Vyhláška č. 190/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 116/2014 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky č. 74/2015 Z. z.

Platnosť od 03.06.2016
Účinnosť od 10.06.2016 do14.06.2018
Zrušený 159/2018 Z. z. (nepriamo)
Literatúra 3

190

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 26. apríla 2016,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 116/2014 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky č. 74/2015 Z. z.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 23 a § 20 ods. 7 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 116/2014 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky č. 74/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenami l) až n), ktoré znejú:

l) zamestnanca, ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho vymeriavací základ podľa § 13 zákona bol nižší ako 1,5-násobok sumy určenej v § 13a ods. 2 zákona a aspoň v jednom mesiaci si neuplatnil odpočítateľnú položku,

m) zamestnanca, ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho vymeriavací základ podľa § 13 zákona bol vyšší ako 1,5-násobok sumy určenej v § 13a ods. 2 zákona a aspoň v jednom mesiaci si uplatnil odpočítateľnú položku,

n) zamestnanca, ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho vymeriavací základ podľa § 13 zákona bol nižší ako 1,5-násobok sumy určenej v § 13a ods. 2 zákona a zároveň bol zamestnancom u viacerých zamestnávateľov alebo bol zamestnancom u jedného zamestnávateľa, ale nebol zamestnaný u tohto zamestnávateľa počas celého roka.“.

2. V § 6 ods. 2 písm. a) sa za slovo „zákona“ vkladajú slová „znížený o odpočítateľnú položku“.

3. § 6 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

(16) Ak sa uplatňuje odpočítateľná položka pomerne podľa § 13a ods. 3 zákona, podiel príjmu pripadajúci na každého zamestnávateľa sa zaokrúhľuje na šesť desatinných miest nahor.“.

4. Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠13b

Prechodné ustanovenia k ročnému zúčtovaniu poistného za rok 2015

(1) Údaje potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného za rok 2015 sú uvedené v prílohe č. 6.

(2) Podkladom na ročné zúčtovanie poistného plateného štátom podľa § 9 za rok 2015 je aj počet poistencov štátu podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona, ktorí splnili podmienku uvedenú v § 11 ods. 8 zákona a ich vymeriavací základ znížený o vymeriavací základ zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona, na ktorý sa použila sadzba poistného podľa § 12 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona, neprekročil 15-násobok životného minima platného k prvému dňu kalendárneho roka rozhodujúceho obdobia alebo pomerná časť zníženého vymeriavacieho základu prislúchajúca k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona, neprekročila pomernú časť 15-násobku životného minima prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona.“.

5. V prílohe č. 1 tabuľke 4 riadku 4b sa pred slová „19 % × 4a“ vkladajú slová „19 % zo sumy preddavkov, ktoré boli uplatnené ako daňové výdavky, maximálne“.

6. Vyhláška sa dopĺňa prílohou č. 6, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 6 k vyhláške č. 116/2014 Z. z.

Údaje potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného za rok 2015 podľa § 19 zákona

(v eurách)

Preddavok na poistné mesačnýRočné poistné
základná sadbaznížená sadzbazákladná sadzbaznížená sadzba
ZamestnanecSadzba poistného4 %2 %4 %2 %
Minimálny VZNie je určenýNie je určený
minimálny preddavok/poistné
Maximálny VZ4 120,0049 440,00
maximálny preddavok/poistné164,8082,401 977,60988,80
ZamestnávateľSadzba poistného10 %5 %10 %5 %
Minimálny VZNie je určenýNie je určený
minimálny preddavok/poistné
Maximálny VZ4 120,0049 440,00
maximálny preddavok/poistné412,00206,004 944,002 472,00
Samostatne
zárobkovo činná
osoba
Sadzba poistného14 %7 %14 %7 %
Minimálny VZ412,004 944,00
minimálny preddavok/poistné57,6828,84692,16346,08
Maximálny VZ4 120,0049 440,00
maximálny preddavok/poistné576,80288,406 921,603 460,80
Platiteľ poistného
podľa § 11 ods. 2
zákona
Sadzba poistného14 %7 %14 %7 %
Minimálny VZ412,004 944,00
minimálny preddavok/poistné57,6828,84692,16346,08
Maximálny VZ4 120,0049 440,00
maximálny preddavok/poistné576,80288,406 921,603 460,80
Kapitálové príjmy
a ostatné príjmy
Sadzba poistného14 %7 %
Maximálny VZ49 440,00
maximálne poistné6 921,603 460,80
Platiteľ dividendSadzba poistného14 %14 %
Maximálny VZ49 440,0049 440,00
maximálny preddavok/poistné6 921,606 921,60
Dividendy
za obdobie
do 31. decembra 2012
Sadzba poistného10 %5 %
Maximálny VZ *)49 440,00
maximálny preddavok/poistné4 944,002 472,00
Dividendy
za obdobie
od 1. januára 2013
vyplatené zo zahraničia
Sadzba poistného14 %
Maximálny VZ49 440,00
maximálny preddavok/poistné6 921,60

Vysvetlivky:

VZ – vymeriavací základ.

*) Od vymeriavacieho základu pre dividendy, ktoré vznikli v účtovnom období od 1. januára 2011 do 31. decembra 2012 a boli vyplatené v roku 2015, sa odpočítava suma minimálneho vymeriavacieho základu vo výške 412,00 eura.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. júna 2016.


Tomáš Drucker v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.