Vyhláška č. 153/2016 Z. z.Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov

Platnosť od 08.04.2016
Účinnosť od 18.04.2016 do19.04.2018
Zrušený 118/2018 Z. z.

153

VYHLÁŠKA

Úradu pre verejné obstarávanie

z 23. marca 2016,

ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 5 ods. 2 a 7 a § 120 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Finančný limit pre nadlimitnú zákazku je

a) 135 000 eur

1. pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,

2. pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 1,

b) 209 000 eur

1. pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) zákona, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,

2. pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru neuvedeného v prílohe č. 1,

c) 750 000 eur pre verejného obstarávateľa, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,

d) 418 000 eur pre obstarávateľa, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,

e) 1 000 000 eur pre obstarávateľa, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,

f) 418 000 eur, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby,

g) 5 225 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

§ 2

Finančný limit pre nadlimitnú koncesiu je 5 225 000 eur.

§ 3

Finančný limit pri súťaži návrhov je

a) 135 000 eur pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona,

b) 209 000 eur pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) zákona,

c) 418 000 eur pre obstarávateľa.

§ 4

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 18. apríla 2016.


Zita Táborská v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 153/2016 Z. z.

ZOZNAM TOVAROV NA ÚSEKU OBRANY

1. kapitola č. 25Soľ; síra; zeminy a kamene; sadrové materiály, vápno a cement
2. kapitola č. 26Rudy kovov, troska a popol
3. kapitola č. 27Nerastné palivá, minerálne oleje a produkty ich destilácie; živicové látky; minerálne vosky okrem: položky 27.10: Špeciálne motorové palivá
4. kapitola č. 28Anorganické chemikálie: organické alebo anorganické zlúčeniny drahých kovov, kovov vzácnych zemín, rádioaktívnych prvkov alebo izotopov
okrem položiek28.09: výbušniny
28.13: výbušniny
28.14: slzotvorný plyn
28.28: výbušniny
28.32: výbušniny
28.39: výbušniny
28.50: toxické produkty
28.51: toxické produkty
28.54: výbušniny
5. kapitola č. 29Organické chemikálie
okrem položiek29.03: výbušniny
29.04: výbušniny
29.07: výbušniny
29.08: výbušniny
29.11: výbušniny
29.12: výbušniny
29.13: toxické produkty
29.14: toxické produkty
29.15: toxické produkty
29.21: toxické produkty
29.22: toxické produkty
29.23: toxické produkty
29.26: výbušniny
29.27: toxické produkty
29.29: výbušniny
6. kapitola č. 30Farmaceutické produkty
7. kapitola č. 31Hnojivá
8. kapitola č. 32Trieslovinové a farbiarske výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty, náterové farbya laky; náplne a tmely; atramenty
9. kapitola č. 33Silice a rezinoidy (syntetické živice); voňavkárske, kozmetické a toaletné prípravky
10. kapitola č. 34Mydlo, organické povrchovo aktívne prostriedky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, spracované vosky, leštiace a čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelovacie pasty, zubné vosky
11. kapitola č. 35Albuminoidné látky; gleje; enzýmy
12. kapitola č. 37Fotografický a kinematografický tovar
13. kapitola č. 38Rôzne chemické produkty
okrem položky38.19: toxické produkty
14. kapitola č. 39Umelé živice a plastické materiály, estery a étery celulózy, výrobky z nich
okrem položky39.03: výbušniny
15. kapitola č. 40Kaučuk, syntetický kaučuk, faktis a výrobky z nich
okrem položky40.11: nepriestrelné pneumatiky
16. kapitola č. 41Surové kože a kožky (iné ako kožušiny) a usne
17. kapitola č. 42Výrobky z usní; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, tašky a podobné obaly; výrobky z čriev zvierat (iné ako mesinský vlas)
18. kapitola č. 43Kožušiny a umelé kožušiny; výrobky z nich
19. kapitola č. 44Drevo a výrobky z dreva; drevné uhlie
20. kapitola č. 45Korok a výrobky z korku
21. kapitola č. 46Výrobky zo slamy, z esparta a ostatného pletacieho materiálu; prútený tovar a košikárske výrobky
22. kapitola č. 47Materiál na výrobu papiera
23. kapitola č. 48Papier a lepenka; výrobky z papierovej buničiny, papiera alebo lepenky
24. kapitola č. 49Tlačené knihy, noviny, obrazy a iné produkty polygrafického priemyslu; rukopisy, strojopisy a plány
25. kapitola č. 65Pokrývky hlavy a ich časti
26. kapitola č. 66Dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, biče, jazdecké bičíky a ich časti
27. kapitola č. 67Upravené perie a páperie a výrobky z nich; umelé kvetiny; výrobky z ľudských vlasov
28. kapitola č. 68Výrobky z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy a podobných materiálov
29. kapitola č. 69Keramické výrobky
30. kapitola č. 70Sklo a sklenené výrobky
31. kapitola č. 71Perly, drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi a výrobky z nich; bižutéria
32. kapitola č. 73Železo a oceľ a výrobky z nich
33. kapitola č. 74Meď a výrobky z medi
34. kapitola č. 75Nikel a výrobky z niklu
35. kapitola č. 76Hliník a výrobky z hliníka
36. kapitola č. 77Magnézium a berýlium a výrobky z nich
37. kapitola č. 78Olovo a výrobky z olova
38. kapitola č. 79Zinok a výrobky zo zinku
39. kapitola č. 80Cín a výrobky z cínu
40. kapitola č. 81 Ostatné základné kovy používané v metalurgii a výrobky z nich
41. kapitola č. 82 Nástroje, náradie, nožiarske výrobky, lyžice a vidličky zo základného kovu, ich časti a súčasti
okrem položiek82.05: nástroje
82.07: nástroje, časti a súčasti
42. kapitola č. 83 Rôzne výrobky zo základných kovov
43. kapitola č. 84 Kotly, stroje, prístroje a mechanické zariadenia; ich časti a súčasti
okrem položiek84.06: motory
84.08: ostatné motory
84.45: stroje a prístroje
84.53: stroje na automatické spracovanie údajov
84.55: časti a súčasti strojov a prístrojov položky číslo 84.53
84.59: jadrové reaktory
44. kapitola č. 85 Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti
okrem položiek85.13: telekomunikačné zariadenia
85.15: vysielacie prístroje
45. kapitola č. 86 Železničné a električkové lokomotívy, koľajové vozidlá a ich časti a súčasti; zvrškový upevňovací materiál pre vlaky a električky; dopravné signalizačné zariadenia všetkých druhov (nie elektrické)
okrem položiek86.02: obrnené lokomotívy, elektrické
86.03: ostatné obrnené lokomotívy
86.05: obrnené vagóny
86.06: opravárenské vagóny
86.07: vagóny
46. kapitola č. 87 Vozidlá iné ako železničné alebo električkové koľajové vozidlá a ich časti a súčasti
okrem položiek87.01: traktory
87.02: vojenské vozidlá
87.03: vyslobodzovacie vozidlá
87.08: tanky a ostatné obrnené vozidlá
87.09: motocykle
87.14: prívesy
47. kapitola č. 89 Lode, člny a plávajúce konštrukcie
okrem položky89.01A: vojnové lode
48. kapitola č. 90 Optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, lekárske a chirurgické nástroje a prístroje; ich časti a súčasti
okrem položiek90.05: binokulárne ďalekohľady
90.11: mikroskopy
90.13: rôzne nástroje, lasery
90.14: telemetre (diaľkomery)
90.28: elektrické a elektronické meracie prístroje
90.17: lekárske nástroje
90.18: mechanoterapeutické zariadenia
90.19: ortopedické zariadenia
90.20: rôntgenové prístroje
49. kapitola č. 91 Výroba hodín a hodiniek
50. kapitola č. 92 Hudobné nástroje; prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku, prístroje na záznam alebo reprodukciu televízneho obrazu alebo zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo k týmto nástrojom
51. kapitola č. 94 Nábytok a jeho časti; posteľoviny, matrace, matracové podložky, vankúše a podobné vybavenie s výplňou
okrem položky94.01A: sedadlá do lietadiel
52. kapitola č. 95 Predmety a výrobky z rezbárskych alebo formovacích materiálov
53. kapitola č. 96 Metly, štetce a kefy, labutienky a sitá
54. kapitola č. 98 Rôzne výrobky

Príloha č. 2 k vyhláške č. 153/2016 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 216, 20. 8. 2009) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1177/2009 z 30. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 314, 1. 12. 2009), nariadenia Komisie (EÚ) č. 1251/2011 z 30. novembra 2011 (Ú. v. EÚ L 319, 2. 12. 2011), smernice Rady 2013/16/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013), nariadenia Komisie (EÚ) č. 1336/2013 z 13. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 335, 14. 12. 2013) a nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2340 z 15. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 330, 16. 12. 2015).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014) v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2172 z 24. novembra 2015 (Ú. v. EÚ L 307, 25. 11. 2015).

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014) v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2170 z 24. novembra 2015 (Ú. v. EÚ L 307, 25. 11. 2015).

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014) v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2171 z 24. novembra 2015 (Ú. v. EÚ L 307, 25. 11. 2015).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.