu možno len pred koncom obdobia uvedeného v § 9 ods. 6.

§ 15

Rozmnožovanie, obnova a množenie formou mikropropagácie predzákladnej materskej rastliny

(1) Ak ide o mikropropagáciu predzákladnej materskej rastliny a predzákladného materiálu, uplatňujú sa protokoly Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín alebo iné medzinárodne uznávané protokoly. Ak takéto protokoly neexistujú, uplatnia sa vnútroštátne protokoly,7) ktoré kontrolný ústav na požiadanie sprístupní Komisii a iným orgánom. Uplatňujú sa len protokoly, ktoré sú odskúšané na príslušnom rode alebo druhu v časovom období, ktoré sa považuje za primerané na to, aby umožnilo validáciu fenotypu rastliny, ak ide o presnú zhodu s opisom príslušnej odrody na základe skúmania tvorby plodov alebo vegetatívneho vývoja podpníka.

(2) Mikropropagáciou sa na účely tohto nariadenia vlády rozumie rozmnožovanie rastlinného materiálu na výrobu veľkého počtu rastlín s použitím kultúry in vitro diferencovaných vegetatívnych pukov alebo diferencovaných vegetatívnych meristémov odobratých z rastliny.

§ 16

Certifikácia základného materiálu

(1) Množiteľský materiál iný ako základná materská rastlina a iný ako podpník, ktorý nepatrí k odrode, sa úradne certifikuje ako základný materiál, ak spĺňa požiadavky podľa odsekov 2 až 4.

(2) Množiteľský materiál musí byť zo základnej materskej rastliny, ktorá je vypestovaná

a) z predzákladného materiálu alebo

b) rozmnožením základnej materskej rastliny podľa § 20.

(3) Množiteľský materiál musí spĺňať požiadavky podľa § 8, § 9 ods. 6 a § 13.

(4) Množiteľský materiál musí spĺňať dodatočné požiadavky na

a) zdravotný stav podľa § 17,

b) pôdu podľa § 18,

c) uchovávanie základnej materskej rastliny a základného materiálu podľa § 19 a

d) osobitné podmienky na rozmnožovanie podľa § 20.

(5) Podpník, ktorý nepatrí k odrode, sa úradne certifikuje ako základný materiál, ak presne zodpovedá opisu svojho druhu a spĺňa požiadavky podľa § 9 ods. 1 písm. b) a ods. 6, § 13 a § 17 až 20.

(6) Požiadavky na predzákladnú materskú rastlinu podľa odsekov 3 a 5 platia aj na základnú materskú rastlinu a požiadavky na predzákladný materiál platia aj na základný materiál.

(7) Ak základná materská rastlina alebo základný materiál prestali spĺňať požiadavky podľa § 8, § 9 ods. 1 písm. b) a ods. 6, § 13, § 17 a 18, odstránia sa z blízkosti ostatných základných materských rastlín a základného materiálu. Odstránená materská rastlina alebo materiál sa môžu použiť ako certifikovaný materiál alebo konformný materiál, ak spĺňajú požiadavky na príslušnú kategóriu. Namiesto odstránenia materskej rastliny alebo materiálu sa môže prijať opatrenie na zabezpečenie, aby materská rastlina alebo materiál opäť spĺňali požiadavky.

(8) Ak je podpník, ktorý nepatrí k odrode, základnou materskou rastlinou alebo základným materiálom, ktorý už nespĺňa požiadavky podľa § 9 ods. 1 písm. b) a ods. 6, § 13, § 17 a 18, odstráni sa z blízkosti ostatných základných materských rastlín a základného materiálu. Odstránený podpník sa môže použiť ako certifikovaný materiál alebo konformný materiál, ak spĺňa požiadavky na príslušnú kategóriu. Namiesto odstránenia podpníka možno prijať opatrenie na zabezpečenie, aby podpník opäť spĺňal požiadavky.

§ 17

Zdravotný stav základnej materskej rastliny alebo základného materiálu

(1) Základná materská rastlina alebo základný materiál musia byť bez škodcu uvedeného v prílohe č. 1 prvej časti alebo prílohe č. 2, ak ide o dotknutý rod alebo druh. Či je dotknutá základná materská rastlina alebo základný materiál bez škodcu uvedeného v prílohe č. 1 prvej časti alebo prílohe č. 2, ak ide o dotknutý rod alebo druh, sa zistí vizuálnou prehliadkou v zariadení, na poli alebo na pozemku. Percentuálny podiel základných materských rastlín alebo základného materiálu, ktorý je kontaminovaný škodcom uvedeným v prílohe č. 1 druhej časti, nesmie prevýšiť ustanovené úrovne tolerancie. To, či sú pri základnej materskej rastline alebo základnom materiáli dodržané uvedené úrovne, zistí kontrolný ústav alebo dodávateľ vizuálnou prehliadkou v zariadení, na poli alebo na pozemku. Pri pochybnosti o prítomnosti škodcu kontrolný ústav alebo dodávateľ odoberie vzorku a vykoná test dotknutej základnej materskej rastliny alebo základného materiálu.

(2) Vizuálna prehliadka, odber vzorky a testovanie základnej materskej rastliny alebo základného materiálu, ak ide o dotknutý rod alebo druh, sa vykoná podľa prílohy č. 5.

(3) Ale ide o odber vzorky a testovanie podľa odseku 1, uplatňujú sa protokoly Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín alebo iné medzinárodne uznávané protokoly. Ak takéto protokoly neexistujú, uplatnia sa vnútroštátne protokoly,7) ktoré kontrolný ústav na požiadanie sprístupní Komisii a iným orgánom. Odobratú vzorku kontrolný ústav alebo dodávateľ zasiela do úradne schváleného laboratória.

(4) Na základnú materskú rastlinu a základný materiál počas kryokonzervácie sa neuplatňuje odsek 1.

§ 18

Pôda pre základnú materskú rastlinu a základný materiál

(1) Základná materská rastlina a základný materiál sa môžu pestovať len v pôde, ktorá je bez škodcu uvedeného v prílohe č. 3, ak ide o dotknutý rod alebo druh, pričom tento škodca je hostiteľom vírusov nepriaznivo ovplyvňujúcich daný rod alebo druh. Či základná materská rastlina alebo základný materiál sú bez škodcu, ktorý je hostiteľom vírusov, sa zistí odberom vzorky a testovaním. Odber vzorky a testovanie vykoná kontrolný ústav alebo dodávateľ pred výsadbou základnej materskej rastliny alebo základného materiálu a zopakuje počas rastu, ak vznikne podozrenie na prítomnosť škodcu. Odber vzorky a testovanie kontrolný ústav alebo dodávateľ vykoná so zreteľom na klimatické podmienky a biologické vlastnosti škodcov uvedených v prílohe č. 3, a to, ak sú títo škodcovia relevantní pre základnú materskú rastlinu alebo základný materiál.

(2) Kontrolný ústav alebo dodávateľ odber vzorky a testovanie nevykoná, ak sa v produkčnej pôde najmenej päť rokov nepestovala rastlina, ktorá je hostiteľom škodcu uvedeného v prílohe č. 3, ak ide o dotknutý rod alebo druh, a ak neexistuje pochybnosť o tom, že táto pôda je bez tohto škodcu. Odber vzorky a testovanie nevykoná ani, ak sa úradnou kontrolou zistí, že pôda je bez škodcov uvedených v prílohe č. 3, ak ide o dotknutý rod alebo druh, ktoré sú hostiteľmi vírusov nepriaznivo ovplyvňujúcich daný rod alebo druh.

(3) Pri odbere vzorky a testovaní podľa odseku 1 sa uplatňujú protokoly Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín alebo iné medzinárodne uznávané protokoly. Ak takéto protokoly neexistujú, uplatnia sa vnútroštátne protokoly,7) ktoré kontrolný ústav na požiadanie sprístupní Komisii a iným orgánom.

§ 19

Pestovanie základnej materskej rastliny a základného materiálu

(1) Základná materská rastlina a základný materiál sa uchovávajú na poli izolované od možných zdrojov infekcie prenášaných prostredníctvom vzdušných vektorov, kontaktu s koreňmi, prenosom infekcie strojmi, nástrojmi na štepenie a z ďalších možných zdrojov.

(2) Izolačná vzdialenosť poľa podľa odseku 1 závisí od regionálnych podmienok, druhu množiteľského materiálu, prítomnosti škodcu v dotknutej oblasti a relevantných rizík zistených úradnou kontrolou.

§ 20

Rozmnožovanie základnej materskej rastliny

(1) Základnú materskú rastlinu, ktorá je vypestovaná z predzákladného materiálu podľa § 16 ods. 2 písm. a), možno rozmnožovať vo viacerých generáciách na získanie nevyhnutného množstva základných materských rastlín. Základná materská rastlina sa rozmnožuje podľa § 14 alebo mikropropagáciou podľa § 15. Najvyšší povolený počet generácií a najvyššia povolená dĺžka životného cyklu základnej materskej rastliny pre príslušný rod alebo druh je uvedený v prílohe č. 6.

(2) Ak je povolených niekoľko generácií základnej materskej rastliny, každá generácia iná ako prvá generácia môže pochádzať z predchádzajúcej generácie.

(3) Množiteľský materiál rôznych generácií sa uchováva oddelene.

§ 21

Certifikácia certifikovaného materiálu

(1) Množiteľský materiál iný ako materská rastlina a ovocné dreviny sa na požiadanie úradne certifikuje ako certifikovaný materiál, ak spĺňa požiadavky podľa odsekov 2 až 4.

(2) Množiteľský materiál a ovocné dreviny sa množia z certifikovanej materskej rastliny, ktorá musí byť vypestovaná

a) z predzákladného materiálu alebo

b) zo základného materiálu.

(3) Množiteľský materiál a ovocné dreviny spĺňajú požiadavky podľa § 8, § 9 ods. 6, § 13, § 22 a 23.

(4) Množiteľský materiál a ovocné dreviny sa množia z certifikovanej materskej rastliny, ktorá spĺňa požiadavky na pôdu podľa § 23.

(5) Podpník, ktorý nepatrí k odrode, sa úradne certifikuje ako certifikovaný materiál, ak zodpovedá opisu svojho druhu a spĺňa požiadavky podľa § 9 ods. 6, § 13, § 22 a 23.

(6) Požiadavky na predzákladnú materskú rastlinu podľa odsekov 3 a 5 platia aj na certifikovanú materskú rastlinu a požiadavky na predzákladný materiál platia aj na certifikovaný materiál.

(7) Ak certifikovaná materská rastlina alebo certifikovaný materiál prestal spĺňať požiadavky podľa § 8,§ 9 ods. 6, § 13, § 22 a 23, odstráni sa z blízkosti ostatných certifikovaných materských rastlín a certifikovaného materiálu. Odstránená materská rastlina alebo materiál sa môže použiť ako konformný materiál, ak spĺňa požiadavky podľa odseku 4. Namiesto odstránenia materskej rastliny alebo materiálu je možné prijať opatrenie na zabezpečenie, aby materská rastlina alebo materiál opäť spĺňali požiadavky.

(8) Ak je podpník, ktorý nepatrí k odrode, certifikovanou materskou rastlinou alebo certifikovaným materiálom a prestal spĺňať požiadavky podľa § 9 ods. 6, § 13, § 22 a 23, odstráni sa z blízkosti ostatných certifikovaných materských rastlín a certifikovaného materiálu. Odstránená materská rastlina alebo materiál sa môže použiť ako konformný materiál, ak spĺňa požiadavky. Namiesto odstránenia takého podpníka je možné prijať opatrenie na zabezpečenie, aby podpník opäť spĺňal požiadavky.

§ 22

Zdravotný stav certifikovanej materskej rastliny alebo certifikovaného materiálu

(1) Certifikovaná materská rastlina alebo certifikovaný materiál musia byť bez škodcu uvedeného v prílohe č. 1 prvej časti alebo prílohe č. 2, ak ide o dotknutý rod alebo druh. Či je dotknutá certifikovaná materská rastlina alebo certifikovaný materiál bez škodcu uvedeného v prílohe č. 1 prvej časti alebo prílohe č. 2, ak ide o dotknutý rod alebo druh, sa zistí vizuálnou prehliadkou v zariadení, na poli alebo na pozemku. Percentuálny podiel certifikovaných materských rastlín alebo certifikovaného materiálu, ktorý je kontaminovaný škodcom uvedeným v prílohe č. 1 druhej časti, nesmie prevyšovať ustanovené úrovne tolerancie. Či sú pri dotknutých certifikovaných materských rastlinách alebo certifikovanom materiáli dodržané uvedené úrovne tolerancie, zistí kontrolný ústav alebo výrobca vizuálnou prehliadkou v zariadení, na poli alebo na pozemku. Pri pochybnosti o prítomnosti uvedeného škodcu kontrolný ústav alebo dodávateľ odoberie vzorku a vykoná test certifikovanej materskej rastliny alebo certifikovaného materiálu.

(2) Vizuálna prehliadka, odber vzorky a testovanie certifikovanej materskej rastliny alebo certifikovaného materiálu, ak ide o dotknutý rod alebo druh, sa vykoná podľa prílohy č. 5.

(3) Pri odbere vzorky a testovaní podľa odseku 1 sa uplatňujú protokoly Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín alebo iné medzinárodne uznávané protokoly. Ak takéto protokoly neexistujú, uplatnia sa vnútroštátne protokoly,7) ktoré kontrolný ústav na požiadanie sprístupní Komisii a iným orgánom. Odobratú vzorku kontrolný ústav alebo dodávateľ zasiela do úradne schváleného laboratória.

(4) Na certifikované materské rastliny a certifikovaný materiál počas kryokonzervácie sa neuplatňuje odsek 1.

§ 23

Pôda pre certifikovanú materskú rastlinu alebo certifikovaný materiál

(1) Certifikovaná materská rastlina sa môže pestovať len v pôde, ktorá je bez škodcu uvedeného v prílohe č. 3, ak ide o dotknutý rod alebo druh, pričom tento škodca je hostiteľom vírusov nepriaznivo ovplyvňujúcich daný rod alebo druh. Či daná certifikovaná materská rastlina alebo certifikovaný materiál sú bez škodcu, ktorý je hostiteľom vírusov, sa zistí odberom vzorky a testovaním. Odber vzorky a testovanie vykoná kontrolný ústav alebo dodávateľ pred výsadbou certifikovanej materskej rastliny a zopakuje sa počas rastu, ak vznikne podozrenie na prítomnosť škodcu. Odber vzorky a testovanie vykoná so zreteľom na klimatické podmienky a biologické vlastnosti škodcu uvedeného v prílohe č. 3, ak je tento škodca relevantný pre dotknuté certifikované materské rastliny alebo certifikovaný materiál.

(2) Kontrolný ústav alebo dodávateľ odber vzorky a testovanie nevykoná, ak sa v produkčnej pôde najmenej päť rokov nepestovala rastlina, ktorá je hostiteľom škodcu uvedeného v prílohe č. 3, ak ide o dotknutý rod alebo druh, a ak neexistuje pochybnosť, že táto pôda je bez tohto škodcu. Odber vzorky a testovanie nevykoná ani, ak sa úradnou kontrolou zistí, že pôda nie je napadnutá škodcami uvedenými v prílohe č. 3, ak ide o dotknutý rod alebo druh, ktoré sú hostiteľmi vírusov nepriaznivo ovplyvňujúcich daný rod alebo druh; odber vzorky a testovanie sa nevykoná pri certifikovaných ovocných drevinách.

(3) Pri odbere vzorky a testovaní podľa odseku 1 sa uplatňujú protokoly Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín alebo iné medzinárodne uznávané protokoly. Ak takéto protokoly neexistujú, uplatnia sa vnútroštátne protokoly,7) ktoré kontrolný ústav na požiadanie sprístupní Komisii a iným orgánom.

§ 24

Konformný materiál iný ako podpník, ktorý nepatrí k odrode

(1) Konformný materiál iný ako podpník, ktorý nepatrí k odrode, je možné uviesť na trh, ak

a) je namnožený z identifikovaného zdroja materiálu, ktorý je zaznamenaný dodávateľom,

b) presne zodpovedá opisu príslušnej odrody podľa § 26,

c) spĺňa požiadavky podľa § 27 a

d) je v súlade s podmienkami poškodenia podľa § 28.

(2) Ak konformný materiál prestal spĺňať požiadavky podľa odseku 1, dodávateľ

a) odstráni materiál z blízkosti iného konformného materiálu alebo

b) zabezpečí, aby materiál opäť spĺňal požiadavky na konformný materiál.

§ 25

Konformný materiál pri podpníkoch, ktoré nepatria k odrode

(1) Pri podpníkoch, ktoré nepatria k odrode, musí konformný materiál

a) zodpovedať opisu svojho druhu,

b) spĺňať požiadavky podľa § 27 a

c) byť v súlade s podmienkami poškodenia podľa § 28.

(2) Ak konformný materiál prestal spĺňať požiadavky podľa odseku 1, dodávateľ

a) odstráni materiál z blízkosti konformného materiálu alebo

b) zabezpečí, aby materiál opäť spĺňal požiadavky na konformný materiál.

§ 26

Zhoda s opisom príslušnej odrody

(1) Zhoda konformného materiálu s opisom príslušnej odrody sa určí skúmaním výskytu vlastností príslušnej odrody v konformnom materiáli. Skúma sa

a) úradný opis pre registrované odrody a právne chránené odrody,

b) opis priložený k žiadosti o registráciu odrody,

c) opis priložený k žiadosti o právnu ochranu odrody alebo

d) úradný popis,5) ak je odroda takto zaregistrovaná vo vnútroštátnom registri.

(2) Zhoda konformného materiálu s opisom príslušnej odrody sa pravidelne overuje skúmaním výskytu vlastností príslušnej odrody v konformnom materiáli.

§ 27

Zdravotný stav konformného materiálu

(1) Konformný materiál musí byť bez škodcu uvedeného v prílohách č. 1 a 2, ak ide o dotknutý rod alebo druh; túto skutočnosť zistí dodávateľ vizuálnou prehliadkou vykonanou v zariadení, na poli alebo na pozemku. Pri pochybnosti o prítomnosti tohto škodcu zabezpečí odobratie vzorky a vykonanie testov konformného materiálu.

(2) Vizuálna prehliadka, odber vzorky a testovanie konformného materiálu, ak ide o dotknutý rod alebo druh, sa vykoná podľa prílohy č. 5.

(3) Na konformný materiál sa počas kryokonzervácie neuplatňuje odsek 1.

(4) Okrem požiadaviek podľa odsekov 1 a 2 musí konformný materiál, ktorý patrí k druhom Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf.,

a) byť vyprodukovaný z identifikovaného zdroja materiálu a na základe odberu vzorky a testovania sa zistilo, že zdroj materiálu je bez škodcu uvedeného pre tieto druhy v prílohe č. 2, a

b) preukázať na základe vizuálnej prehliadky, odberu vzorky a testovania, že je od začiatku posledného vegetačného cyklu bez škodcu uvedeného v prílohe č. 2, ak ide o dotknutý druh.

§ 28

Poškodenie konformného materiálu

Poškodenie konformného materiálu sa zisťuje vizuálnou prehliadkou. Poranenie, zmena sfarbenia, zjazvenie pletiva alebo vysychanie sa pokladá za poškodenie, ak nepriaznivo ovplyvňuje kvalitu a úžitkovosť množiteľského materiálu.

§ 29

Evidencia dodávateľov

(1) Množiteľský materiál a ovocné dreviny môže vyrábať alebo uvádzať na trh len dodávateľ, ktorý je evidovaný podľa osobitného predpisu;8) to neplatí, ak množiteľský materiál a ovocné dreviny sú určené konečnému spotrebiteľovi.

(2) Dodávateľ poskytuje údaje podľa osobitného predpisu8) pri podávaní žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti so záväzkom oznámenia všetkých zmien.

(3) Ukončenie evidencie dodávateľa sa vykoná, ak sa preukáže, že už nevykonáva činnosť alebo nespĺňa podmienky odbornej spôsobilosti na jej vykonávanie.

§ 30

Osobitné požiadavky

(1) Ak sa v priestoroch dodávateľa vyskytne škodlivý organizmus podľa osobitných predpisov9) alebo v nadmernej miere škodlivý organizmus podľa príloh č. 1 a 2, ktorý znižuje úžitkovosť množiteľského materiálu a ovocných drevín, dodávateľ túto skutočnosť bezodkladne oznámi kontrolnému ústavu a vykoná opatrenia určené kontrolným ústavom na jeho odstránenie.

(2) Dodávateľ zabezpečí počas výroby predzákladného materiálu, základného materiálu, certifikovaného množiteľského materiálu, ako aj konformného materiálu a ovocných drevín

a) identifikáciu a monitorovanie kritických bodov, ktoré ovplyvňujú kvalitu množiteľského materiálu,

b) uchovávanie informácií o monitorovaní počas najmenej troch rokov od produkcie tohto materiálu a ich predkladanie na výzvu kontrolnému ústavu,

c) odber vzorky na laboratórny rozbor, ak je to potrebné, a

d) aby sa každá dávka množiteľského materiálu a ovocných drevín počas výroby uchovávala osobitne identifikovaná.

(3) Pri uvádzaní množiteľského materiálu a ovocných drevín na trh dodávateľ vedie záznamy o ich predaji alebo nákupe. Záznamy sa uchovávajú počas troch rokov od uvedenia množiteľského materiálu a ovocných drevín na trh; to neplatí, ak ide o množiteľský materiál a ovocné dreviny pre konečného spotrebiteľa.

(4) Identifikácia a monitorovanie kritických bodov počas výroby pri pestovaní podľa príslušného rodu alebo druhu obsahuje

a) umiestnenie a počet rastlín,

b) časový harmonogram ich pestovania,

c) operácie v rámci množenia a

d) postup pri balení, uskladnení a preprave.

(5) Záznamy o poľných prehliadkach, odbere vzorky a testovaní sa uchovávajú tak dlho, kým množiteľský materiál a ovocné dreviny sú pestované dodávateľom, a najmenej počas troch rokov po odobraní množiteľského materiálu a ovocných drevín alebo ich uvedení na trh.

(6) Množiteľský materiál a ovocné dreviny, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa určitej kategórie, sa nesmú miešať s materiálom iných kategórií.

§ 31

Určovanie odrody

(1) Množiteľský materiál a ovocné dreviny sa uvádzajú na trh s označením odrody, ku ktorej patria. Ak pri podpníkoch materiál nepatrí k odrode, označuje sa druh alebo príslušný špecifický hybrid.

(2) Odrody podľa odseku 1 sú

a) chránené podľa osobitných predpisov,10)

b) zaregistrované podľa odseku 6 alebo

c) všeobecne známe.

(3) Odroda sa považuje za všeobecne známu, ak je

a) zaregistrovaná v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“),

b) predmetom žiadosti o úradnú registráciu v členskom štáte alebo žiadosti o právnu ochranu odrody rastlín alebo

c) uvedená na trh do 31. decembra 2016 na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu a ak má úradný popis.5)

(4) Označovať odrodu je možné, aj ak ide o odrodu bez významnej hospodárskej hodnoty pre pestovanie, ktorá má úradný popis, a množiteľský materiál a ovocné dreviny sú uvedené na trh na území Slovenskej republiky ako konformný materiál. Na doklade dodávateľa sa vyznačí takýto odkaz.

(5) Ak je to možné, použije sa rovnaký názov odrody podľa osobitného predpisu.11)

(6) Odrodu možno zaregistrovať, ak spĺňa úradne schválené podmienky12) a má úradný popis. Môže sa tiež zaregistrovať, ak sa jej materiál predával do 31. decembra 2016 na území Slovenskej republiky a ak má úradný popis.

(7) Geneticky modifikovanú odrodu možno zaregistrovať len vtedy, ak geneticky modifikovaný organizmus, z ktorého odroda pozostáva, je povolený podľa osobitného predpisu.2)

(8) Ak sa majú produkty pochádzajúce z množiteľského materiálu a ovocných drevín použiť ako potraviny alebo v potravinách alebo ako krmivá alebo v krmivách podľa osobitného predpisu,3)dotknutá odroda sa úradne zaregistruje len vtedy, ak boli potraviny alebo krmivo pochádzajúce z tohto materiálu povolené podľa osobitného predpisu.3)

§ 32

Zloženie a identifikácia dávky

(1) Dávkou na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie počet jednotiek jednej komodity, ktorá je identifikovaná homogenitou zloženia a pôvodom.

(2) Počas pestovania a počas vyberania alebo odoberania z materskej rastliny sa množiteľský materiál a ovocné dreviny uchovajú v oddelených dávkach.

(3) Ak sa počas balenia, skladovania, prepravy alebo dodávky združí alebo zmieša množiteľský materiál a ovocné dreviny rôzneho pôvodu, vedú sa záznamy o zložení dávky a pôvode jednotlivých zložiek.

§ 33

Označovanie, uzatváranie a balenie

(1) Množiteľský materiál a ovocné dreviny sa môžu uvádzať na trh len v homogénnych dávkach s

a) dokladom dodávateľa, ak sú kvalifikované ako konformný materiál, alebo

b) náveskou od kontrolného ústavu alebo iného orgánu, ak sú kvalifikované ako predzákladný materiál, základný materiál alebo certifikovaný materiál.

(2) Ak množiteľský materiál a ovocné dreviny sú z geneticky modifikovanej odrody, vo všetkých dokladoch a v osvedčení sa uvedie táto skutočnosť a uvedie sa geneticky modifikovaný organizmus.

(3) Množiteľský materiál a ovocné dreviny nemusia spĺňať požiadavky podľa odseku 1, ak sú vyrábané malovýrobcom, ktorý vyrába množiteľský materiál, a ovocné dreviny určené na predaj na trhovom mieste13) alebo na predaj v maloobchode konečnému spotrebiteľovi, ale musia byť označené základnými informáciami o výrobku.

(4) Doklad podľa odseku 1 písm. a) sa vystaví vtedy, ak sú splnené požiadavky na jeho vyhotovenie podľa § 37.

(5) Náveska podľa odseku 1 písm. b) sa vystaví vtedy, ak sú pri úradnej kontrole splnené požiadavky na označovanie, uzatváranie a balenie podľa § 34 a 36, alebo sa môže vystaviť sprievodný doklad podľa § 35 na doplnenie návesky.

§ 34

Náveska na predzákladný materiál, základný materiál a certifikovaný materiál

(1) Na rastlinu alebo časť rastliny, ktoré sa uvádzajú na trh ako množiteľský materiál, alebo na ovocné dreviny v kategórii predzákladný materiál, základný materiál alebo certifikovaný materiál vyhotoví a upevní návesku podľa odsekov 2 až 4 kontrolný ústav alebo iný orgán, alebo dodávateľ pod dohľadom kontrolného ústavu alebo iného orgánu.

(2) Množiteľský materiál alebo ovocné dreviny, ktoré sú súčasťou tej istej dávky, sa môžu uvádzať na trh so spoločnou náveskou, ak sú súčasťou toho istého balíka, zväzku alebo kontajnera a ak sa táto náveska upevní podľa odseku 8.

(3) Ovocné dreviny, ktoré majú jeden rok alebo viac rokov, musia byť označené náveskou individuálne na poli pred vyorávaním, počas vyorávania alebo neskôr, ale vtedy sa rastliny z tej istej dávky musia vyorať spolu a uchovávať oddelene od iných dávok v označených kontajneroch, až pokým tieto rastliny nie sú označené náveskou individuálne.

(4) Na náveske sa uvedie:

a) údaj „pravidlá a normy EÚ“,

b) členský štát, ktorý predzákladný materiál, základný materiál alebo certifikovaný materiál označil náveskou, alebo jeho kód,

c) kontrolný ústav alebo iný orgán, alebo jeho kód,

d) obchodné meno fyzickej osoby – podnikateľa alebo názov dodávateľa alebo jeho identifikačné číslo alebo kód,

e) referenčné číslo balíka alebo zväzku, individuálne sériové číslo, číslo týždňa alebo šarže,

f) botanický názov,

g) kategória a pri základnom materiáli aj číslo generácie,

h) názov odrody alebo klonu, ktorým sa rozumie geneticky zhodný vegetatívny potomok jednej rastliny, pri

1. podpníkoch, ktoré nepatria k odrode, názov druhu alebo príslušný medzidruhový hybrid,

2. vrúbľovaných ovocných drevinách sa takéto informácie poskytnú o podpníku aj vrúbli,

3. odrodách, pri ktorých žiadosť o úradnú registráciu alebo udelenie právnej ochrany odrody je v konaní, sa uvedie údaj „navrhovaný názov“ alebo „žiadosť v konaní“,

i) prípadne údaj „odroda s úradným popisom“,

j) množstvo,

k) krajina výroby a príslušný kód, ak sa odlišuje od členského štátu, ktorý vykonal označenie náveskou,

l) rok vydania a

m) pri nahradení pôvodnej návesky inou náveskou – rok vydania pôvodnej návesky.

(5) Náveska musí byť vytlačená nezmazateľne v úradnom jazyku jedného z členských štátov, ľahko viditeľná a čitateľná.

(6) Pri použití farebnej návesky na určitú kategóriu rastlín alebo časti rastlín farba návesky musí byť

a) biela s uhlopriečnym fialovým pásom na predzákladný materiál,

b) biela na základný materiál alebo

c) modrá na certifikovaný materiál.

(7) Náveska sa musí upevniť na rastliny alebo časti rastlín, ktoré sa majú uviesť na trh ako množiteľský materiál alebo ovocné dreviny, alebo ak sa takéto rastliny alebo časti rastlín uvádzajú na trh v balíku, zväzku alebo kontajneri, náveska sa musí upevniť na takýto balík, zväzok alebo kontajner.

(8) Ak množiteľský materiál alebo ovocné dreviny podľa odseku 2 sú uvádzané na trh so spoločnou náveskou, táto náveska sa upevní na balík, zväzok alebo kontajner zostavený z tohto množiteľského materiálu alebo ovocných drevín.

§ 35

Sprievodný doklad k predzákladnému materiálu, základnému materiálu alebo k certifikovanému materiálu

(1) Sprievodný doklad vyhotoví kontrolný ústav, iný orgán alebo dodávateľ pod dohľadom kontrolného ústavu alebo iného orgánu na dávku rôznych odrôd alebo typov predzákladného materiálu, základného materiálu alebo certifikovaného materiálu, ktoré sú spolu uvádzané na trh, na doplnenie návesky uvedenej v § 34.

(2) Sprievodný doklad musí

a) obsahovať informácie podľa § 34 ods. 4,

b) byť napísaný v úradnom jazyku jedného z členských štátov,

c) byť dodaný najmenej v dvoch exemplároch,

d) sprevádzať materiál z miesta dodávateľa na miesto príjemcu,

e) obsahovať meno a priezvisko alebo názov a adresu príjemcu,

f) obsahovať dátum vydania dokumentu a

g) obsahovať doplňujúce informácie relevantné pre príslušné dávky.

(3) Ak sú informácie v sprievodnom doklade v rozpore s informáciami na náveske, platia informácie na náveske.

§ 36

Požiadavky na uzatvorenie a balenie predzákladného materiálu, základného materiálu alebo certifikovaného materiálu

(1) Ak je predzákladný materiál, základný materiál alebo certifikovaný materiál uvádzaný v dávkach dvoch alebo viacerých rastlín alebo častí rastlín, musia byť tieto dávky dostatočne homogénne a musia byť rastliny alebo časti rastlín

a) v balíku,

b) v hermeticky uzatvorenom kontajneri alebo

c) súčasťou hermeticky uzatvoreného zväzku.

(2) Pri balíku alebo kontajneri sa uzatvorením na účely odseku 1 rozumie zabezpečenie takým spôsobom, že otvorenie nie je možné bez poškodenia uzáveru; pri zväzku zviazanie takým spôsobom, že rastliny alebo časti rastlín, ktoré sú súčasťou zväzku, nemožno oddeliť bez poškodenia zviazania. Balík, kontajner alebo zväzok musia byť označené náveskou takým spôsobom, že odstránenú návesku nemožno opäť použiť.

§ 37

Doklad dodávateľa na konformný materiál

(1) Konfo mný materiál sa uvádza na trh s dokladom vyhotoveným dodávateľom, ktorý spĺňa požiadavky podľa odsekov 2 a 3 (ďalej len „doklad dodávateľa“) a nesmie byť podobný náveske podľa § 34 ani sprievodnému dokladu podľa § 35.

(2) Doklad dodávateľa obsahuje

a) údaj „pravidlá a normy EÚ“,

b) členský štát, v ktorom je pripravený konformný materiál, alebo jeho kód,

c) kontrolný ústav alebo iný orgán, alebo jeho kód,

d) obchodné meno fyzickej osoby – podnikateľa alebo názov dodávateľa alebo jeho identifikačné číslo alebo kód,

e) sériové číslo, číslo týždňa alebo šarže,

f) botanický názov,

g) konformný materiál,

h) názov odrody a prípadne klonu, pri

1. podpníkoch, ktoré nepatria k odrode, sa uvedie názov druhu alebo príslušný medzidruhový hybrid,

2. vrúbľovaných ovocných drevinách sa takéto informácie uvedú pre podpník aj vrúbeľ,

3. odrodách, ktoré sú v konaní o registráciu názvu alebo v konaní o udelenie právnej ochrany, sa uvedú slovné spojenia „navrhovaný názov“ a „žiadosť v konaní“,

i) množstvo,

j) krajina výroby a jej kód, ak sa odlišuje od členského štátu, v ktorom bol pripravený, a

k) dátum vydania.

(3) Doklad dodávateľa musí byť vytlačený nezmazateľne v úradnom jazyku jedného z členských štátov, ľahko viditeľný a čitateľný.

§ 38

Úradná kontrola

(1) Množiteľský materiál a ovocné dreviny podliehajú úradnej kontrole počas výroby a uvádzania na trh, ktorá preveruje súlad s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.

(2) Dodávateľ umožní kontrolnému ústavu na tento účel voľný prístup do všetkých svojich priestorov, kde sa množiteľský materiál a ovocné dreviny množia, vyrábajú, uchovávajú, ošetrujú, dovážajú alebo uvádzajú na trh.

(3) Úradnej kontrole nepodlieha množiteľský materiál a ovocné dreviny vyrábané malovýrobcom, ktorého výroba je určená na predaj konečnému spotrebiteľovi na trhovom mieste.13)

(4) Úradná kontrola pozostáva z vizuálnej prehliadky, odberu vzorky a testovania.

(5) Počas úradnej kontroly kontrolný ústav venuje osobitnú pozornosť

a) vhodnosti a skutočnému použitiu metód previerky jednotlivých kritických bodov v procese produkcie a

b) celkovej spôsobilosti zamestnancov dodávateľa vykonávať činnosti podľa § 30 ods. 2.

(6) Kontrolný ústav vedie a uchováva záznamy o výsledkoch a dátumoch všetkých poľných prehliadok, ako aj o odbere vzoriek a testovaní, ktoré v rámci úradnej kontroly vykonal.

§ 39

Opatrenia kontrolného ústavu

(1) Kontrolný ústav prijme opatrenia,14) ak množiteľský materiál a ovocné dreviny vyrábané a uvádzané na trh pri úradnej kontrole nespĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(2) Ak kontrolný ústav zakáže dodávateľovi uvádzať na trh množiteľský materiál a ovocné dreviny, oznámi túto skutočnosť Komisii a iným orgánom.

(3) Opatrenie prijaté podľa odseku 1 kontrolný ústav odvolá, len čo sa s dostatočnou určitosťou potvrdí, že množiteľský materiál a ovocné dreviny pri uvádzaní na trh daným dodávateľom spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

§ 40

Voľný pohyb množiteľského materiálu a ovocných drevín

(1) Ak množiteľský materiál a ovocné dreviny pri uvádzaní na trh spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, nepodliehajú obmedzeniam z hľadiska požiadaviek na dodávateľa, zdravotný stav rastlín, pestovateľský substrát a kontrolné opatrenia.

(2) Ak ide o množiteľský materiál a ovocné dreviny rodov a druhov uvedených v prílohe č. 4, nesmú sa pri uvádzaní na trh uplatňovať prísnejšie požiadavky alebo obmedzenia.


§ 41

Prechodné ustanovenie

Na trh je možné uviesť do 31. decembra 2022 množiteľský materiál a ovocné dreviny vyprodukované z predzákladného materiálu, základného materiálu a certifikovanej materskej rastliny alebo konformného materiálu, ktoré existovali do 31. decembra 2016 a sú úradne certifikované alebo spĺňajú požiadavky konformného materiálu. Takýto množiteľský materiál a ovocné dreviny sa pri uvedení na trh takto označia na náveske, sprievodnom doklade alebo doklade dodávateľa.

§ 42

Záverečné ustanovenie

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.

§ 43

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

a) § 4 ods. 2 až 7, § 5, § 8 ods. 9 písm. b), § 10, príloha č. 2 a č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 48/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh,

b) nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 155/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh v znení nariadenia vlády č. 280/2012 Z. z.

§ 44

Účinnosť

Toto nariadenie vlády Slovenskej republiky nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 221/2016 Z. z.

Zoznam škodcov, pri prítomnosti ktorých sa vyžaduje vizuálna prehliadka a pri splnení podmienok odber vzorky a testovanie

PRVÁ ČASŤ

Zoznam škodcov, ktorí sa nemajú vyskytovať alebo nevyskytujú podľa § 10 ods. 1, § 11 ods. 1, § 17 ods. 1, § 22 ods. 1 a § 27 ods. 1

Castanea sativa Mill.Huby
Mycosphaerella maculiformis
Phytophthora cambivora
Phytophthora cinnamomi
Vírusom podobné choroby
vírus mozaiky gaštana (ChMV)
Citrus L., Fortunella Swingle,
Poncirus
Raf.
Hmyz
Aleurotrixus floccosus
Parabemisia myricae
Háďatká
Pratylenchus vulnus
Tylenchus semi-penetrans

Huby
Phytophthora citrophtora
Phytophthora parasitica
Corylus avellana L.Roztoče
Phytoptus avellanae
Huby
Armillariella mellea
Verticillium dahliae
Verticillium albo-atrum

Baktérie
Xanthomonas arboricola pv. corylina
Pseudomonas avellanae
Cydonia oblonga Mill.,
Malus
Mill. a Pyrus L.
Hmyz
Eriosoma lanigerum Psylla spp.
Háďatká
Meloidogyne hapla
Meloidogyne javanica
Pratylenchus penetrans
Pratylenchus vulnus
Huby
Armillariella mellea
Chondrostereum purpureum
Glomerella cingulata
Pezicula alba
Pezicula malicorticis
Nectria galligena
Phytophthora cactorum
Roessleria pallida
Verticillium dahliae
Verticillium albo-atrum

Baktérie
Ficus carica L.Hmyz
Ceroplastes rusci
Háďatká
Heterodera fici
Meloidogyne arenaria
Meloidogyne incognita
Meloidogyne javanica
Pratylenchus penetrans
Pratylenchus vulnus

Huby
Armillaria mellea
Baktérie
Phytomonas fici
Vírusom podobné choroby
mozaika figovníka
Juglans regia L.Hmyz
Epidiaspis leperii
Pseudaulacaspis pentagona
Quadraspidiotus perniciosus

Huby
Armillariella mellea
Nectria galligena

Chondrostereum purpureum
Phytophthora cactorum

Baktérie
Agrobacterium tumefaciens
Xanthomonas arboricola pv. juglandis
Olea europaea L.Háďatká
Meloidogyne arenaria
Meloidogyne incognita
Meloidogyne javanica
Pratylenchus vulnus
Baktérie
Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi
Vírusom podobné choroby
žltnutie listov vyvolané komplexom vírusov (ochorenie typu 3)
Pistacia vera L.Háďatká
Pratylenchus penetrans
Pratylenchus vulnus

Huby
Phytophthora cryptogea
Phytophthora cambivora
Rosellinia necatrix
Verticillium dahliae
Prunus amygdalus,
P. armeniaca,
P. domestica,
P. persica
a P. salicina
Hmyz
Pseudaulacaspis pentagona
Quadraspidiotus perniciosus

Háďatká
Meloidogyne arenaria
Meloidogyne javanica
Meloidogyne incognita
Pratylenchus penetrans
Pratylenchus vulnus

Huby
Phytophthora cactorum
Verticillium dahliae
Baktérie
Agrobacterium tumefaciens
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum

Pseudomonas syringae pv. syringae (na
P. armeniaca)
Pseudomonas viridiflava (na P. armeniaca)
Prunus avium,
P. cerasus
Hmyz
Quadraspidiotus perniciosus
Háďatká
Meloidogyne arenaria
Meloidogyne javanica
Meloidogyne incognita
Pratylenchus penetrans
Pratylenchus vulnus

Huby
Phytophthora cactorum
Baktérie
Agrobacterium tumefaciens
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum
Ribes L.Hmyz a roztoče
Dasyneura tetensi
Ditylenchus dipsaci
Pseudaulacaspis pentagona
Quadraspidiotus perniciosus
Tetranycus urticae
Cecidophyopsis ribis

Huby
Sphaerotheca mors-uvae
Microsphaera grossulariae
Diaporthe strumella (Phomopsis ribicola)
Rubus L.Huby
Peronospora rubi

DRUHÁ ČASŤ

Zoznam škodcov, ktorí sa nemajú vyskytovať alebo nevyskytujú alebo ktorých prítomnosť je obmedzená úrovňami tolerancie podľa § 10 ods. 1, § 11 ods. 1, § 17 ods. 1, § 22 ods. 1 a § 27 ods. 1

Škodcovia podľa rodov a druhovÚrovne tolerancie [%]
PredzákladnéZákladnéCertifikované
Fragaria L.
Hmyz a roztoče
Chaetosiphon fragaefoliae00,51
Phytonemus pallidus 1000,1
Háďatká
Aphelenchoides fragariae001
Ditylenchus dipsaci00,51
Meloidogyne hapla00,51
Pratylenchus vulnus011
Huby
Rhizoctonia fragariae001
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu00,51
Verticillium albo-atrum00,22
Verticillium dahliae00,22
Baktérie
Candidatus Phlomobacter fragariae001
Vírusy
vírus strakatosti jahody (SMoV)001
Fytoplazmatické choroby001
žltačka astry00,21
multiplikátor choroby00,10,5
stolbur ako letálne chradnutie jahody00,21
zelenokvetosť jahody001
Phytoplasma fragariae001
Ribes L.
Háďatká
Aphelenchoides ritzemabosi00,50,5
Vírusy
mozaika Aukuby a žltačka čiernej ríbezle v kombinácii00,50,5
zosvetlenie a svieťovitosť žilnatiny čiernej ríbezle, žilkovitá mozaika egreša00,50,5
Rubus L.
Hmyz
Resseliella theobaldi000,5
Baktérie
Agrobacterium spp.00,11
Rhodococcus fascians Vírusy00,11
vírus mozaiky jablone (ApMV)
vírus nekrózy ostružiny
(BRNV)
vírus mozaiky uhorky
(CMV)
vírus strakatosti maliny (RLMV)

vírus škvrnitosti listov maliny
(RLSV)
vírus žilkovej chlorózy maliny (RVCV)
vírus žltej sieťovitosti ostružiny (RYNV)
000,5
Vaccinium L.
Huby
Exobasidium vaccinii var. vaccinii00,51
Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli)00,10,5
Baktérie
Agrobacterium tumefaciens000,5
Vírusy000,5

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 221/2016 Z. z.

Zoznam škodcov, pri ktorých prítomnosti sa vyžaduje vizuálna prehliadka a tiež odber vzorky a testovanie podľa § 10 ods. 2 a 4, § 11 ods. 1, § 20 ods. 1, § 22 ods. 1 a § 27 ods. 1 a 4

Rod alebo druhŠkodcovia
Citrus L., Fortunella Swingle
a Poncirus Raf.
Vírusy
vírus variability príznakov na listoch a plodoch citrónovníka (CVV)
vírus psoriázy citrónovníka (CPsV)
vírus škvrnitosti listov citrónovníka (CLBV)
Vírusom podobné choroby
Impietratura
Cristacortis
Viroidy
viroid šupinatosti kmeňa citrónovníka (CEVd)
viroid zakrpatenosti chmeľu (HSVd)
Kachexia variant
Corylus avellana L.Vírusy
vírus mozaiky jablone (ApMV) Fytoplazma
fytoplazma pozdĺžnej škvrnitosti liesky
Cydonia oblonga Mill.
a Pyrus L.
Vírusy
vírus chlorotickej škvnitosti listov jablone
(ACLSV)
vírus žliabkovitosti kmeňa jablone (ASGV)
vírus jamkovitosti kmeňa jablone (ASPV)
Vírusom podobné choroby
štiepenie kôry, nekróza kôry
zdrsnenie kôry
gumovitosť
žltá škvrnitosť duly
Viroidy
viroid pľuzgierovitej rakoviny hrušky (PBCVd)
Fragaria L.Háďatká
Aphelenchoides blastoforus
Aphelenchoides fragariae
Aphelenchoides ritzemabosi
Ditylenchus dipsaci

Huby
Phytophthora cactorum
Colletotrichum acutatum

Vírusy
vírus strakatosti jahody
(SMoV)
Juglans regia L.Vírusy
vírus zvinutky čerešne (CLRV)
Malus Mill.

Vírusy
vírus chlorotickej škvnitosti listov jablone (ACLSV)
vírus mozaiky jablone (ApMV)
vírus žliabkovitosti kmeňa jablone (ASGV)
vírus jamkovitosti kmeňa jablone (ASPV)
Vírusom podobné choroby
gumovitosť
sploštenosť vetiev
podkovitá rana
poruchy plodu: drobnoplodosť, zelená vráskavitosť, hrboľatosť plodu, drsnosť šupky, hviezdicovité praskanie, krúžkovité hnednutie, červenohnedá bradavičnosť
Viroidy
viroid jazvovitosti kôry jablone (ASSVd)
viroid jamkovitosti plodov jablone (ADFVd)

Olea europaea L.Huby
Verticillium dahliae Vírusy
vírus mozaiky arábky (ArMV)
vírus zvinutky čerešne
(CLRV)
vírus latentnej krúžkovitosti jahody (SLRV)
Prunus amygdalus
Batsch
Vírusy
vírus chlorotickej škvnitosti listov jablone
(ACLSV)
vírus mozaiky jablone (ApMV)
vírus zakrpatenosti slivky (PDV)
vírus nekrotickej krúžkovitosti slivkovín (PNRSV)
Prunus armeniaca L.Vírusy
vírus chlorotickej škvnitosti listov jablone (ACLSV)
vírus mozaiky jablone (ApMV)
latentný vírus marhule (ApLV)
vírus zakrpatenosti slivky (PDV)
vírus nekrotickej krúžkovitosti slivkovín (PNRSV)
Prunus avium a P.
cerasus
Vírusy
vírus chlorotickej škvnitosti listov jablone
(ACLSV)
vírus mozaiky jablone (ApMV)
vírus mozaiky arábky
(ArMV)
vírus zelenej krúžkovitej strakatosti čerešne (CGRMV)
vírus zvinutky čerešne (CLRV)
vírus nekrotickej hrdzavosti čerešne (CNRMV)
vírus maloplodosti čerešne 1 a 2 (LChV1, LChV2)
vírus strakatosti čerešne (ChMLV)
vírus zakrpatenosti slivky (PDV)
vírus nekrotickej krúžkovitosti slivkovín (PNRSV)
vírus krúžkovitosti maliny (RpRSV)
vírus latentnej krúžkovitosti jahody (SLRSV)
nepovírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka (TBRV)
Prunus domestica a P.
salicina
Vírusy
vírus chlorotickej škvnitosti listov jablone
(ACLSV)
vírus mozaiky jablone (ApMV)
vírus latentnej krúžkovitosti myrobalánu (MLRSV)
vírus zakrpatenosti slivky (PDV)
vírus nekrotickej krúžkovitosti slivkovín (PNRSV)
Prunus persicaVírusy
vírus chlorotickej škvnitosti listov jablone (ACLSV)
vírus mozaiky jablone (ApMV)
latentný vírus marhule (ApLV)
vírus zakrpatenosti slivky (PDV)
vírus nekrotickej krúžkovitosti slivkovín (PNRSV)
vírus latentnej krúžkovitosti jahody (SLRSV)
Viroidy
viroid latentnej mozaiky broskyne (PLMVd)
Ribes L.Vírusy
pri potrebe pre dotknuté druhy
vírus mozaiky arábky (ArMV)
vírus zvratu čiernej ribezle (BRV)
vírus mozaiky uhorky
(CMV)
vírus asociovaný s lemovaním žilnatiny egreša (GVBaV)
vírus latentnej krúžkovitosti jahody (SLRSV)
vírus krúžkovitosti maliny
(RpRSV)
Rubus L.Huby
Phytophthora spp. infikujúce Rubus
Vírusy
pri potrebe pre dotknuté druhy
vírus mozaiky jablone (ApMV)
vírus nekrózy ostružiny (BRNV)
vírus mozaiky uhorky
(CMV)
vírus strakatosti maliny
(RLMV)
vírus škvrnitosti listov maliny
(RLSV)
vírus žilkovej chlorózy maliny
(RVCV)
vírus žltej sieťovitosti ostružiny (RYNV)
vírus kríčkovitej zakrpatenosti maliny (RBDV)
Fytoplazma
fytoplazma zakrpatenosti ostružiny
Vírusom podobné choroby
žltá škvrnitosť maliny
Vaccinium L.Vírusy
vírus nitkovitosti listov čučoriedky (BSSV)
vírus červenej krúžkovitosti čučoriedky (BRRV)
vírus úžehu čučoriedky (BlScV)
vírus náhleho ochorenia čučoriedky (BlShV)
Fytoplazmy
fytoplazma zakrpatenosi čučoriedky
fytoplazma metlovitosti čučoriedky
fytoplazma zelenokvetosti brusnice

Vírusom podobné choroby
agens mozaiky černice
agens krúžkovitosti brusnice

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 221/2016 Z. z.

Zoznam škodcov, ktorých prítomnosť v pôde sa riadi podľa § 12 ods. 1 a 2, § 18 ods. 1 a 2 a § 23 ods. 1 a 2

Rod alebo druhŠpecifickí škodcovia
Fragaria L.Háďatká
Longidorus attenuatus
Longidorus elongatus
Longidorus macrosoma
Xiphinema diversicaudatum
Juglans regia L.Háďatká
Xiphinema diversicaudatum
Olea europaea L.Háďatká
Xiphinema diversicaudatum
Pistacia vera L.Háďatká
Xiphinema index
Prunus avium a P. cerasusHáďatká
Longidorus attenuatus
Longidorus elongatus
Longidorus macrosoma
Xiphinema diversicaudatum
P. domestica, P. persica a P. salicinaHáďatká
Longidorus attenuatus
Longidorus elongatus
Xiphinema diversicaudatum
Ribes L.Háďatká
Longidorus elongatus
Longidorus macrosoma
Xiphinema diversicaudatum
Rubus L.Háďatká
Longidorus attenuatus
Longidorus elongatus
Longidorus macrosoma
Xiphinema diversicaudatum

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 221/2016 Z. z.

Zoznam rodov a druhov

Castanea sativa Mill.Gaštan jedlý
Citrus L.Citrónovník
Corylus avelana L.Lieska obyčajná
Cydonia oblonga Mill.Dula podlhovastá
Ficus carica L.Figovník obyčajný
Fortunella SwingleKumkvát
Fragaria L.Jahoda
Juglans regia L.Orech kráľovský
Malus Mill.Jabloň
Olea europea L.Oliva európska
Pistacia vera L.Pistácia pravá
Poncirus Raf.Citrónovníkovec
Prunus amygdalus BatschMandľa
Prunus armeniaca L.Marhuľa obyčajná
Prunus avium (L.) L.Čerešňa vtáčia
Prunus cerasus L.Višňa
Prunus domestica L.Slivka domáca
Prunus persica (L.)Broskyňa obyčajná
Prunus salicina LindleySlivka čínska (japonská)
Pyrus L.Hruška
Ribes L.Ríbezľa
Rubus L.Černica
Vaccinium L.Brusnica

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 221/2016 Z. z.

Požiadavky týkajúce sa vizuálnej prehliadky, odberu vzorky a testovania podľa rodov alebo druhov a kategórií podľa § 11 ods. 2, § 17 ods. 2, § 22 ods. 2 a § 27 ods. 2

Castanea sativa Mill.

Všetky kategórie

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohe č. 1 prvej časti.

Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf.

Kategória predzákladné

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať dvakrát za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Predzákladná materská rastlina sa šesť rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a následne každých šesť rokov musí vzorkovať a testovať ohľadne prítomnosti škodcov uvedených v prílohe č. 2 a pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohe č. 1 prvej časti.

Kategória základné

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Reprezentačná časť zo základných materských rastlín sa každých šesť rokov musí vzorkovať a testovať na základe posúdenia rizika infekcie týchto rastlín ohľadne prítomnosti škodcov uvedených v prílohách č. 1 prvej časti a č. 2.

Kategória certifikované a kategória konformné

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohách č. 1 prvej časti a č. 2.

Corylus avellana L.

Všetky kategórie

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohách č. 1 prvej časti a č. 2.

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

Všetky kategórie

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

Kategória predzákladné

Odber vzoriek a testovanie

Predzákladná materská rastlina sa 15 rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a následne každých 15 rokov musí vzorkovať a testovať ohľadne prítomnosti škodcov iných ako vírusom podobných chorôb a viroidov uvedených v prílohe č. 2 a pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohe č. 1 prvej časti.

Kategória základné

Odber vzoriek a testovanie

Reprezentačná časť zo základných materských rastlín sa každých 15 rokov musí vzorkovať a testovať na základe posúdenia rizika infekcie týchto rastlín ohľadne prítomnosti škodcov iných ako vírusom podobných chorôb a viroidov uvedených v prílohe č. 2 a pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohe č. 1 prvej časti.

Kategória certifikované

Odber vzoriek a testovanie

Reprezentačná časť z certifikovaných materských rastlín sa každých 15 rokov musí vzorkovať a testovať na základe posúdenia rizika infekcie týchto rastlín ohľadne prítomnosti škodcov iných ako vírusom podobných chorôb a viroidov uvedených v prílohe č. 2 a pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohe č. 1 prvej časti.

Certifikované ovocné dreviny sa musia vzorkovať a testovať pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohách č. 1 prvej časti a č. 2.

Kategória konformné

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohách č. 1 prvej časti a č. 2.

Ficus carica L.

Všetky kategórie

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohe č. 1 prvej časti.

Fragaria L.

Všetky kategórie

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať dvakrát za rok počas vegetačného obdobia.

Pri rastlinách a materiáli vyrobených mikropropagáciou, ktoré sa udržiavajú v lehote kratšej ako tri mesiace, je potrebná len jedna prehliadka počas tohto obdobia.

Kategória predzákladné

Odber vzoriek a testovanie

Predzákladná materská rastlina sa rok po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a následne každý rok musí vzorkovať a testovať ohľadne prítomnosti škodcov uvedených v prílohe č. 2 a pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohe č. 1 druhej časti.

Základná, Kategória certifikované a kategória konformné

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohách č. 1 druhej časti a č. 2.

Juglans regia L.

Všetky kategórie

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

Kategória predzákladné

Odber vzoriek a testovanie

Kvitnúca predzákladná materská rastlina sa rok po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a následne každý rok musí vzorkovať a testovať ohľadne prítomnosti škodcov uvedených v prílohe č. 2 a pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohe č. 1 prvej časti.

Kategória základné

Odber vzoriek a testovanie

Reprezentačná časť zo základných materských rastlín sa každý rok musí vzorkovať a testovať na základe posúdenia rizika infekcie týchto rastlín ohľadne prítomnosti škodcov uvedených v prílohách č. 1 prvej časti a č. 2.

Kategória certifikované

Odber vzoriek a testovanie

Reprezentačná časť z certifikovaných materských rastlín sa každé tri roky musí vzorkovať a testovať na základe posúdenia rizika infekcie týchto rastlín ohľadne prítomnosti škodcov uvedených v prílohách č. 1 prvej časti a č. 2.

Certifikované ovocné dreviny sa musia vzorkovať a testovať pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohách č. 1 prvej časti a č. 2.

Kategória konformné

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohách č. 1 prvej časti a č. 2.

Olea europaea L.

Všetky kategórie

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

Kategória predzákladné

Odber vzoriek a testovanie

Predzákladná materská rastlina sa 10 rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a následne každých 10 rokov musí vzorkovať a testovať ohľadne prítomnosti škodcov uvedených v prílohe č. 2 a pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohe č. 1 prvej časti.

Kategória základné

Odber vzoriek a testovanie

Reprezentačná časť zo základných materských rastlín sa musí vzorkovať a testovať s cieľom mať otestované všetky rastliny v intervale 30 rokov na základe posúdenia rizika infekcie týchto rastlín ohľadne prítomnosti škodcov uvedených v prílohách č. 1 prvej časti a č. 2.

Kategória certifikované

Odber vzoriek a testovanie

Pri materskej rastline na semená sa reprezentačná časť z tejto základnej materskej rastliny na semená musí vzorkovať a testovať s cieľom otestovať všetky rastliny v intervale 40 rokov na základe posúdenia rizika infekcie týchto rastlín ohľadne prítomnosti škodcov uvedených v prílohách č. 1 prvej časti a č. 2. Pri materskej rastline inej ako materská rastlina na semená sa reprezentačná časť z týchto rastlín musí vzorkovať a testovať s cieľom mať otestované všetky rastliny v intervale 30 rokov na základe posúdenia rizika infekcie týchto rastlín ohľadne prítomnosti škodcov uvedených v prílohách č. 1 prvej časti a č. 2.

Kategória konformné

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohách č. 1 prvej časti a č. 2.

Pistacia vera L.

Všetky kategórie

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohe č. 1 prvej časti.

Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica a P. salicina

Všetky kategórie

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

Kategória predzákladné

Odber vzoriek a testovanie

Kvitnúca predzákladná materská rastlina sa rok po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a následne každý rok musí vzorkovať a testovať na PDV a PNRSV. Strom vysadený úmyselne na opeľovanie a tiež hlavné opeľujúce stromy vo vonkajšom prostredí sa musia vzorkovať a testovať na PDV a PNRSV.

Pri P. persica sa každá kvitnúca predzákladná materská rastlina rok po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny musí vzorkovať a testovať na PLMVd.

Predzákladná materská rastlina sa 10 rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a následne každých 10 rokov musí vzorkovať a testovať na vírusy iné ako PDV a PNRSV relevantné pre druhy uvedené v prílohe č. 2 a pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohe č. 1 prvej časti.

Kategória základné

Odber vzoriek a testovanie

Reprezentačná časť z kvitnúcich základných materských rastlín sa každý rok musí vzorkovať a testovať na PDV a PNRSV na základe posúdenia rizika infekcie týchto rastlín. Reprezentačná časť zo stromov vysadených úmyselne na opeľovanie a prípadne z hlavných opeľujúcich stromov vo vonkajšom prostredí sa musí vzorkovať a testovať na PDV a PNRSV na základe posúdenia rizika infekcie týchto rastlín.

Pri P. persica sa reprezentačná časť z kvitnúcich základných materských rastlín raz za rok musí vzorkovať a testovať na PLMVd na základe posúdenia rizika infekcie týchto rastlín.

Reprezentačná časť z nekvitnúcich základných materských rastlín sa každé tri roky musí vzorkovať a testovať na PDV a PNRSV na základe posúdenia rizika infekcie týchto rastlín.

Reprezentačná časť zo základných materských rastlín sa každých 10 rokov musí vzorkovať a testovať na škodcov iných ako PDV a PNRSV relevantných pre druhy uvedené v prílohách č. 1 prvej časti a č. 2 na základe posúdenia rizika infekcie týchto rastlín.

Kategória certifikované

Odber vzoriek a testovanie

Reprezentačná časť z kvitnúcich certifikovaných materských rastlín sa každý rok musí vzorkovať a testovať na PDV a PNRSV na základe posúdenia rizika infekcie týchto rastlín. Reprezentačná časť zo stromov vysadených úmyselne na opeľovanie a prípadne z hlavných opeľujúcich stromov vo vonkajšom prostredí sa musí vzorkovať a testovať na PDV a PNRSV na základe posúdenia rizika infekcie týchto rastlín.

Pri P. persica sa reprezentačná časť z kvitnúcich certifikovaných materských rastlín raz za rok musí vzorkovať a testovať na PLMVd na základe posúdenia rizika infekcie týchto rastlín.

Reprezentačná časť z nekvitnúcich certifikovaných materských rastlín sa každé tri roky musí vzorkovať a testovať na PDV a PNRSV na základe posúdenia rizika infekcie týchto rastlín.

Reprezentačná časť z certifikovaných materských rastlín sa každých 15 rokov musí vzorkovať a testovať na škodcov iných ako PDV a PNRSV relevantných pre druhy uvedené v prílohách č. 1 prvej časti a č. 2 na základe posúdenia rizika infekcie týchto rastlín.

Kategória konformné

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohách č. 1 prvej časti a č. 2.

Prunus avium a P. cerasus

Všetky kategórie

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

Kategória predzákladné

Odber vzoriek a testovanie

Kvitnúca predzákladná materská rastlina sa rok po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a následne každý rok musí vzorkovať a testovať na PDV a PNRSV. Strom vysadený úmyselne na opeľovanie a prípadne hlavné opeľujúce stromy vo vonkajšom prostredí sa musia vzorkovať a testovať na PDV a PNRSV.

Predzákladná materská rastlina sa 10 rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a následne každých 10 rokov musí vzorkovať a testovať na vírusy iné ako PDV a PNRSV relevantné pre druhy uvedené v prílohe č. 2 a pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohe č. 1 prvej časti.

Kategória základné

Odber vzoriek a testovanie

Reprezentačná časť z kvitnúcich základných materských rastlín sa každý rok musí vzorkovať a testovať na PDV a PNRSV na základe posúdenia rizika infekcie týchto rastlín. Reprezentačná časť zo stromov vysadených úmyselne na opeľovanie a prípadne z hlavných opeľujúcich stromov vo vonkajšom prostredí sa musí vzorkovať a testovať na PDV a PNRSV na základe posúdenia rizika infekcie týchto rastlín.

Reprezentačná časť z nekvitnúcich základných materských rastlín sa každé tri roky musí vzorkovať a testovať na PDV a PNRSV na základe posúdenia rizika infekcie týchto rastlín.

Reprezentačná časť zo základných materských rastlín sa každých 10 rokov musí vzorkovať a testovať na škodcov iných ako PDV a PNRSV relevantných pre druhy uvedené v prílohách č. 1 prvej časti a č. 2 na základe posúdenia rizika infekcie týchto rastlín.

Kategória certifikované

Odber vzoriek a testovanie

Reprezentačná časť z kvitnúcich certifikovaných materských rastlín sa každý rok musí vzorkovať a testovať na PDV a PNRSV na základe posúdenia rizika infekcie týchto rastlín. Reprezentačná časť zo stromov vysadených úmyselne na opeľovanie a prípadne z hlavných opeľujúcich stromov vo vonkajšom prostredí sa musí vzorkovať a testovať na PDV a PNRSV na základe posúdenia rizika infekcie týchto rastlín.

Reprezentačná časť z nekvitnúcich certifikovaných materských rastlín sa každé tri roky musí vzorkovať a testovať na PDV a PNRSV na základe posúdenia rizika infekcie týchto rastlín.

Reprezentačná časť z certifikovaných materských rastlín sa každých 15 rokov musí vzorkovať a testovať na škodcov iných ako PDV a PNRSV relevantných pre druhy uvedené v prílohách č. 1 prvej časti a č. 2 na základe posúdenia rizika infekcie týchto rastlín.

Kategória konformné

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohách č. 1 prvej časti a č. 2.

Ribes L.

Kategória predzákladné

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať dvakrát za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Predzákladná materská rastlina sa štyri roky po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a následne každé štyri roky musí vzorkovať a testovať ohľadne prítomnosti škodcov uvedených v prílohe č. 2 a pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohe č. 1.

Základná, Kategória certifikované a kategória konformné

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohách č. 1 a č. 2.

Rubus L.

Kategória predzákladné

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať dvakrát za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Predzákladná materská rastlina sa dva roky po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a následne každé dva roky musí vzorkovať a testovať ohľadne prítomnosti škodcov uvedených v prílohe č. 2 a pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohe č. 1.

Kategória základné

Vizuálna prehliadka

Pri rastlinách rastúcich na poli alebo v črepníkoch sa vizuálne prehliadky musia vykonať dvakrát za rok.

Pri rastlinách a materiáloch vyrobených mikropropagáciou, ktoré sa udržiavajú v lehote kratšej ako tri mesiace, je potrebná len jedna prehliadka počas tohto obdobia.

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohách č. 1 a č. 2.

Kategória certifikované a kategória konformné

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohách č. 1 a č. 2.

Vaccinium L.

Kategória predzákladné

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať dvakrát za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Predzákladná materská rastlina sa päť rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a následne každých päť rokov musí vzorkovať a testovať ohľadne prítomnosti škodcov uvedených v prílohe č. 2 a pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohe č. 1 druhej časti.

Kategória základné

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať dvakrát za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohách č. 1 druhej časti a č. 2.

Kategória certifikované a kategória konformné

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o prítomnosti škodcov uvedených v prílohách č. 1 druhej časti a č. 2.

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 221/2016 Z. z.

Najvyšší povolený počet generácií na poli, ktoré nie je zabezpečené proti hmyzu, a najvyššia povolená dĺžka životného cyklu základných materských rastlín [§ 16 ods. 2 písm. a)] podľa rodov alebo druhov podľa § 20 ods. 1

Castanea sativa Mill.

Základná kategória

Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac dve generácie.

Ak je základnou materskou rastlinou podpník, môže sa rozmnožovať najviac tri generácie.

Ak sú podpníky súčasťou základných materských rastlín, musia byť základným materiálom prvej generácie.

Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf.

Základná kategória

Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac jednu generáciu.

Ak je základnou materskou rastlinou podpník, môže sa rozmnožovať najviac tri generácie.

Ak sú podpníky súčasťou základných materských rastlín, musia byť základným materiálom prvej generácie.

Corylus avellana L.

Základná kategória

Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac dve generácie.

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

Základná kategória

Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac dve generácie.

Ak je základnou materskou rastlinou podpník, môže sa rozmnožovať najviac tri generácie.

Ak sú podpníky súčasťou základných materských rastlín, musia byť základným materiálom prvej generácie.

Ficus carica L.

Základná kategória

Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac dve generácie.

Fragaria L.

Základná kategória

Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac päť generácií.

Juglans regia L.

Základná kategória

Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac dve generácie.

Olea europaea L.

Základná kategória

Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac jednu generáciu.

Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica a P. salicina

Základná kategória

Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac dve generácie.

Ak je základnou materskou rastlinou podpník, môže sa rozmnožovať najviac tri generácie.

Ak sú podpníky súčasťou základných materských rastlín, musia byť základným materiálom prvej generácie.

Prunus avium a P. cerasus

Základná kategória

Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac dve generácie.

Ak je základnou materskou rastlinou podpník, môže sa rozmnožovať najviac tri generácie.

Ak sú podpníky súčasťou základných materských rastlín, musia byť základným materiálom prvej generácie.

Ribes L.

Základná kategória

Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac tri generácie.

Materské rastliny sa udržiavajú ako materské rastliny najviac šesť rokov.

Rubus L.

Základná kategória

Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac dve generácie.

Materské rastliny každej generácie sa udržiavajú ako materské rastliny najviac štyri roky.

Vaccinium L.

Základná kategória

Základná materská rastlina sa môže rozmnožovať najviac dve generácie.

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 221/2016 Z. z.

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

1. Smernica Rady 2008/90/ES z 29. septembra 2008 o uvádzaní množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia do obehu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 267, 8. 10. 2008) v znení

rozhodnutia Komisie 2010/777/EÚ z 15. decembra 2010 (Ú. v. EÚ L 332, 16. 12. 2010),

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 z 15. mája 2014 (Ú. v. EÚ L 189, 27. 6. 2014).

2. Vykonávacia smernica Komisie 2014/96/EÚ z 15. októbra 2014 o požiadavkách na označovanie, uzatváranie a balenie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice 2008/90/ES (Ú. v. EÚ L 298, 16. 10. 2014).

3. Vykonávacia smernica Komisie 2014/97/EÚ z 15. októbra 2014, ktorou sa vykonáva smernica Rady 2008/90/ES, pokiaľ ide o registráciu dodávateľov a odrôd a o spoločný zoznam odrôd
(Ú. v. EÚ L 298, 16. 10. 2014).

4. Vykonávacia smernica Komisie 2014/98/EÚ z 15. októbra 2014, ktorou sa vykonáva smernica Rady 2008/90/ES, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na rod a druh ovocných drevín uvedených v prílohe I k smernici, ako aj osobitné požiadavky, ktoré majú spĺňať dodávatelia, a podrobné pravidlá týkajúce sa úradných kontrol (Ú. v. EÚ L 298, 16. 10. 2014).

Poznámky pod čiarou

1) § 4 písm. j) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z. z.

2) Nariadenie (ES) č. 1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (Ú. v. EÚ L 268, 18.10. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv. 32) v platnom znení.
§ 21 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

3) Nariadenie (ES) č. 1829/2003 v platnom znení.

4) § 4 písm. p) zákona č. 597/2006 Z. z.

5) § 2 písm. s) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov.

6) § 2 písm. d), g) a h) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z.

7) § 4 písm. g) zákona č. 597/2006 Z. z.

8) § 6 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 364/2007 Z. z. o vykonávaní uznávania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín.

9) Zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov.

10) Zákon č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín.
Nariadenie Rady (ES) č. 2100/1994 z 27. júla 1994 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín (Ú. v. ES L 227/1, 1. 9. 1994, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 16) v platnom znení.

11) Nariadenie Komisie (ES) č. 930/2000 zo 4. mája 2000, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá týkajúce sa vhodnosti názvov odrôd poľnohospodárskych druhov rastlín a zeleniny (Ú. v. ES L 108/3, 5. 5. 2000, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 29) v platnom znení.

12) § 3 až 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z.

13) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

14) § 7 zákona č. 597/2006 Z. z. v znení zákona č. 467/2008 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.