Vyhláška č. 88/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia, spôsob výpočtu a hodnoty energetickej účinnosti zdrojov a rozvodov energie

Čiastka 29/2015
Platnosť od 29.04.2015
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2015 okrem § 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené