Vyhláška č. 373/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

Čiastka 101/2015
Platnosť od 12.12.2015
Účinnosť od 01.01.2019
Literatúra 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené