Zákon č. 438/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 116/2015
Platnosť od 23.12.2015
Účinnosť od 01.07.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. VII, ktorý nadobúda účinnosť 18. apríla 2016. Čl. I stráca účinnosť 1. júla 2016.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené