Zákon č. 79/2015 Z. z.Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 27/2015
Platnosť od 21.04.2015
Účinnosť od 01.07.2019 do26.12.2019
Komentáre 304
Literatúra 36
Rozhodnutia súdov 9
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. I § 13 písm. e) šiesteho bodu, § 14 ods. 1 písm. j) a čl. V prvého a druhého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2016, a čl. I § 83 ods. 3 písm. b), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené