Vyhláška č. 426/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, o spôsobe posudzovania psychickej spôsobilosti a o previerke fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka alebo na výkon funkcie

Čiastka 114/2015
Platnosť od 22.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené