Oznámenie č. 47/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Miniterstva školstva Slovenskej republiky z 12. augusta 2009 č. CD-2009-23752/12736-1:11 o stimuloch pre výskum a vývoj

Čiastka 16/2015
Platnosť od 14.03.2015
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2015.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené