Vyhláška č. 20/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016 do31.12.2016
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. I bodov 34, 51 a 52, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017.

20

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

zo 16. decembra 2015,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 8, § 85, § 91 ods. 16 a § 94 ods. 8 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 86 ods. 6, § 87 ods. 10 a § 88 ods. 9 zákona ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 130/2010 Z. z., vyhlášky č. 413/2010 Z. z., vyhlášky č. 361/2011 Z. z., vyhlášky č. 381/2012 Z. z., vyhlášky č. 128/2013 Z. z. a vyhlášky č. 467/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V úvodnej vete sa za slová „§ 63 ods. 3,“ vkladajú slová „§ 77 ods. 8,“, slová „§ 92 ods. 11,“ sa nahrádzajú slovami „§ 92 ods. 12,“ a slová „§ 123 ods. 19,“ sa nahrádzajú slovami „§ 123 ods. 18,“.

2. V nadpise nad § 15 sa slová „(k § 85 zákona)“ nahrádzajú slovami „(k § 77 ods. 8 a § 85 zákona)“.

3. V § 15 ods. 3 písm. c) sa slová „doklad o podrobení sa príprave na vedenie motorového vozidla v autoškole“ nahrádzajú slovami „osvedčenie o absolvovaní vodičského kurzu“.

4. V § 15 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

5. V § 15 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo o rozhodovanie o udelení vodičského oprávnenia na základe absolvovania osobitného výcviku“.

6. V § 15 ods. 10 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom žiadateľ podáva čestné vyhlásenie podľa § 77 ods. 4 písm. h) zákona v deň udelenia vodičského oprávnenia.“.

7. § 15 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

(12) Vzor prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 2. Vzor prihlášky na osobitnú skúšku je uvedený v prílohe č. 2a. Súčasťou uvedených prihlášok je menný zoznam žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia prihlásených na skúšku z odbornej spôsobilosti alebo na osobitnú skúšku, ktorý je uvedený na druhej strane príslušnej prihlášky. Vzor žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia je uvedený v prílohe č. 2b. Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia je vyhotovená obojstranne na jednom liste formátu A4.“.

8. V § 16 odsek 1 znie:

(1) Skúška z odbornej spôsobilosti a každá jej časť sa hodnotí klasifikačným stupňom prospel alebo neprospel. Ak je žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia hodnotený z niektorej časti skúšky z odbornej spôsobilosti klasifikačným stupňom neprospel, skúška z odbornej spôsobilosti je hodnotená klasifikačným stupňom neprospel. Celkové hodnotenie skúšky z odbornej spôsobilosti a každej jej časti skúšobný komisár zapíše do príslušnej časti záznamu o zisťovaní odbornej spôsobilosti. Celkové hodnotenie skúšky z odbornej spôsobilosti skúšobný komisár zapíše aj do protokolu vodičských oprávnení.“.

9. V § 16 ods. 5 sa slová „záznamu o skúške z odbornej spôsobilosti“ nahrádzajú slovami „záznamu o zisťovaní odbornej spôsobilosti“.

10. V § 16 odseky 6 a 7 znejú:

(6) Ak žiadateľ o vykonanie skúšky pri odstúpení od skúšky z odbornej spôsobilosti z dôvodov na jeho strane alebo pri prerušení skúšky z odbornej spôsobilosti z iných dôvodov vykonal niektorú časť skúšky z odbornej spôsobilosti a vykonaná časť bola hodnotená klasifikačným stupňom prospel, jej hodnotenie sa zohľadňuje a táto časť skúšky z odbornej spôsobilosti sa pri pokračovaní skúšky z odbornej spôsobilosti nevykoná.

(7) Skúšobný komisár do záznamu o zisťovaní odbornej spôsobilosti v časti celkové hodnotenie skúšky z odbornej spôsobilosti poznačí odstúpenie od skúšky z odbornej spôsobilosti a prerušenie skúšky z odbornej spôsobilosti podľa odseku 6 a dôvod odstúpenia alebo prerušenia.“.

11. § 16 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Skúšobný komisár po skončení skúšky z odbornej spôsobilosti oboznámi žiadateľa o vykonanie skúšky s jej celkovým hodnotením, ako aj s hodnotením jednotlivých častí skúšky z odbornej spôsobilosti najneskôr v deň skončenia skúšky z odbornej spôsobilosti; ak je žiadateľ o vykonanie skúšky hodnotený klasifikačným stupňom prospel, skúšobný komisár mu najneskôr v deň skončenia skúšky z odbornej spôsobilosti vydá osvedčenie o udelení vodičského oprávnenia. Skúšobný komisár s celkovým hodnotením skúšky z odbornej spôsobilosti oboznámi aj autoškolu. Vzor záznamu o zisťovaní odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 2c. Záznam o zisťovaní odbornej spôsobilosti je vyhotovený obojstranne na jednom liste formátu A4. Vzor osvedčenia o udelení vodičského oprávnenia je uvedený v prílohe č. 2d.“.

12. V § 17 ods. 1 sa za slová „hodnotený z niektorej“ vkladá slovo „časti“.

13. V § 17 ods. 2 sa slová „prípravy na vedenie motorového vozidla v autoškole v plnom rozsahu“ nahrádzajú slovami „vodičského kurzu“.

14. V § 18 odsek 10 znie:

(10) Hodnotenie skúšky z predpisov o cestnej premávke a dôvody hodnotenia skúšobný komisár zaznamená do príslušnej časti záznamu o zisťovaní odbornej spôsobilosti.“.

15. V § 19 odseky 4 a 5 znejú:

(4) Žiadateľ o vykonanie skúšky pri skúške z náuky o vozidlách a ich údržbe musí správne zodpovedať dve otázky podľa zamerania uvedeného v odseku 2. Žiadateľ o vykonanie skúšky, ktorý pri skúške z náuky o vozidlách a ich údržbe nepreukázal dostatočné vedomosti pri odpovedi na niektorú z otázok, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel.

(5) Skúšobný komisár poznačí znenie otázok, na ktoré mal žiadateľ o vykonanie skúšky odpovedať, hodnotenie skúšky z náuky o vozidlách a ich údržbe a dôvody hodnotenia do príslušnej časti záznamu o zisťovaní odbornej spôsobilosti.“.

16. V § 20 ods. 2 písm. a) prvom bode sa vypúšťajú slová „alebo tlaku“.

17. V § 20 ods. 3 písm. f) sa za slová „rýchlostnej ceste“ vkladá čiarka a slová „ak to trasa jazdy umožňuje,“ a slová „zrýchľovací alebo spomaľovací“ sa nahrádzajú slovami „pripájací a odbočovací“.

18. V § 20 ods. 3 písm. h) sa za slová „kruhovom objazde,“ vkladajú slová „cez železničné priecestie, priechod pre chodcov, popri zastávke električiek alebo popri zastávke autobusov,“.

19. V § 20 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

i) bezpečne vystúpiť z vozidla.“.

20. V § 20 ods. 4 písm. a) štvrtom bode a ods. 6 písm. a) treťom bode sa slová „reťazí, hladiny alebo tlaku“ nahrádzajú slovom „hladiny“.

21. V § 20 odsek 7 znie:

(7) Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE a T podľa odseku 1 písm. b) sa preveruje schopnosť vykonať úkony a preukázať správanie podľa odseku 3.“.

22. V § 20 ods. 10 sa slovo „výsledkom“ nahrádza slovom „hodnotením“.

23. V § 21 ods. 6 prvá veta znie: „Hodnotenie jednotlivých častí skúšky z vedenia motorových vozidiel a dôvody hodnotenia skúšobný komisár zaznamená do príslušnej časti záznamu o zisťovaní odbornej spôsobilosti.“.

24. V § 22 ods. 3 písm. b) sa za slovo „skupiny“ vkladá slovo „AM,“.

25. V § 22 ods. 13 sa slová „skupiny AM, A1, A2 alebo A,“ nahrádzajú slovami „skupiny AM, A1, A2, A alebo na vozidle inej skupiny, ktoré má len dve miesta na sedenie,“.

26. V § 22a ods. 1 sa slová „§ 16 ods. 1 až 3, 5 a 6,“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 1 až 3, 5 až 8,“.

27. V § 22a ods. 3 sa slová „§ 16 ods. 1 až 3, 5 a 6,“ nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 1 až 3, 5, 7, 8, 10 a 11, § 16 ods. 1 až 3, 5 až 8,“.

28. Za § 22a sa vkladá § 22b, ktorý znie:

㤠22b

(1) V protokole vodičských oprávnení sa vedú záznamy súvisiace s rozhodovaním o vodičských oprávneniach.

(2) Každé hodnotenie jednotlivých častí skúšky z odbornej spôsobilosti v protokole vodičských oprávnení potvrdzuje skúšobný komisár svojím podpisom a odtlačkom pečiatky podľa predtlače. Skúšobný komisár svojím podpisom a odtlačkom pečiatky opatrí aj každú opravu údajov zaznamenaných v protokole vodičských oprávnení.

(3) Ustanovenia odseku 2 sa primerane použijú aj na osobitnú skúšku a na udelenie vodičského oprávnenia na základe osobitného výcviku.

(4) Udelenie vodičského oprávnenia skúšobný komisár zaznamená do informačného systému, ktorý sa vedie na účely rozhodovania o vodičských oprávneniach.

(5) Vzor protokolu vodičských oprávnení je uvedený v prílohe č. 3.“.

29. § 23 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Odborná príprava žiadateľa o vydanie preukazu skúšobného komisára z dôvodu rozšírenia rozsahu preukazu skúšobného komisára trvá najmenej 16 vyučovacích hodín. Na odbornú prípravu sa primerane vzťahujú odseky 1 a 2 podľa toho, na ktoré skupiny motorových vozidiel žiada skúšobný komisár rozšíriť rozsah preukazu skúšobného komisára.“.

30. § 25 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Ak je žiadateľ o vydanie preukazu skúšobného komisára hodnotený z niektorej časti skúšky klasifikačným stupňom neprospel, môže skúšku jedenkrát opakovať, pričom opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po siedmich dňoch odo dňa vykonania neúspešnej skúšky. Opakovaná skúška sa vykonáva len z tej časti skúšky, z ktorej žiadateľ o vydanie preukazu skúšobného komisára neprospel. Na opakovanú skúšku sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 3 a § 24.“.

31. § 25a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Absolvovanie odbornej prípravy podľa § 23 ods. 3 sa považuje za účasť na pravidelnom výcviku v rozsahu ôsmich hodín výučby teórie a ôsmich hodín praktického výcviku.“.

32. Za § 26 sa vkladá nový § 26a, ktorý znie:

㤠26a

(1) Rozsah preukazu skúšobného komisára možno rozšíriť na základe úspešného vykonania skúšky podľa § 24 ods. 1.

(2) Na vykonanie skúšky podľa odseku 1 a na jej hodnotenie sa primerane vzťahujú § 24 ods. 2 až 10 a § 25.“.

33. § 31c vrátane nadpisu znie:

㤠31c

Preskúšanie odbornej spôsobilosti (k § 91 ods. 16 zákona)

(1) Na vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti z dôvodu preskúšania odbornej spôsobilosti sa primerane vzťahujú § 15, 16 a 18 až 22b.

(2) Na protokol o preskúšaní odbornej spôsobilosti sa primerane vzťahuje protokol vodičských oprávnení.

(3) Vzor dokladu o preskúšaní odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 13c.“.

35. V § 35 ods. 5 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v odôvodnených prípadoch môže mať tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúca písmeno H alebo písmeno S rozmery 52 cm x 11 cm, 34 cm x 20 cm alebo 14,5 cm x 11 cm.“.

36. V § 35 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý znie:

(16) Tabuľka s evidenčným číslom musí byť na vozidle umiestnená tak, aby bolo evidenčné číslo čitateľné vodorovne a zľava doprava.“.

Doterajší odsek 16 sa označuje ako odsek 17.

37. V § 40 písmeno c) znie:

c) rozpočtových organizácií zriadených Úradom vlády Slovenskej republiky,“.

38. V prílohe č. 1 I. diele v názvoch dopravných značiek č. II 22a a II 22b sa slovo „nálepkou“ nahrádza slovom „známkou“.

39. V prílohe č. 1 II. diele čl. 3 odsek 14 znie:

(14) K značke č. B 14:

Značka Zákaz vstupu korčuliarov (č. B 14) zakazuje vstup osôb pohybujúcich sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom zariadení a používa sa na označenie miest, kde je pohyb na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom zariadení zakázaný.“.

40. V prílohe č. 1 II. diele čl. 4 ods. 6 a 10 sa slová „kolieskových korčuliach, lyžiach“ nahrádzajú slovami „lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde“.

41. V prílohe č. 1 II. diele čl. 4 odsek 8 znie:

(8) K značke č. C 10:

Značka Cestička pre korčuliarov (č. C 10) prikazuje osobám pohybujúcim sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Cestičku alebo pruh pre korčuliarov môže použiť cyklista alebo osoba tlačiaca bicykel, ak tým neobmedzí ani neohrozí korčuliarov. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.“.

42. V prílohe č. 1 II. diele čl. 6 ods. 26 sa slovo „nálepky“ nahrádza slovom „známky“.

43. V prílohe č. 1 II. diele čl. 7 ods. 32 a 33 sa slovo „nálepkou“ nahrádza slovom „známkou“.

44. Príloha č. 2a vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2a k vyhláške č. 9/2009. Z. z.

PRIHLÁŠKA ŽIADATEĽOV NA OSOBITNÚ SKÚŠKU

Príloha 02a“.

45. Za prílohu č. 2a sa vkladajú prílohy č. 2b až 2d, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 2b k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

ŽIADOSŤ O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA

“.

Príloha č. 2c k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

ZÁZNAM O ZISŤOVANÍ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

Príloha č. 2d k vyhláške č. 9/2009. Z. z.

OSVEDČENIE O UDELENÍ VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA

“.

46. V prílohe č. 3 prvom stĺpci sa za slová „Poradové číslo“ vkladajú slová „a určený dátum prvej skúšky“.

47. V prílohe č. 5 II. časť vrátane nadpisu znie

II. Minimálne požiadavky na sluch

(1) Pri vyšetrení sluchu sa mimoriadna pozornosť venuje možnosti kompenzácie choroby alebo poruchy sluchu.

(2) Posudzovaná osoba, ktorá patrí do skupiny 1,

a) je zdravotne spôsobilá na vedenie motorového vozidla pri strate sluchu do 50 % podľa Fowlera,

b) je zdravotne spôsobilá na vedenie motorového vozidla pri strate sluchu od 51 % do 90 % podľa Fowlera, ak má korekciu sluchu načúvacím prístrojom,

c) je zdravotne spôsobilá na vedenie motorového vozidla pri strate sluchu nad 90 % podľa Fowlera na základe individuálneho posúdenia celkového zdravotného stavu.

(3) Posudzovaná osoba, ktorá patrí do skupiny 2,

a) je zdravotne spôsobilá na vedenie motorového vozidla pri strate sluchu do 50 % podľa Fowlera,

b) je zdravotne spôsobilá na vedenie motorového vozidla pri strate sluchu od 51 % do 90 % podľa Fowlera, ak má korekciu sluchu načúvacím prístrojom na jedno ucho alebo obe uši,

c) je zdravotne nespôsobilá na vedenie motorového vozidla pri strate sluchu viac ako 90 % podľa Fowlera.

(4) Osoby, ktoré patria do skupiny 2, s implantovanými špeciálnymi implantovateľnými načúvacími prístrojmi pri obojstrannej ťažkej poruche sluchu sa posudzujú individuálne na špecializovanom pracovisku, ktoré operačný výkon vykonalo alebo ktoré operačný výkon vykonáva.“.

48. V prílohe č. 5 nadpis VI. časti znie:

VI. Zdravotná spôsobilosť a choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy a syndróm obštrukčného spánkového apnoe“.

49. V prílohe č. 5 sa VI. časť dopĺňa odsekmi 8 až 11, ktoré znejú:

(8) Na účely tejto vyhlášky sa syndrómom obštrukčného spánkového apnoe stredne závažného stupňa rozumie index respiračných zmien 15 až 29 apnoe a hypopnoe za hodinu spánku a syndrómom obštrukčného spánkového apnoe závažného stupňa sa rozumie index 30 alebo viac apnoe a hypopnoe za hodinu spánku, pričom obidva stupne sú spojené s nadmernou dennou ospalosťou.

(9) Osobu s podozrením na syndróm obštrukčného spánkového apnoe stredne závažného alebo závažného stupňa možno uznať za zdravotne spôsobilú len na základe odborného vyšetrenia.

(10) Osoba so stanovenou diagnózou syndrómu obštrukčného spánkového apnoe stredne závažného alebo závažného stupňa je zdravotne spôsobilá za predpokladu, že sa pri odbornom vyšetrení preukáže, že

a) ochorenie má primerane pod kontrolou,

b) sa podrobuje liečbe,

c) liečba je účinná.

(11) Zdravotná spôsobilosť osoby so stanovenou diagnózou syndrómu obštrukčného spánkového apnoe stredne závažného alebo závažného stupňa je podmienená povinnosťou pravidelne sa podrobovať lekárskej prehliadke v intervaloch nepresahujúcich tri roky pri vodičoch skupiny 1 a jeden rok pri vodičoch skupiny 2 s cieľom určiť mieru dodržiavania liečby, potrebu pokračovania v liečbe a zachovávania potrebnej miery bdelosti.“.

50. V prílohe č. 5 VII. časti ods. 1 písm. a) sa slovo „efektívna“ nahrádza slovom „afektívna“.

53. V prílohe č. 9 II. časť vrátane nadpisu znie:

II. NÁRODNÉ KÓDY

A. VODIČ (zdravotné dôvody)

500. Pravidelná lekárska prehliadka podľa § 86 ods. 2 písm. c) zákona

B. VODIČ (psychická spôsobilosť)

600. Pravidelné psychologické vyšetrenie podľa § 88 ods. 4 zákona

600.09 Povolené vedenie motorového vozidla s právom prednostnej jazdy a motorového vozidla využívaného na prepravu nebezpečných vecí

600.10 Povolené vedenie motorového vozidla využívaného na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb“.

54. V prílohe č. 12 II. časti ods. 6 a prílohe č. 13 II. časti ods. 1 piatom bode sa slová „(napr. „600. pre C“, „600.01, 600.02-0 pre B“)“ nahrádzajú slovami „(napríklad „600. pre C“, „600.09, 600.10. pre B“)“.

55. Prílohy č. 13c a 14 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 13c k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

DOKLAD O PRESKÚŠANÍ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

Príloha č. 14 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

VZOR VODIČSKÉHO PREUKAZU

1. Predná strana

2. Zadná strana

“.

56. V prílohe č. 21 sa doterajší text označuje ako bod 1, dopĺňa sa druhým a tretím bodom, ktoré znejú:

2. Smernica Komisie 2014/85/EÚ z 1. júla 2014 (Ú. v. EÚ L 194, 02. 07. 2014),

3. Smernica Komisie (EÚ) 2015/653 z 24. apríla 2015 (Ú. v. EÚ L 107, 25. 04. 2015).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. I bodov 34, 51 a 52, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017.


Robert Kaliňák v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené