Nariadenie vlády č. 68/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov

Čiastka 20/2015
Platnosť od 01.04.2015
Účinnosť od 14.08.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené