Zákon č. 40/2015 Z. z.Zákon o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 14/2015
Platnosť od 06.03.2015
Účinnosť od 01.01.2019 do31.12.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015 okrem čl. IV druhého bodu, štvrtého bodu až deviateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené