Vyhláška č. 11/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016

11

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 26. novembra 2015,

ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 31 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 262/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

[k § 5 zákona]

(1) Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (ďalej len „žiadosť“) obsahuje

a) meno, priezvisko a bydlisko žiadateľa,

b) vymedzenie kategórií priemyselných činností podľa prílohy č. 1 zákona, v ktorých chce žiadateľ poskytovať odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (ďalej len „odborné poradenstvo“).

(2) Ak žiadosť podáva fyzická osoba – podnikateľ,1) uvedie v žiadosti aj

a) obchodné meno a miesto podnikania,

b) identifikačné číslo, ak bolo pridelené.

(3) Ak žiadosť podáva zamestnanec právnickej osoby, pre ktorú bude vykonávať činnosť odborne spôsobilej osoby, uvedie v žiadosti aj

a) obchodné meno a sídlo zamestnávateľa,

b) identifikačné číslo, ak bolo pridelené.

(4) K žiadosti sa priloží

a) overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní žiadateľa,

b) doklad alebo čestné vyhlásenie žiadateľa o dĺžke jeho odbornej praxe v oblasti technológií v príslušnom priemyselnom odvetví a druhu prevádzky,

c) prehľad publikačnej, vedeckej alebo inej odbornej činnosti žiadateľa vo vzťahu ku kategóriám priemyselných činností, v ktorých chce poskytovať odborné poradenstvo,

d) doklad o zaplatení správneho poplatku.2)

(5) Žiadosť sa podáva na ministerstvo.

§ 2

[k § 5 zákona]

(1) Odbornú spôsobilosť žiadateľa overuje skúšobná komisia ministerstva (ďalej len „komisia“) posúdením

a) úplnosti a správnosti údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách,

b) splnenia kvalifikačných predpokladov a odborno-technických predpokladov ustanovených zákonom podľa údajov a dokladov uvedených v žiadosti,

c) úrovne vedomostí o technológiách v príslušnom priemyselnom odvetví a v druhu prevádzky.

(2) Posúdenie úrovne vedomostí žiadateľa o technológiách v príslušnom priemyselnom odvetví overuje komisia skúškou.

(3) Komisia má najmenej troch členov a je zložená z predsedu a ostatných členov.

(4) Komisia oznámi žiadateľovi dátum skúšky, miesto konania skúšky a tematické okruhy, z ktorých bude žiadateľ skúšaný, najneskôr jeden mesiac pred konaním skúšky.

(5) Skúška sa skladá z písomného testu a ústnej skúšky.

(6) Písomný test má 30 otázok. Za každú správne zodpovedanú otázku je jeden bod. Dĺžka trvania písomného testu je 40 minút. Na úspešné absolvovanie písomného testu musí žiadateľ získať najmenej 23 bodov. Ak žiadateľ získa menej ako 23 bodov, na ústnej skúške sa nezúčastní.

(7) Žiadateľ, ktorý úspešne absolvoval písomný test, môže vykonať ústnu skúšku. Počas ústnej skúšky komisia preveruje odborné znalosti žiadateľa. Ústnej časti skúšky žiadateľ vyhovie, ak sa na tom uznesie najmenej dvojtretinová väčšina všetkých členov komisie.

(8) Celkový výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Skúšobná komisia oznámi žiadateľovi výsledok skúšky ústne po skončení skúšky. O priebehu a výsledku skúšky vyhotovuje komisia zápisnicu.

(9) Žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva (ďalej len „oprávnená osoba“), ministerstvo vydá na návrh komisie osvedčenie o odbornej spôsobilosti (ďalej len „osvedčenie“), ktoré obsahuje

a) meno, priezvisko a bydlisko oprávnenej osoby,

b) vymedzenie kategórií priemyselných činností, v ktorých môže oprávnená osoba poskytovať odborné poradenstvo,

c) identifikačné číslo osvedčenia,

d) čas platnosti osvedčenia, ktorý je päť rokov odo dňa vydania osvedčenia, s uvedením možnosti predĺženia platnosti osvedčenia,

e) dátum vydania osvedčenia.

(10) Platnosť osvedčenia možno predĺžiť na ďalších päť rokov, ak v priebehu platnosti osvedčenia nedošlo k zásadným zmenám v právnej úprave a v technológiách v príslušnom priemyselnom odvetví.

§ 3

[k § 8 zákona]

(1) Východisková správa obsahuje informácie o meraniach parametrov v pôde, horninovom prostredí a podzemných vodách, ktoré odrážajú stav v čase vypracovania východiskovej správy s prihliadnutím na možnosť kontaminácie pôdy, horninového prostredia a podzemných vôd nebezpečnými látkami, ktoré sa použijú, vyrobia alebo vypustia v dotknutom zariadení, ak sú tieto informácie dostupné.

(2) Pri vypracúvaní východiskovej správy sa postupuje podľa týchto fáz:

a) fázy 1 až 3, v ktorých prevádzkovateľ určí, či je východisková správa potrebná,

b) fázy 4 až 7, v ktorých prevádzkovateľ určí, ako má byť východisková správa vypracovaná,

c) fáza 8, v ktorej prevádzkovateľ určí obsah východiskovej správy.

(3) Popis jednotlivých fáz je uvedený v prílohe č. 1.

§ 4

[k § 22 zákona]

(1) Náležitosti prílohy žiadosti o určenie emisných limitov, ktorých hodnoty sú odchylné od hodnôt z emisných limitov najlepších dostupných techník (§ 22 ods. 6 zákona) sú uvedené v prílohe č. 2.

(2) Medzi základné hodnotiace kritériá patria

a) ekonomické aspekty, najmä

1. peňažné toky,

2. investičná náročnosť,

3. investícia do zníženia množstva príslušných znečisťujúcich látok,

4. počet požadovaných najlepších dostupných techník na prevádzku.

b) environmentálne aspekty, najmä

1. náklady na jednu tonu znečisťujúcich látok,

2. množstvo vypustených emisií v súčasnosti, po zavedení najlepších dostupných techník alebo inej dodatočnej techniky,

3. percento zníženia emisií po zavedení opatrení.

(3) Podporné hodnotiace kritériá k žiadosti podľa odseku 1 sú:

a) informácia o strategickom postavení priemyselného celku v regióne,

b) sociálno-hospodársky index,

c) sekundárne efekty.

(4) Hodnotiace tabuľky a kritériá k žiadosti podľa odseku 1 sú uverejnené na webovom sídle ministerstva.

§ 5

[k § 38 zákona]

(1) Register prevádzok vyžadujúcich integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania a vydaných integrovaných povolení obsahuje

a) texty žiadostí (§ 7 ods. 1 zákona) okrem príloh, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe,

b) výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania [§ 11 ods. 4 písm. d) zákona],

c) integrované povolenia, ktorými sa vydávajú povolenia, vrátane ich zmien a oznámení o zmenách spolu s odôvodnením,

d) informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke v súlade so zákonom,

e) prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania,

f) prepojenie na výsledky monitorovania emisií na základe podmienok povolenia uvedených v § 21 zákona a uskutočneného podľa osobitného predpisu,3)

g) záväzné stanoviská k uskutočneným konzultáciám pred začatím konania podľa § 4 ods. 3 zákona,

h) názov referenčných dokumentov o najlepšej dostupnej technike, ktoré sa vzťahujú na prevádzku,

i) spôsob určenia záväzných podmienok integrovaného povolenia vrátane spôsobu určenia emisných limitov v súvislosti s najlepšími dostupnými technikami a úrovňami znečisťovania súvisiacimi s najlepšími dostupnými technikami,

j) dôvody udelenia výnimky z emisných limitov a uložené podmienky prevádzky v prípade udelenia výnimky podľa § 22 ods. 6 zákona.

(2) Register výsledkov kontrol vykonaných v prevádzkach vyžadujúcich integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania obsahuje

a) správy o kontrolách podľa § 34 ods. 10 zákona vykonaných v prevádzkach vyžadujúcich integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania vrátane určených opatrení na nápravu podľa § 35 zákona,

b) informácie o uložených sankciách na základe výsledkov kontrol v prevádzkach vyžadujúcich integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania.

(3) Register informácií o najlepších dostupných technikách obsahuje

a) informácie o najlepších dostupných technikách,

b) referenčné dokumenty o najlepších dostupných technikách,

c) závery o najlepších dostupných technikách a

d) informácie o činnosti orgánov štátnej správy týkajúce sa najlepších dostupných techník, ak ide o ich monitorovanie, vývoj, zavádzanie a informovanie o týchto technikách.

(4) Register oprávnených osôb obsahuje údaje uvedené v § 1 ods. 1 až 3 a kontaktné údaje oprávnenej osoby, a to meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

§ 6

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.


§ 7

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 183/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


v z. Vojtech Ferencz v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 11/2016 Z. z.

Fázy vypracovania východiskovej správy

FázyCieľ
1.Určiť, ktoré nebezpečné látky prevádzka používa, vyrába alebo vypúšťa a vypracovať zoznam týchto nebezpečných látok.Zistiť, či sú alebo nie sú používané, vyrábané alebo vypúšťané nebezpečné látky z hľadiska rozhodovania o potrebe vypracovať a predložiť východiskovú správu.
2.Určiť, ktoré z nebezpečných látok z fázy 1 sú „príslušné nebezpečné látky“ (§8 ods. 1 zákona).
Vyradiť tie nebezpečné látky, ktoré nespôsobujú kontamináciu pôdy, horninového prostredia alebo podzemných vôd. Zdôvodniť a zaznamenať rozhodnutie o vyradení určitých nebezpečných látok.
Obmedziť ďalšie zvažovanie len na príslušné nebezpečné látky z hľadiska rozhodovania o potrebe vypracovať a predložiť východiskovú správu.
3.Pre každú príslušnú nebezpečnú látku, ktorá postúpila z fázy 2, určiť skutočnú možnosť kontaminácie pôdy, horninového prostredia a podzemných vôd v lokalite zariadenia vrátane pravdepodobnosti jej vypustenia a dôsledkov takého vypustenia s osobitným ohľadom na
a) množstvo každej dotknutej nebezpečnej látky alebo skupiny podobných nebezpečných látok,

b) spôsob a miesto skladovania, používania a prepravy nebezpečných látok v rámci zariadenia,

c) miesto, kde hrozí riziko ich úniku,

d) opatrenia prijaté v existujúcich zariadeniach na zabezpečenie toho, aby kontaminácia pôdy, horninového prostredia alebo podzemných vôd prakticky nebola možná.
Určiť, ktoré z príslušných nebezpečných látok predstavujú potenciálne riziko znečistenia v lokalite na základe pravdepodobnosti úniku týchto látok.
Informácie o týchto látkach musia byť uvedené vo východiskovej správe.
4.Poskytnúť prehľad o histórii lokality. Zvážiť dostupné údaje a informácie
a) vo vzťahu k súčasnému využívaniu lokality a o emisiách nebezpečných látok, ktoré sa vyskytli a ktoré môžu viesť k znečisteniu; zvážiť najmä nehody alebo mimoriadne udalosti,
b) o presiaknutej alebo rozliatej škvrne z bežnej prevádzky, zmeny prevádzkovej praxe, vonkajšie úpravy v lokalite, zmeny používaných nebezpečných látok,
c) o predchádzajúcom využití lokality, ktoré mohlo spôsobovať únik nebezpečných látok, či už rovnakých, ako sú látky, ktoré používa, vyrába alebo vypúšťa existujúca prevádzka, alebo iných nebezpečných látok.
Pri zostavovaní týchto údajov môže pomôcť preštudovanie predchádzajúcich správ o prieskume.
Určiť potenciálne zdroje, ktoré mohli spôsobiť prítomnosť nebezpečných látok zistených vo fáze 3 v lokalite zariadenia.
5.Určiť environmentálny stav lokality vrátane
a) topografie,

b) geológie,

c) smeru prúdenia podzemných vôd,

d) ďalších potenciálnych migračných ciest, ako sú odtoky a obslužné kanály,

e) environmentálnych aspektov (konkrétnych biotopov, druhov, chránených oblastí a pod.), a

f) využívania okolitých pozemkov.
Definovať najdôležitejšie transportné cesty pre prípad úniku nebezpečných látok. Určiť zložky životného prostredia a receptory, ktoré sú potenciálne ohrozené, a tiež kde sú v oblasti ďalšie činnosti, pri ktorých sú vypúšťané rovnaké nebezpečné látky a ktoré môžu spôsobiť migráciu týchto látok do lokality.
6.Použiť výsledky fáz 3 až 5 na popis lokality, najmä na preukázanie umiestnenia, typu, rozsahu a množstva historického znečistenia a možných budúcich zdrojov emisií, s uvedením vrstiev a podzemných vôd, ktoré by mohli byť týmito emisiami zasiahnuté – vytvorenie spojení medzi zdrojmi emisií, cestami, ktorými sa znečistenie môže šíriť, a receptormi, ktoré môžu byť zasiahnuté.Určiť druhy kontaminantov, rozsah a koncentráciu existujúceho znečistenia v lokalite a stanoviť, ktoré horninové vrstvy a horizonty podzemných vôd by mohli byť týmto znečistením zasiahnuté. Porovnať s potenciálnymi budúcimi emisiami a zistiť, či sa oblasti zhodujú.
7.Ak sú k dispozícii dostatočné informácie na zistenie množstiev jednotlivých príslušných nebezpečných látok v horninovom prostredí, pôde a podzemných vodách príslušnými nebezpečnými látkami na základe fáz 1 až 6, prejsť priamo k fáze 8. Ak sú tieto informácie nedostatočné, na získanie takýchto informácií je potrebné vykonať doplňujúci prieskum lokality. Podrobné informácie z tohto prieskumu následne predložiť príslušnému orgánu.Zhromaždiť ďalšie informácie potrebné na umožnenie kvantitatívneho vyhodnotenia množstva znečisteného horninového prostredia, pôdy a podzemnej vody.
8.Vypracovať východiskovú správu pre prevádzku, v ktorej je kvantitatívne vyhodnotenie množstva znečisteného horninového prostredia, pôdy a podzemnej vody.Predložiť východiskovú správu v súlade so zákonom.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 11/2016 Z. z.

Náležitosti prílohy k žiadosti o určenie emisných limitov, ktorých hodnoty sú odchylné od hodnôt emisných limitov najlepších dostupných techník

Časť prevádzky (zariadenie)
Závery o najlepších dostupných technikáchČ. záverov o BAT
Porovnanie s úrovňami emisií dosiahnutými s najlepšími dostupnými technikami
Znečisťujúca
látka/ Skupina
znečisťujúcich
látok/
Ukazovateľ
Úroveň
emisií
spojená
s BAT
Navrhovaný
emisný
limit
Emisný limit
ako
minimálna
požiadavka
podľa
osobitného
predpisu
upravujúceho
ochranu
ovzdušia
Referenčné
podmienky
Poznámka

Príloha č. 3 k vyhláške č. 11/2016 Z. z.

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia), prepracované znenie (Ú. v. EÚ L 334, 17. 12. 2010).

Poznámky pod čiarou

1) § 5 ods. 1, § 7 a 11 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

2) Položka 171b prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.