Zákon č. 391/2015 Z. z.Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 107/2015
Platnosť od 18.12.2015
Účinnosť od 01.09.2019
Literatúra 3
Rozhodnutia súdov 1
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem článku I, čl. II bodov 1, 3 až 7 a čl. III až VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2016.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené