Nariadenie vlády č. 193/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu

Platnosť od 11.06.2016
Účinnosť od 12.06.2018
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 13. júna 2016 okrem § 5, ktorý nadobúda účinnosť 12. júna 2018.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené