Zákon č. 77/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 148/2015 Z. z., 167/2016 Z. z.)

Čiastka 25/2015
Platnosť od 16.04.2015
Účinnosť od 01.01.2018
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2015 okrem čl. VI siedmeho, 11. a 16. bodu, čl. VIII 12. bodu, § 15 ods. 1 písm. aa) a ab) 13. bodu a 18. bodu, čl. IX druhého bodu a čl. XI štvrtého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2015, čl. I § 38ed 38. bodu, ktorý nadobúd...

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené