Zákon č. 403/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 110/2015
Platnosť od 19.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené