Vyhláška č. 366/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

Čiastka 100/2015
Platnosť od 11.12.2015
Účinnosť od 01.01.2021
Literatúra 22
Rozhodnutia súdov 2

OBSAH

366

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 28. júla 2015

o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 105 ods. 3 písm. c), d), f), g), i), k), l) a n) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Evidenčná povinnosť

(1) Na účely vedenia evidencií sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov.1)

(2) Evidencie možno viesť v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe.

(3) Evidencie sa vedú a ohlásenia sa podávajú na tlačivách, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 1 až 23 alebo na zhodných tlačových výstupoch z elektronického spracovania dát.

§ 2

Evidencia odpadov

(1) Evidenciu odpadov pre všetky kategórie odpadov vedú držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník podľa druhov alebo poddruhov bez obmedzenia množstva na Evidenčnom liste odpadu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Ak sa v Evidenčnom liste odpadu uvádza nebezpečný odpad, priradí sa ku každému druhu nebezpečného odpadu aj ypsilonový kód podľa osobitného predpisu.3) Ak možno k jednému druhu nebezpečného odpadu priradiť viac ypsilonových kódov, priradí sa ten ypsilonový kód, ktorý je rozhodujúci vzhľadom na nebezpečné vlastnosti odpadu.

(3) Evidenčný list odpadu sa vypĺňa priebežne za obdobie kalendárneho roka a uchováva sa v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.

§ 3

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
[k § 14 ods. 1 písm. g) a ods. 4 zákona]

(1) Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov. Ak ide o vznik odpadov uvedených v prílohe č. 3, Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva bez ohľadu na ich množstvo.

(2) Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu; ak ide o mobilné zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov, príslušnému okresnému úradu v sídle kraja podľa miesta nakladania s odpadom.

(3) Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.

§ 3a

Evidencia a ohlásenie o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu
[k § 17 ods. 1 písm. m) zákona]

(1) Evidencia o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu, sa vedie priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.

(2) Ohlásenie o údajoch z evidencie o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu, sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Evidencia podľa odseku 1 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.

(4) Ohlásenie podľa odseku 2 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.

§ 7

Evidenčný list skládky odpadov [k § 19 ods. 1 písm. h) zákona]

(1) Evidenčný list skládky odpadov vedie prevádzkovateľ skládky odpadov v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie tlačiva, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7.

(2) Evidenčný list skládky odpadov sa podáva za obdobie kalendárneho roka príslušnému okresnému úradu do 28. februára nasledujúceho roka.

(3) Evidenčný list skládky odpadov uchováva prevádzkovateľ skládky odpadov v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe po celý čas trvania prevádzky a 30 rokov od uzavretia skládky odpadov.

§ 8

Evidenčný list úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti, Záznam o vyskladnení a odovzdaní odpadovej ortuti a Potvrdenie o kontajneri s odpadovou ortuťou [k § 21 ods. 3 písm. p), q) a r), § 22 ods. 3 písm. d) zákona]

(1) Evidenčný list úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti (ďalej len „evidenčný list úložiska“) vedie prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo prevádzkovateľ úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie tlačiva, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8.

(2) Evidenčný list úložiska sa podáva za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho roka.

(3) Evidenčný list úložiska uchováva prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a prevádzkovateľ úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe po celý čas trvania prevádzky a desať rokov od ukončenia prevádzky úložiska.

(4) Záznam o vyskladnení a odovzdaní odpadovej ortuti z úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti (ďalej len „Záznam o vyskladnení a odovzdaní odpadovej ortuti“) vypĺňa prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti pri vyskladnení a odovzdaní odpadovej ortuti na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 9; po potvrdení oboma stranami tento záznam bezodkladne zasiela príslušnému okresnému úradu.

(5) Záznam o vyskladnení a odovzdaní odpadovej ortuti uchováva prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe desať rokov od jeho vydania.

(6) Potvrdenie o kontajneri s odpadovou ortuťou, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 10, uchováva prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a prevádzkovateľ úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe desať rokov od jeho predloženia odovzdávajúcou osobou.

§ 9

Evidencia o zbere alebo výkupe kovových odpadov
[k § 16 ods. 8 písm. b) a c) zákona]

(1) Evidenciu o zbere alebo výkupe kovových odpadov vedie ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Evidenciu o zbere alebo výkupe kovových odpadov uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu päť rokov.

(3) Opis a dokumentácia, ktorú tvorí fotodokumentácia alebo videodokumentácia o kovovom odpade sa uchováva jeden rok.

§ 10

Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu
[k § 16 ods. 2 písm. b) a c) zákona]

(1) Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu podáva ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 11.

(2) Oznámenie o zbere odpadu sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho roka obci, na ktorej území sa zber odpadu uskutočňuje.

(3) Oznámenie o výkupe odpadu sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho roka obci, z ktorej vykúpený odpad pochádza.

(4) Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu sa podáva za komunálne odpady.

§ 11

Evidencia o prepravovanom nebezpečnom odpade
[k § 26 ods. 2 písm. a) a b) zákona]

(1) Evidencia o prepravovanom nebezpečnom odpade sa vedie na Sprievodnom liste nebezpečného odpadu (ďalej len „sprievodný list“), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 12.

(2) Odosielateľ nebezpečného odpadu a príjemca nebezpečného odpadu uchovávajú sprievodný list v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov. Dopravca odpadu, ktorý nie je odosielateľom nebezpečného odpadu alebo príjemcom nebezpečného odpadu, uchováva sprievodný list v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe jeden rok.

(3) Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade podáva odosielateľ nebezpečného odpadu a príjemca nebezpečného odpadu na kópii sprievodného listu. Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade sa podáva za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca.

§ 13

Evidencia a Ohlásenie o batériách a akumulátoroch a nakladaní s použitými batériami a akumulátormi
[k § 27 ods. 4 písm. h) zákona]

(1) Výrobca batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, organizácia zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a tretia osoba vedú evidenciu o batériách a akumulátoroch priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 14.

(2) Výrobca batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, organizácia zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a tretia osoba vedú evidenciu o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 14.

(3) Evidencia podľa odsekov 1 a 2 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.

(4) Ohlásenie o údajoch z evidencie o batériách a akumulátoroch a nakladaní s použitými batériami a akumulátormi podávajú za obdobie kalendárneho roka výrobca batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, organizácia zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a tretia osoba na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 14 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.

(5) Ohlásenie podľa odseku 4 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.

§ 14

Evidencia a Ohlásenie o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom
[k § 27 ods. 4 písm. h) zákona]

(1) Výrobca elektrozariadení, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia vedú evidenciu o elektrozariadeniach priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 15 a tabuľke č. 3.

(2) Výrobca elektrozariadení, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia vedú evidenciu o nakladaní s elektroodpadom priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 15.

(3) Evidencia podľa odsekov 1 a 2 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.

(4) Ohlásenie o údajoch z evidencie o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom podávajú za obdobie kalendárneho roka výrobca elektrozariadení, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 15 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.

(5) Ohlásenie podľa odseku 4 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.

§ 15

Evidencia a Ohlásenie o obaloch a nakladaní s odpadmi z obalov
[k § 27 ods. 4 písm. h)]

(1) Výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly a výrobca obalov podľa § 54 ods. 6 zákona vedú evidenciu o obaloch podľa obalových materiálov priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov, potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16 tabuľke č. 1.

(2) Výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly vedú evidenciu o nakladaní s odpadmi z obalov priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov, potrebných na vypracovanie ohlásenia, na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16 tabuľke č. 2.

(3) Evidencia podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje aj na opakovane použiteľné obaly a na obaly naplnené nebezpečnými látkami. Evidencia podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na plastové tašky, ktoré sa evidujú samostatne v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16 tabuľke č. 1a.

(4) Evidencia podľa odsekov 1 a 2 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.

(5) Ohlásenie o údajoch z evidencie o obaloch a nakladaní s odpadmi z obalov a Ohlásenie o zbere odpadov z obalov podávajú za obdobie kalendárneho roka výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16 a č. 17 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.

(6) Výrobca obalov podľa § 54 ods. 6 zákona podáva ohlásenie o údajoch z evidencie o obaloch na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16 úvodnej tabuľke, v tabuľke č. 1, č. 1a a č. 3, ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.

(7) Ohlásenia podľa odsekov 5 a 6 sa uchovávajú v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.

§ 16

Evidencia a Ohlásenie o neobalových výrobkoch a nakladaní s odpadmi z neobalových výrobkov
[k § 27 ods. 4 písm. h) zákona]

(1) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly a výrobca neobalových výrobkov podľa § 74 ods. 4 zákona vedú evidenciu o neobalových výrobkoch priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 18 tabuľke č. 1.

(2) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly vedie evidenciu o nakladaní s odpadmi z neobalových výrobkov priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 18 tabuľke č. 2.

(3) Evidencia podľa odsekov 1 a 2 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.

(4) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly podáva ohlásenie o údajoch z evidencie o neobalových výrobkoch a nakladaní s odpadmi z neobalových výrobkov za obdobie kalendárneho roka na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 18 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.

(5) Výrobca neobalových výrobkov podľa § 74 ods. 4 zákona podáva ohlásenie o údajoch z evidencie o neobalových výrobkoch na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 18 úvodnej tabuľke a v tabuľke č. 1 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.

(6) Ohlásenie podľa odsekov 4 a 5 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.

§ 16a

Údaje o zbere odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov z komunálneho odpadu
[k § 28 ods. 4 písm. n) zákona]

(1) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly vedie evidenciu podľa prílohy č. 17a v rozsahu údajov na jej vypracovanie.

(2) Evidencia podľa odseku 1 sa zasiela v elektronickej podobe vo formáte „.xls“ ministerstvu najneskôr do 31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok spolu so správou podľa § 28 ods. 9 zákona.

§ 17

Evidencia a Ohlásenie o vozidlách
[k § 27 ods. 4 písm. h) zákona]

(1) Výrobca vozidiel, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre vozidlá vedú evidenciu o vozidlách priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 13.

(2) Evidencia podľa odseku 1 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.

(3) Ohlásenie o údajoch z evidencie o vozidlách podávajú za obdobie kalendárneho roka výrobca vozidiel, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre vozidlá na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 13 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.

(4) Ohlásenie podľa odseku 3 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.

§ 18

Evidencia a Ohlásenie o pneumatikách a nakladaní s odpadovými pneumatikami
[k § 27 ods. 4 písm. h) zákona]

(1) Výrobca pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky vedú evidenciu o pneumatikách priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 19.

(2) Výrobca pneumatík, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky vedú evidenciu o nakladaní s odpadovými pneumatikami priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 19.

(3) Evidencia podľa odsekov 1 a 2 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.

(4) Ohlásenie o údajoch z evidencie o pneumatikách a nakladaní s odpadovými pneumatikami podávajú za obdobie kalendárneho roka výrobca pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 19 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.

(5) Ohlásenie podľa odseku 4 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.

§ 19

Evidencia a Ohlásenie o spracovaní a recyklácii použitých batérii a akumulátorov
[k § 51 písm. f), g) a j) zákona]

(1) Spracovateľ použitých batérií a akumulátorov vedie evidenciu o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov, potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 14.

(2) Ohlásenie o údajoch z evidencie o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov podáva za obdobie kalendárneho roka spracovateľ použitých batérií a akumulátorov ministerstvu, výrobcovi batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, organizácii zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a tretej osobe, s ktorými má uzavretú zmluvu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 14 úvodnej tabuľke a tabuľkách II., IV. a V., do 31. januára nasledujúceho roka.

(3) Evidenciu o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov a ohlásenie o údajoch z evidencie o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov uchováva spracovateľ použitých batérií a akumulátorov v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.

(4) Spracovateľ použitých batérií a akumulátorov oznamuje recyklačnú efektivitu ministerstvu za obdobie kalendárneho roka do 30. apríla nasledujúceho roka. Oznámenie o recyklačnej efektivite podáva spracovateľ použitých batérií a akumulátorov na tlačive, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.4)

§ 20

Evidencia a Ohlásenie o spracovaní elektroodpadu
[k § 41 písm. b) zákona]

(1) Spracovateľ elektroodpadu vedie evidenciu o spracovaní elektroodpadu priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov, potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 20.

(2) Evidenciu o spracovaní elektroodpadu uchováva spracovateľ elektroodpadu v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.

(3) Ohlásenie o údajoch z evidencie o spracovaní elektroodpadu podáva spracovateľ elektroodpadu výrobcovi elektrozariadení, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácii zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, s ktorými má uzavretú zmluvu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 20, do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka.

(4) Ohlásenie o údajoch z evidencie o spracovaní elektroodpadu uchováva spracovateľ elektroodpadu v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.

§ 21

Evidencia a Ohlásenie o spracovaní starých vozidiel
[k § 65 ods. 1 písm. f), k), r) a s) zákona]

(1) Evidenciu o spracovaní starých vozidiel tvoria

a) údaje o odobratých látkach, materiáloch a častiach starých vozidiel podľa druhu, množstva a spôsobu ich využitia,

b) údaje o množstve odobratých použitých batérií a akumulátorov, ich členenie podľa § 42 ods. 3 zákona a názov spracovateľa použitých batérií a akumulátorov, ktorému ich odovzdal,

c) údaje o častiach a súčiastkach, ktoré sa použijú na opätovné použitie; vzor tlačiva je uvedený v prílohe č. 23,

d) potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 21.

(2) Spracovateľ starých vozidiel vedie evidenciu o spracovaní starých vozidiel priebežne za obdobie kalendárneho roka.

(3) Evidenciu o spracovaní starých vozidiel uchováva spracovateľ starých vozidiel v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.

(4) Ohlásenie o údajoch z evidencie o spracovaní starých vozidiel podáva za obdobie kalendárneho roka spracovateľ starých vozidiel ministerstvu, výrobcovi vozidiel, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácii zodpovednosti výrobcov pre vozidlá, s ktorými má uzavretú zmluvu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 22, do 31. marca nasledujúceho roka.

(5) Ohlásenie o spracovaní starých vozidiel uchováva spracovateľ starých vozidiel v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.

(6) Spracovateľ starých vozidiel ohlasuje ustanovené údaje koordinačnému centru pre prúd použitých batérii a akumulátorov do 20 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka.

§ 22

Spoločné ustanovenia

(1) Prevádzkovateľ zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov a osoba oprávnená na zber použitých batérií a akumulátorov uchováva evidenciu podľa § 50 ods. 4 písm. a) zákona v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.

(2) Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní povinnosti podľa § 27 ods. 8 zákona, ohlasuje ustanovené údaje koordinačnému centru pre vyhradený prúd odpadu do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka.

(3) Ten, kto vykonáva zber elektroodpadu zo zberných miest elektroodpadu, od distribútorov vykonávajúcich spätný zber elektroodpadu alebo priamo od konečných používateľov, uchováva evidenciu podľa § 39 ods. 4 písm. d) zákona v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.

(4) Prevádzkovateľ zberného dvora uchováva ohlasované údaje podľa § 82 ods. 3 písm. a) zákona v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.

§ 23

Prechodné ustanovenie

(1) Ohlasovacia povinnosť podľa § 3 ods. 2 a 4, § 6 ods. 2, § 7 ods. 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 až 4, § 13 ods. 4, § 14 ods. 4, § 15 ods. 5, § 19 ods. 2, § 20 ods. 3, § 21 ods. 4 za rok 2015 sa podáva podľa predpisov platných pred 1. januárom 2016.

(2) Oznamovacia povinnosť podľa § 10 ods. 2 sa prvý raz podáva do 31. januára 2017, pričom sa vychádza z údajov za rok 2016. Ohlasovacia povinnosť podľa § 16 ods. 4, § 17 ods. 3 a § 18 ods. 4 sa prvý raz podáva do 28. februára 2017, pričom sa vychádza z údajov za rok 2016.

§ 23a

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. októbra 2017

Ohlasovacia povinnosť o údajoch z evidencie o plastových taškách za rok 2017 sa plní za mesiace október až december.

§ 23b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018

(1) Ohlasovacia povinnosť podľa § 3 týkajúca sa prevádzkovateľa prekládkovej stanice a skladovania výkopovej zeminy sa plní prvýkrát do 28. februára 2019, pričom sa vychádza z údajov za rok 2018.

(2) Ohlasovacia povinnosť podľa § 3 ods. 1 a 2, § 6 ods. 2 sa za rok 2017 plní k 28. februáru 2018 na príslušných tlačivách platných pred 1. januárom 2018.

(3) Ohlasovacia povinnosť podľa § 15 ods. 5 sa na tlačive podľa prílohy č. 17 za rok 2017 plní k 28. februáru 2018 na tlačive platnom pred 1. januárom 2018.

(4) Evidenčná a ohlasovacia povinnosť podľa § 14 sa za celý rok 2018 plní na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 15.

§ 23c

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019

Ohlasovacia povinnosť podľa § 14 ods. 4 sa za rok 2018 plní k 28. februáru 2019 na tlačive platnom do 31. decembra 2018.

§ 23d

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. novembra 2020

V prílohe č. 1 v spôsobe vypĺňania tlačiva v položke „Poznámka (6)“ sa skratka „SZ“ prvýkrát použije po vydaní nového súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona po jeho preskúmaní podľa § 135eb ods. 2 zákona.

§ 23e

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021

(1) Ohlasovacia povinnosť podľa § 3a sa plní prvýkrát za rok 2021.

(2) Oznamovacia povinnosť podľa § 10 sa za rok 2020 plní podľa doterajších predpisov.

(3) Ohlasovacia povinnosť podľa § 15 sa za rok 2020 plní podľa doterajších predpisov.

(4) Evidencia podľa § 16a sa ministerstvu prvýkrát zasiela do 31. júla 2022.

(5) Evidenčná povinnosť v rozsahu údajov podľa § 7 ods. 1 prílohy č. 7 písmeno F v časti „VYUŽÍVANIE SKLÁDKY“ sa za rok 2021 určuje dvakrát, a to k 1. januáru 2021 a k 31. decembru 2021. Hodnota množstva uloženého odpadu (písmeno F) v telese skládky odpadov sa určí ako rozdiel množstva uloženého odpadu k 31. decembru 2021 a k 1. januáru 2021.

§ 24

Záverečné ustanovenia

(1) Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 24.

(2) Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.5)


§ 25

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Peter Žiga v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

VZOR

EVIDENČNÝ LIST ODPADU

príloha 01

Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ODPADU

Evidenčný list odpadu sleduje toky odpadov pre každý kód činnosti a druh alebo poddruh odpadu. Do Evidenčného listu odpadu sa údaje o vzniku odpadu a nakladaní s ním zapisujú priebežne tak, ako vznikajú, ak ide o jednorazový vznik odpadu. Ak odpad vzniká alebo sa sním nakladá (napríklad v zariadení na zhodnocovanie, zneškodňovanie, zber, výkup odpadov) kontinuálne za určité časové obdobie (napríklad za zmenu, za mesiac), jeho množstvo sa zapisuje súhrnne, minimálne však raz za mesiac. Ak ide o obchodníka a sprostredkovateľa, údaje o nákupe a predaji odpadu alebo jeho sprostredkovaní sa zapisujú priebežne. Údaje do Evidenčného listu odpadu zapisuje zodpovedná osoba alebo osoba vedúca evidencie odpadov.

Do prvého riadku evidenčného listu sa uvedú údaje o odpade prenesené z evidencie z predchádzajúceho kalendárneho roka.

Ak ide o stav konca odpadu, Evidenčný list odpadu sa vo vzťahu k odpadu, pre ktorý sa dosiahol stav konca odpadu, vypĺňa až do momentu, kým sú splnené všetky kritériá pre stav konca odpadu vyžadované zákonom a osobitným predpisom.6)

Pri vedľajšom produkte sa Evidenčný list odpadu vypĺňa až do nadobudnutia právoplatnosti súhlasu o tom, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, keďže do uvedeného momentu ide o odpad, a teda aj ako s odpadom sa s ním nakladá.

EVIDENČNÝ LIST ODPADU má tri časti:

a) prvá časť sa týka popisu odpadu (kód, kategória a Y-kód odpadu) a činnosti nakladania s odpadom,

b) druhá časť sa týka identifikačných údajov organizácie, ktorá s odpadom nakladá,

c) tretia časť sa týka množstva, spôsobu nakladania s odpadom a miesta uloženia odpadu.

PRVÁ ČASŤ:

Kód činnosti - uvedie sa kód činnosti podľa tabuľky 4.

Kód odpadu - uvedie sa kód odpadu podľa Katalógu odpadov.

Názov odpadu - uvedie sa názov odpadu podľa Katalógu odpadov.

Kategória odpadu - uvedie sa kategória odpadu podľa Katalógu odpadov.

Y-kód - pri nebezpečnom odpade sa uvedie Y-kód podľa tabuliek 1, 2 a 3. Ak je možné priradiť viac kódov, priradí sa kód len tej zložky z tabuľky 2, ktorá je najnebezpečnejšia z hľadiska vplyvu na zdravie ľudí a životné prostredie.

Tabuľka 1

Kód Skupiny odpadov
Y1klinické odpady z nemocníc, zdravotníckych stredísk a zariadení
Y2odpady z výroby a prípravy farmaceutických výrobkov
Y3odpadové farmaceutické látky, drogy a lieky
Y4odpady z výroby, prípravy a použitia pesticídov a fytofarmák
Y5odpady z výroby, prípravy a použitia chemických prostriedkov na ochranu dreva
Y6odpady z výroby, prípravy a použitia organických rozpúšťadiel
Y7odpady z tepelného spracovania a temperovacích operácií s obsahom kyanidov
Y8odpadové minerálne oleje nevhodné na používanie podľa pôvodného určenia
Y9odpady typu olej vo vode, uhľovodíky vo vode, emulzie
Y10odpadové látky a predmety obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB) a/alebo polychlórované terfenyly (PCT) a/alebo polybrómované bifenyly (PBB) alebo nimi znečistené
Y11odpadové dechtové zvyšky vznikajúce pri čistení, destilácii a pyrolytickom spracovávaní
Y12odpady z výroby, prípravy a použitia atramentov, farbív, pigmentov, farieb, lakov a náterov
Y13odpady z výroby, prípravy a použitia živíc, latexov, zmäkčovadiel, glejov a lepidiel
Y14odpadové chemické látky vznikajúce pri výskume a vývoji alebo výučbe, ktoré nie sú zatiaľ určené a/alebo sú nové a ich účinky na človeka alebo životné prostredie nie sú známe
Y15látky výbušnej povahy, ktoré nepodliehajú iným právnym predpisom
Y16látky z výroby, prípravy a použitia fotochemikálií a fotografických materiálov
Y17odpady vznikajúce pri povrchovej úprave kovov a plastických materiálov
Y18zvyšky vznikajúce pri priemyselnom zneškodňovaní odpadov

Tabuľka 2

KódŠkodliviny
Y19karbonyly kovov
Y20berýlium, zlúčeniny berýlia
Y21zlúčeniny šesťmocného chrómu
Y22zlúčeniny medi
Y23zlúčeniny zinku
Y24arzén, zlúčeniny arzénu
Y25selén, zlúčeniny selénu
Y26kadmium, zlúčeniny kadmia
Y27antimón, zlúčeniny antimónu
Y28telúr, zlúčeniny telúru
Y29ortuť, zlúčeniny ortuti
Y30tálium, zlúčeniny tália
Y31olovo, zlúčeniny olova
Y32anorganické zlúčeniny fluóru okrem fluoridu vápenatého
Y33anorganické kyanidy
Y34roztoky kyselín a kyseliny v tuhej forme
Y35roztoky zásad a zásady v tuhej forme
Y36azbest (prach a vlákna)
Y37organické zlúčeniny fosforu
Y38organické kyanidy
Y39fenoly, zlúčeniny fenolov vrátane chlórovaných fenolov
Y40étery
Y41halogénované organické rozpúšťadlá
Y42organické rozpúšťadlá okrem halogénovaných rozpúšťadiel
Y43všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzofurán
Y44všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzo-p-dioxín
Y45organohalogenove zlúčeniny iné ako látky uvedené v tejto tabuľke (napríklad Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)

Tabuľka 3

KódSkupiny odpadov vyžadujúce osobitnú pozornosť
Y46odpady z domácností
Y47zvyšky vznikajúce pri spaľovaní domového odpadu

Tabuľka 4

Kód činnosti
PPôvodca odpadu
MDržiteľ odpadu
VZber odpadov vrátane mobilného zberu
RZhodnocovanie odpadov
DZneškodňovanie odpadov
0Obchodník
SSprostredkovateľ

P Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavame alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

M Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

Uvedie sa len vtedy, ak sa nedá použiť iný kód činnosti (napríklad servisné práce, prekládková stanica, skladovanie výkopovej zeminy).

V Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

Uvedie sa aj vtedy, ak ide o registráciu vydanú pre zber odpadov.

R Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu na účel nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; uvedené v tabuľke 6 .

D Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; uvedené v tabuľke 7.

O Obchodník je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vrátane takých obchodníkov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.

S Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb vrátane takých sprostredkovateľov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.

DRUHÁ ČASŤ:

ORGANIZÁCIA/OBEC

IČO - uvedie sa identifikačné číslo organizácie/obce; ak má organizácia/obec identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno/názov obce - uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri, alebo názov obce.

Ulica, obec, PSČ - uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie, telefón, fax, e-mail, adresa URL.

PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD

Nasledujúca časť týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu sa vypĺňa, ak nie je totožná s organizáciou/obcou.

Evidencia sa vedie za každú prevádzkareň.6a)

Ak nejde o prevádzkareň, evidencia sa vedie za každé miesto vzniku odpadu v súlade s vydaným súhlasom alebo len za každé miesto vzniku. Ak ide o prekládkovú stanicu, evidencia sa vedie za každé miesto dočasného uloženia komunálneho odpadu v súlade s vydaným súhlasom, a ak ide o skladovanie výkopovej zeminy, tak za každé miesto dočasného uloženia výkopovej zeminy v súlade s vydaným súhlasom.

Ak ide o mobilný zber, evidencia sa vedie sumárne na jednom Evidenčnom liste odpadu podľa druhu odpadu alebo poddruhu odpadu za všetky miesta vzniku v jednom okrese, pričom v položke Prevádzkareň/Závod sa uvedie len názov príslušného okresu a položku Adresa (Ulica, obec, PSČ, tel., fax, e-mail, URL) nieje potrebné vyplniť.

Názov - uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.

Ulica, obec, PSČ - uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkarne, telefón, fax, e-mail, adresa URL.

TRETIA ČASŤ:

Dátum (1) - uvedie sa dátum vzniku odpadu alebo nakladania s ním. Ak ide o obchodníka a sprostredkovateľa, uvedie sa dátum nákupu, predaja odpadu alebo jeho sprostredkovania, dátum prepravy odpadu.

Odpad umiestnený (2) - uvedie sa názov skladu alebo nádoby, kde je odpad umiestnený. Pri skládke nebezpečných odpadov sa uvedie napríklad identifikácia špeciálneho kontajnera, v ktorom je odpad uložený.

Hmotnosť odpadu (3)

- v stĺpci vznik/príjem možno u pôvodcu uviesť odhadnutú hmotnosť vzniknutého odpadu a spresniť ju až po odvážení napríklad v sklade alebo v inej organizácii (príjemca odpadu) až po zistení,

- v stĺpci nakladanie sa uvedie presná hmotnosť odpadu vydaného z prevádzky pôvodcu. U držiteľa odpadu sa uvedie hmotnosť buď prijatého odpadu, alebo vydaného odpadu.

Pri zneškodňovaní polychlórovaných bifenylov sa v tomto stĺpci uvedie aj údaj o obsahu polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých.

Ak ide o obchodníka/sprostredkovateľa, uvedie sa v stĺpci vznik/príjem hmotnosť odpadu, ktorú obchodník/sprostredkovateľ kúpil/sprostredkoval, a v stĺpci nakladanie hmotnosť odpadu, ktorú obchodník/sprostredkovateľ predal, sprostredkoval, odovzdal alebo prepravil inej organizácii.

Kód nakladania (4) - uvedie sa:

- ak ide o vznik odpadu, kód nakladania podľa tabuľky 5,

- ak ide o prevzatie odpadu, kód nakladania s odpadom v organizácii, ktorá vedie Evidenčný list odpadu, a to podľa tabuliek 5, 6 a 7,

- ak ide o odovzdanie odpadu, kód nakladania podľa tabuliek 5, 6 a 7, a to vo väzbe na organizáciu uvedenú v stĺpci 5.

Tabuľka 5

KódIné nakladanie s odpadom
ZZhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s ním
DOOdovzdanie odpadu na využitie v domácnosti
VZber
OOPrijatie/Odovzdanie obchodníkovi
OSPrijatie/Odovzdanie sprostredkovateľovi
SVZDočasné uloženie výkopovej zeminy
PSDočasné uloženie odpadu v prekládkovej stanici komunálneho odpadu

Tabuľka 6

Kód Zhodnocovanie odpadu
R1Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom
R2Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel
R3Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)a)
R4Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenínb)
R5Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálovc)
R6Regenerácia kyselín a zásad
R7Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia
R8Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov
R9Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie
R10Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia
R11Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10
R12Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11d)
R13Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)e)

a) Patrí sem aj príprava na opätovné použitie, splyňovanie a pyrolýza využívajúca zložky, ako sú chemické látky a zhodnocovanie organických látok vo forme spätného zasypávania.

b) Patrí sem aj príprava na opätovné použitie.

c) Patrí sem aj príprava na opätovné použitie, recyklácia anorganických stavebných materiálov, zhodnocovanie anorganických materiálov vo forme spätného zasypávania a čistenie pôdy, ktorého výsledkom je jej obnova.

d) Ak neexistuje iný vhodný R-kód, môžu sem patriť predbežné činnosti pred zhodnocovaním odpadu vrátane predbežnej úpravy, okrem iného napríklad rozoberanie, triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie, opätovné balenie, separovanie, miešanie a zmiešavanie pred podrobením sa ktorejkoľvek z činností R1 až R11.

e) Dočasné uskladnenie je dočasné uloženie podľa § 3 ods. 5 zákona.

Tabuľka 7

KódZneškodňovanie odpadov
D1Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napríklad skládka odpadov)
D2Úprava pôdnymi procesmi (napríklad biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde)
D3Hĺbková injektáž (napríklad injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.)
D4Ukladanie do povrchových nádrží (napríklad umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, odkalísk atď.)
D5Špeciálne vybudované skládky odpadov (napríklad umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia)
D6Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov
D7Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno
D8Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností Dl až D12
D9Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností Dl až D12 (napríklad odparovanie, sušenie, kalcinácia)
D10Spaľovanie na pevnine
D11Spaľovanie na mori (*)
D12Trvalé uloženie (napríklad umiestnenie kontajnerov v baniach)
D13Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností Dl až D12 (**)
D14Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností Dl až D13
D15Skladovanie pred použitím niektorej z činností Dl až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) (***)

(*) Táto činnosť je zakázaná právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými dohovormi.

(**) Ak sa nehodí iný D-kód, môže to zahŕňať predbežné činnosti pred zneškodnením vrátane predbežnej úpravy, ako aj triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie alebo triedenie pred akoukoľvek činnosťou DlažD12.

(***) Dočasné uskladnenie je dočasné uloženie podľa § 3 ods. 5 zákona.

IČO, obchodné meno predchádzajúceho/nasledujúceho držiteľa odpadu (5) - uvedie sa IČO, obchodné meno, sídlo/miesto podnikania organizácie/názov obce, ktorá odpad zhromažďuje, nakladá s ním, od ktorej sa odpad prijíma alebo ktorej sa odovzdáva. Ak ide o cezhraničný pohyb odpadov, uvedie sa aj názov štátu určenia alebo odoslania.

Ak ide o prevzatie odpadu od fyzickej osoby, tento stĺpec sa nevypĺňa a v stĺpci 7 sa uvedie skratka „FO". V stĺpci 6 sa uvedie názov obce, z ktorej vykúpený odpad pochádza (§ 16 ods. 2 písm. c) zákona) a názov okresu, v ktorom sa daná obec nachádza.

Ak sa odpad odovzdáva na využitie v domácnosti, uvedie sa IČO a názov obce príjemcu odpadu a v stĺpci 6 sa uvedie číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Poznámka (6) - uvedie sa:

- ak ide o cezhraničný pohyb odpadov, názov a sídlo zariadenia na zhodnocovanie odpadu a v stĺpci 7 skratka „I" (cezhraničná preprava odpadov na územie Slovenskej republiky, dovoz) alebo „E" (cezhraničná preprava odpadov z územia Slovenskej republiky, vývoz),

- ak ide o prevzatia kovového odpadu (§ 9 vyhlášky) od fyzickej osoby, fyzickej osoby-podnikateľa, od fyzickej osoby, ktorá je zodpovedným zástupcom právnickej osoby, alebo fyzickej osoby-podnikateľa alebo je osobou oprávnenou konať v ich mene, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a číslo dokladu totožnosti fyzickej osoby; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je zodpovedným zástupcom právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa a osoby oprávnenej konať v ich mene, preukážu sa splnomocnením,

- ak ide o stav konca odpadu, číslo certifikátu o zhode alebo iného dokladu, ktorý vyžaduje zákon a osobitný predpis6) upravujúci stav konca odpadu v konkrétnom prípade, a v stĺpci 7 skratka „SKO",

- ak odpad prešiel prípravou na opätovné použitie, číslo rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie, a v stĺpci 7 skratka „PO",

- ak ide o vznik vedľajšieho produktu, číslo rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, a v stĺpci 7 skratka „VP", aby bolo zrejmé, odkedy a na základe akého rozhodnutia látka alebo vec, ktorá do udelenia rozhodnutia bola odpadom, už nebude evidovaná, keďže ide o vedľajší produkt, a nie o odpad,

- ak ide o odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti, číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,

- ak ide o odovzdanie odpadu do spätného zberu, uvedie sa „spätný zber",

- ak ide o skladovanie výkopovej zeminy, číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a miesto vzniku výkopovej zeminy,

- ak ide o prekládkovú stanicu komunálneho odpadu, číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,

- ak ide o spätné zasypávanie, číslo rozhodnutia, ktorým je udelený súhlas na využívanie odpadov na spätné zasypávanie a v stĺpci 7 skratka „SZ“,

- ak ide o výkup odpadu, názov obce, z ktorej vykúpený odpad pochádza (§ 16 ods. 2 písm. c) zákona) a názov okresu, v ktorom sa daná obec nachádza.

Skratka (7) - uvedie sa:

- ak ide o prenos údajov z predchádzajúceho kalendárneho roka, skratka „ZPR",

- ak ide o prevzatie odpadu od predchádzajúceho držiteľa (uvedený v stĺpci 5), skratka „PD"; v kombinácii so skratkou „I", ak ide o cezhraničnú prepravu odpadov na územie Slovenskej republiky, dovozu,

- ak ide o odovzdanie odpadu nasledujúcemu držiteľovi (uvedený v stĺpci 5), skratka „PRO"; v kombinácii so skratkou „E", ak ide o cezhraničnú prepravu odpadov z územia Slovenskej republiky, vývozu,

- ak ide o prevzatie odpadu od fyzickej osoby, skratka „FO".

Zodpovedná osoba - uvedie sa poverený pracovník (meno a priezvisko), ktorý je v organizácii/prevádzkarni zodpovedný za vypĺňanie evidenčných listov odpadov na príslušnom mieste (technológii) organizácie/prevádzkarne.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

VZOR

OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM

V tomto tlačive sa uvádzajú sumárne údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním uvedených v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU za uplynulý rok podľa jednotlivých druhov alebo poddruhov odpadu.

Ak ide o prevzatie odpadu, jedna kolónka tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM sa vytvorí sčítaním všetkých údajov o množstvách odpadu v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU, ktorý má zhodný kód odpadu a kód nakladania.

Ak ide o odovzdanie odpadu, jedna kolónka tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM sa vytvorí sčítaním všetkých údajov o množstvách odpadu v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU, ktorý má zhodný kód odpadu, kód nakladania a zhodnú organizáciu.

Ak organizácia podávajúca ohlásenie vykonáva viac činností, podáva ohlásenie za každú činnosť na samostatnom tlačive.

Typ dokladu – podľa spôsobu činnosti:

P Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

M Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

Uvedie sa, len ak sa nedá použiť iný kód (napríklad servisné práce, prekládková stanica, skladovanie výkopovej zeminy).

V Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

Uvedie sa aj, ak ide o registráciu vydanú pre zber odpadov.

R Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; uvedené v tabuľke 5.

D Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; uvedené v tabuľke 6.

O Obchodník je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, vrátane obchodníka, ktorý tento odpad nemá fyzicky v držbe.

S Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane sprostredkovateľa, ktorý odpad nemá fyzicky v držbe.

Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Evidenčné číslo – pridelí a vyplní príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

Dátum doručenia – uvedie sa dátum doručenia tlačiva na príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

Doklad za úrad overil – uvedie sa pracovník príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva , ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.

ORGANIZÁCIA

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa webového sídla osoby, člena štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene spoločnosti alebo osoby splnomocnenej štatutárnym orgánom. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu oprávnení konať v mene spoločnosti spoločne, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD

Nasledujúca časť týkajúca sa samostatnej prevádzkarne6a)/závodu sa vypĺňa, ak nie je totožná s organizáciou.

Ak sa evidencia odpadu vedie za každú prevádzkareň, ak ide o prekládkovú stanicu, o skladovanie výkopovej zeminy alebo o mobilný zber, táto položka sa vypĺňa v súlade s položkou Prevádzkareň/závod v Evidenčnom liste odpadu.

Ak sa evidencia odpadu vedie za každé miesto vzniku odpadu podľa vydaného súhlasu alebo len za každé miesto vzniku, ohlásenie sa vypĺňa sumárne za všetky miesta vzniku v príslušnom okrese a v položke Prevádzkareň/Závod sa uvedie názov príslušného okresu a položku Adresa (Ulica, obec, PSČ) nie je potrebné vyplniť.

Názov – uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkarne.

Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za nakladanie s odpadmi, jej telefón, fax, e-mail, adresa webového sídla.

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

OPIS ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV– vyplní len zariadenie na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.
Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov vypĺňa samostatné tlačivo za každý kód nakladania uvedený v tabuľke 5 a 6 okrem kódov nakladania R 13 a D 15

Číslo rozhodnutia – uvedie sa číslo rozhodnutia na prevádzkovanie danej činnosti vydaného príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

Kód nakladania – uvedie sa kód podľa tabuliek 5 a 6.

Názov technológie – uvedie sa stručný názov technológie.

Rok začatia prevádzky – uvedie sa rok začatia prevádzky.

Kapacita zariadenia – uvedie sa kapacita zariadenia v príslušných meracích jednotkách, povolená v súhlase orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Hmotnosť odpadu – uvedie sa celková hmotnosť odpadov zhodnocovaných/zneškodňovaných v tonách za rok, za ktorý sú údaje spracované.

MNOŽSTVO VÝROBKOV A MATERIÁLOV, KTORÉ SÚ VÝSLEDKOM PRÍPRAVY NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, RECYKLÁCIE ALEBO INÝCH ČINNOSTÍ ZHODNOCOVANIA ODPADU – vyplní len zariadenie na zhodnocovanie, a to na činnosť prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo iných činností zhodnocovania odpadu.

Názov výrobku/materiálu – uvedie sa názov výrobku alebo materiálu, ktorý je výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo iných činností zhodnocovania odpadu.

Hmotnosť výrobku/materiálu [t] – uvedie sa množstvo výrobku alebo materiálu, ktorý je výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo iných činností zhodnocovania odpadu v tonách.

Číslo certifikátu alebo iného dokladu a názov orgánu, ktorý ho vydal – uvedie sa číslo certifikátu alebo dokladu (napríklad zhoda s technickou normou, číslo súhlasu alebo registrácie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva) a názov orgánu, ktorý tento certifikát vydal.

Por. číslo (1) – uvedie sa poradové číslo záznamu.

Kód odpadu podľa Katalógu odpadov (2) – uvedie sa kód odpadu podľa Katalógu odpadov.

Názov odpadu podľa Katalógu odpadov (3) – uvedie sa názov odpadu podľa Katalógu odpadov.

Kateg. odpadu (4) – uvedie sa kategória odpadu podľa Katalógu odpadov.

Y-kód (5) – pri nebezpečnom odpade sa uvedie Y-kód podľa tabuliek 1, 2 a 3. Ak je možné priradiť viac kódov, priradí sa kód len tej zložky z tabuľky 2, ktorá je najnebezpečnejšia z hľadiska vplyvu na zdravie ľudí a životné prostredie.

Tabuľka 1

Kód Skupiny odpadov
Y1klinické odpady z nemocníc, zdravotníckych stredísk a zariadení
Y2odpady z výroby a prípravy farmaceutických výrobkov
Y3odpadové farmaceutické látky, drogy a lieky
Y4odpady z výroby, prípravy a použitia pesticídov a fytofarmák
Y5odpady z výroby, prípravy a použitia chemických prostriedkov na ochranu dreva
Y6odpady z výroby, prípravy a použitia organických rozpúšťadiel
Y7odpady z tepelného spracovania a temperovacích operácií s obsahom kyanidov
Y8odpadové minerálne oleje nevhodné na používanie podľa pôvodného určenia
Y9odpady typu olej vo vode, uhľovodíky vo vode, emulzie
Y10odpadové látky a predmety obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB) a/alebo polychlórované terfenyly (PCT) a/alebo polybrómované bifenyly (PBB) alebo nimi znečistené
Y11odpadové dechtové zvyšky vznikajúce pri čistení, destilácii a pyrolytickom spracovávaní
Y12odpady z výroby, prípravy a použitia atramentov, farbív, pigmentov, farieb, lakov a náterov
Y13odpady z výroby, prípravy a použitia živíc, latexov, zmäkčovadiel, glejov a lepidiel
Y14odpadové chemické látky vznikajúce pri výskume a vývoji alebo výučbe, ktoré nie sú zatiaľ určené a/alebo sú nové a ich účinky na človeka alebo životné prostredie nie sú známe
Y15látky výbušnej povahy, ktoré nepodliehajú iným právnym predpisom
Y16látky z výroby, prípravy a použitia fotochemikálií a fotografických materiálov
Y17odpady vznikajúce pri povrchovej úprave kovov a plastických materiálov
Y18zvyšky vznikajúce pri priemyselnom zneškodňovaní odpadov

Tabuľka 2

Kód Škodliviny
Y19karbonyly kovov
Y20berýlium, zlúčeniny berýlia
Y21zlúčeniny šesťmocného chrómu
Y22zlúčeniny medi
Y23zlúčeniny zinku
Y24arzén, zlúčeniny arzénu
Y25selén, zlúčeniny selénu
Y26kadmium, zlúčeniny kadmia
Y27antimón, zlúčeniny antimónu
Y28telúr, zlúčeniny telúru
Y29ortuť, zlúčeniny ortuti
Y30tálium, zlúčeniny tália
Y31olovo, zlúčeniny olova
Y32anorganické zlúčeniny fluóru okrem fluoridu vápenatého
Y33anorganické kyanidy
Y34roztoky kyselín a kyseliny v tuhej forme
Y35roztoky zásad a zásady v tuhej forme
Y36azbest (prach a vlákna)
Y37organické zlúčeniny fosforu
Y38organické kyanidy
Y39fenoly, zlúčeniny fenolov vrátane chlórovaných fenolov
Y40Étery
Y41halogénované organické rozpúšťadlá
Y42organické rozpúšťadlá okrem halogénovaných rozpúšťadiel
Y43všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzofurán
Y44všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzo-p-dioxín
Y45organohalogénové zlúčeniny iné ako látky uvedené v tejto tabuľke (napr. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)

Tabuľka 3

Kód Skupiny odpadov vyžadujúce osobitnú pozornosť
Y46odpady z domácností
Y47zvyšky vznikajúce pri spaľovaní domového odpadu

Hmotnosť odpadu (6) - uvedie sa:

ak ide o vznik/prevzatie odpadu, súhrnné množstvo vzniknutých/prevzatých odpadov, ktoré majú zhodný kód odpadu a kód nakladania,

ak ide o odovzdanie odpadu, súhrnné množstvo odovzdaných odpadov, ktoré majú zhodný kód odpadu, kód nakladania a organizáciu.

Ak ide o zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov, v stĺpci 6 sa uvedie aj údaj o obsahu polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých.

Ak ide o obec, k hmotnosti odpadu v tomto stĺpci sa pripočíta hmotnosť odpadu, ktorá je obci oznámená podľa § 10 (Príloha č. 11) a uvedie sa sumárna hmotnosť.

Kód (7) – uvedie sa:

ak ide o vznik odpadu kód nakladania podľa tabuľky 4,

ak ide o prevzatie odpadu kód nakladania s odpadom v organizácii, ktorá podáva ohlásenie, a to podľa tabuliek 4, 5 a 6,

ak ide o odovzdanie odpadu kód nakladania podľa tabuliek 4, 5 a 6, a to vo väzbe na organizáciu uvedenú v stĺpci 8. Na tento kód nakladania sa vzťahuje príslušná hmotnosť odpadu uvedená v stĺpci 6.

Ak odpad, ktorý vznikol v období, za ktoré sa podáva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním alebo s ktorým držiteľ odpadu prvýkrát nakladal v príslušnom období a nebol v tomto období odovzdaný inému držiteľovi odpadu, uvedie sa v stĺpci 7 kód „Z“ (zhromažďovanie), ak ide o zariadenie na zhodnocovanie a zariadenie na zneškodňovanie, kódy R 13 alebo D 15 a v stĺpci 6 príslušná hmotnosť odpadu a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „ZO“ (zostatok z roka, za ktorý sa podáva ohlásenie).

Ak odpad vznikol pred príslušným obdobím, za ktoré sa podáva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a nebol v tomto období odovzdaný inému držiteľovi odpadu, uvedie sa v stĺpci 7 kód „Z“ (zhromažďovanie), v stĺpci 6 sa uvedie príslušná hmotnosť odpadu a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „ZPR“ (z predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý predchádza obdobiu, za ktoré sa podáva ohlásenie).

Tabuľka 4

Kód Iné nakladanie s odpadom
ZZhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s ním
DOOdovzdanie odpadu na využitie v domácnosti
VZber
OOPrijatie/Odovzdanie obchodníkovi
OSPrijatie/Odovzdanie sprostredkovateľovi
SVZDočasné uloženie výkopovej zeminy
PSDočasné uloženie odpadu v prekládkovej stanici komunálneho odpadu

Tabuľka 5

Kód Zhodnocovanie odpadu
R1Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.
R2Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel.
R3Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov). a)
R4Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín. b)
R5Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov. c)
R6Regenerácia kyselín a zásad.
R7Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia.
R8Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov.
R9Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie.
R10Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia.
R11Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10.
R12Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11. d)
R13Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku). e)

a) Patrí sem aj príprava na opätovné použitie, splyňovanie a pyrolýza využívajúca zložky, ako sú chemické látky a zhodnocovanie organických látok vo forme spätného zasypávania.

b) Patrí sem aj príprava na opätovné použitie.

c) Patrí sem aj príprava na opätovné použitie, recyklácia anorganických stavebných materiálov, zhodnocovanie anorganických materiálov vo forme spätného zasypávania a čistenie pôdy, ktorého výsledkom je jej obnova.

d) Ak neexistuje iný vhodný R-kód, môžu sem patriť predbežné činnosti pred zhodnocovaním odpadu vrátane predbežnej úpravy, okrem iného napríklad rozoberanie, triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie, opätovné balenie, separovanie, miešanie a zmiešavanie pred podrobením sa ktorejkoľvek z činností R1 až R11.

e) Dočasné uskladnenie je dočasné uloženie podľa § 3 ods. 5 zákona.

Tabuľka 6

Kód Zneškodňovanie odpadov
D1Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napríklad skládka odpadov)
D2Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde)
D3Hĺbková injektáž (napríklad injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.)
D4Ukladanie do povrchových nádrží (napríklad umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, odkalísk atď.)
D5Špeciálne vybudované skládky odpadov (napríklad umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia)
D6Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov
D7Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno
D8Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12
D9Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia)
D10Spaľovanie na pevnine
D11Spaľovanie na mori (*)
D12Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach)
D13Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12 (**)
D14Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13
D15Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) (***)

(*) Táto činnosť je zakázaná právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými dohovormi.

(**) Ak sa nehodí iný D-kód, môže to zahŕňať predbežné činnosti pred zneškodnením vrátane predbežnej úpravy, ako aj triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie alebo triedenie pred akoukoľvek činnosťou D1 až D12.

(***) Dočasné uskladnenie je dočasné uloženie podľa § 3 ods. 5 zákona.

IČO, obchodné meno, sídlo/miesto podnikania (8) – uvedie sa:

ak ide o prevzatie odpadu od fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, sa tento stĺpec nevypĺňa a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „PD“ (predchádzajúci držiteľ);

ak ide o odovzdanie odpadu, IČO, obchodné meno a sídlo/miesto podnikania každého príjemcu odpadu (stĺpec 5 prílohy č. 1) a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „PRO“ (príjemca odpadu);

ak ide o cezhraničný pohyb odpadov, obchodné meno organizácie a názov štátu určenia a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „E“ (cezhraničná preprava odpadov z územia Slovenskej republiky, vývoz) a názov a sídlo zariadenia na zhodnocovanie odpadu,

ak ide o odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti, tento stĺpec sa nevypĺňa a v stĺpci 9 sa uvedie číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a skratka „DO“.

Pozn. (9)

Ak sa odovzdáva odpad na využitie v domácnosti, uvedie sa číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Ak ide o cezhraničný pohyb odpadov, uvedie sa skratka „E“ (cezhraničná preprava odpadov z územia Slovenskej republiky, vývoz) a názov a sídlo zariadenia na zhodnocovanie odpadu.

Ak ide o stav konca odpadu, uvedie sa číslo certifikátu o zhode alebo iného dokladu, ktorý vyžaduje osobitný právny predpis upravujúci stav konca odpadu v konkrétnom prípade, a skratka „SKO“.

Ak odpad prešiel prípravou na opätovné použitie, uvedie sa číslo rozhodnutia, ktorým je udelený súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie, a skratka „PO“.

Ak namiesto odpadu vzniká vedľajší produkt, uvedie sa číslo rozhodnutia, ktorým je udelený súhlas na to, že látka alebo vec sa považujú za vedľajší produkt, a nie za odpad, a skratka „VP“.

Ak ide o odovzdanie odpadu do spätného zberu uvedie sa „spätný zber“.

Ak ide o skladovanie výkopovej zeminy, uvedie sa číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Ak ide o prekládkovú stanicu komunálneho odpadu, číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Ak ide o spätné zasypávanie, číslo rozhodnutia, ktorým je udelený súhlas na využívanie odpadov na spätné zasypávanie a skratka „SZ“.

Ak tabuľka nepostačuje na uvedenie všetkých vykazovaných odpadov, pokračuje sa na ďalších stranách, kde sa v hornej časti každej strany uvedie len obchodné meno organizácie, IČO, prípadne názov prevádzkarne/závodu, za ktorý sa ohlásenie podáva, a poradové číslo strany. Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vyplní evidenčné číslo.

Ak je potrebné v tomto stĺpci uviesť komentár k nakladaniu s jednotlivými odpadmi, uvedie sa tento do prílohy, ktorá je súčasťou ohlásenia, a to prostredníctvom priradenia poradových čísel k jednotlivým komentárom a poznámkam.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

ODPADY, PRI KTORÝCH SA OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NIM PODÁVA BEZ OHĽADU NA ICH MNOŽSTVO

Kód odpaduNázov odpaduKategória odpadu
01 03 09červený kal z výroby oxidu hlinitého, iný ako odpady uvedené v 01 03 10O
0103 10červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahujúci nebezpečné látky, iné ako odpad uvedený v 01 03 07N
03 03 05kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (de-inking)O
04 0102odpad z lúhovaniaO
04 0103odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázyN
04 0104činiaca brečka obsahujúca chrómO
04 0106kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce chrómO
04 0108odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chrómO
05 07 01odpady obsahujúce ortuťN
06 03 11tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidyN
06 03 13tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovyN
06 03 14tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13O
06 04 04odpady obsahujúce ortuťN
06 04 05odpady obsahujúce iné ťažké kovyN
07 0103organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 0107halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 01 09halogénované filtračné koláče a použité absorbentyN
07 02 03organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 03 03organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 03 07halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 03 09halogénované filtračné koláče a použité absorbentyN
07 04 03organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 04 07halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 04 09halogénované filtračné koláče a použité absorbentyN
07 05 03organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 05 07halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 05 09halogénované filtračné koláče a použité absorbentyN
07 06 03organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 06 07halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 06 09halogénované filtračné koláče a použité absorbentyN
07 07 07halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
08 01 13kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látkyN
08 03 14kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látkyN
08 04 11kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látkyN
1103 01odpady obsahujúce kyanidyN
13 0101hydraulické oleje obsahujúce PCBN
Kód odpaduNázov odpaduKategória odpadu
13 03 01izolačné oleje alebo oleje obsahujúce PCBN
14 06 01chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFCN
14 06 02iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadielN
14 06 04kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadláN
16 02 09transformátory a kondenzátory obsahujúce PCBN
17 04 03olovoO
18 0103odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazyN
20 0108biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpadO

Príloha č. 7 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

VZOR

EVIDENČNÝ LIST SKLÁDKY ODPADOV

Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST SKLÁDKY ODPADOV

Rok – uvedie sa príslušný kalendárny rok, za ktorý sa zasiela Evidenčný list skládky odpadov.

PREVÁDZKOVATEĽ SKLÁDKY

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie, ktorá prevádzkuje skládku odpadov; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkovateľa skládky odpadov.

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa URL osoby, člena štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene spoločnosti alebo osoby splnomocnenej štatutárnym orgánom. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu oprávnení konať v mene spoločnosti spoločne, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

SKLÁDKA

Identifikátor skládky: jednoznačný číselný identifikátor, ktorý je automaticky generovaný prostredníctvom Informačného systému odpadového hospodárstva a bude zverejnený na webovom sídle ministerstva.

názov obce, kde sa nachádza prevažná časť skládky odpadov,

názov katastrálneho územia

Názov skládky odpadov – Uvedie sa názov podľa rozhodnutia povoľujúceho orgánu.

Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za prevádzkovanie skládky odpadov a nakladanie s odpadmi na skládke odpadov, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

VECNÉ ÚDAJE O SKLÁDKE

Uvedie sa:

trieda skládky odpadov uvedie sa skratka pre triedu skládky (IO = skládky odpadov na inertný odpad, NNO = skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, NO = skládky odpadov na nebezpečný odpad).

A: rok začatia prevádzky – uvedie sa rok začatia prevádzky podľa kolaudačného rozhodnutia (rozhoduje dátum právoplatnosti)

B: rok skončenia prevádzky uvedie sa rok skončenia prevádzky podľa platného povolenia

C: Rok začatia skládkovania – uvedie sa rok začatia fyzického ukladania odpadov

VYUŽÍVANIE SKLÁDKY (A, B, C, D listinné údaje, E, F evidenčné údaje, H, I, J určované údaje)

Teleso skládky je priestor určený na fyzické ukladanie odpadu, ktorý je vybudovaný v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu.6)

A: Celková plocha telesa skládky [m2]: uvedie sa celková plocha telesa skládky podľa stavebného povolenia.

B: Povolená plocha telesa skládky [m2]: uvedie sa aktuálna plocha telesa skládky podľa kolaudačného rozhodnutia

C: Celková kapacita telesa skládky [m3] uvedie sa celková kapacita skládky podľa stavebného povolenia.

D: Povolená kapacita telesa skládky [m3] – uvedie sa aktuálna kapacity skládky podľa kolaudačného rozhodnutia

E: Hmotnosť uloženého odpadu za rok [t]: uvedie sa celková hmotnosť uloženého odpadu v príslušnom kalendárnom roku.

F: Množstvo uloženého odpadu v telese skládky [m3]: uvedie sa množstvo (objem) celkovo uloženého odpadu podľa geodetického zamerania stavu skládky telesa odpadov k 31.12. príslušného roka evidenčnej povinnosti.

G: Meno oprávnenej osoby, číslo oprávnenia uvedie sa meno oprávnenej osoby, na vykonávanie geodetických a kartografických činností podľa osobitného predpisu7) a číslo oprávnenia osoby, ktorá vypracovala topografiu skládky odpadov podľa osobitného predpisu.8)

H: Celková voľná kapacita telesa skládky [m3]: uvedie sa celková voľná kapacita, ktorá je rozdielom celkovej kapacity skládky podľa stavebného povolenia (písmeno „C“) a množstva odpadu uloženého v telese skládky (písmeno „F“)

I: Voľná kapacita telesa skládky [m3] uvedie sa voľná kapacita, ktorá je rozdielom kapacity skládky podľa kolaudačného rozhodnutia (písmeno „D“) a množstva odpadu uloženého v telese skládky (písmeno „F“).

J: Množstvo uloženého odpadu za rok [m3] uvedie sa množstvo odpadu za rok, ktorý je rozdielom celkového množstva odpadu nachádzajúcom sa v telese skládky určeného geodetickým meraním v roku evidenčnej povinnosti a celkového množstva odpadu nachádzajúcom sa v telese skládky určeného geodetickým meraním v predchádzajúcom kalendárnom roku (rozdiel hodnôt „F“ medzi obdobiami)

MONITOROVANIE SKLÁDKY

Pre každý sledovaný parameter podľa prevádzkového poriadku skládky sa uvedie:

názov sledovaného parametra,

povolená hodnota sledovaného parametra daná hmotnosťou a mernou jednotkou,

skutočná hodnota sledovaného parametra daná hmotnosťou a mernou jednotkou.

Poznámka – uvedie sa odkaz na poradové číslo poznámky, ktorá sa uvedie v prílohe k tlačivu.

ZOZNAM ODPADOV ZNEŠKODNENÝCH NA SKLÁDKE ODPADOV

Kód odpadu podľa Katalógu odpadov – uvedie sa kód zneškodneného odpadu.

Názov odpadu podľa Katalógu odpadov – uvedie sa názov zneškodneného odpadu.

Kategória odpadu – uvedie sa kategória zneškodneného odpadu.

Hmotnosť odpadov – uvedie sa hmotnosť zneškodneného odpadu v tonách za rok.

Poznámka – uvedie sa dátum povolenia od príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Evidenčný list skládky obsahuje Časť I., Časť II, kde sa uvedie počet strán. Pri osobitných prílohách sa uvedie ich celkový počet (ak sa dokladajú), a osobitná príloha obsahuje názov prílohy čoho sa týka.

Príloha č. 8 VZOR k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

VZOR

EVIDENČNÝ LIST ÚLOŽISKA

Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ÚLOŽISKA

Rok - uvedie sa rok, za ktorý sa zasiela Evidenčný list úložiska.

Evidenčné číslo - pridelí a vyplní príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

Dátum doručenia - uvedie sa dátum doručenia tlačiva na príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

Doklad za úrad overil - uvedie sa pracovník príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.

Úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti/úložisko trvalého uskladnenia odpadovej ortuti - označí sa jedna z týchto možností podľa toho, za aké úložisko sa vypĺňa Evidenčný list úložiska.

PREVÁDZKOVATEĽ ÚLOZISKA

IČO - uvedie sa identifikačné číslo organizácie, ktorá prevádzkuje úložisko; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno - uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

Ulica, obec, PSČ - uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkovateľa úložiska.

Štatutárny orgán - uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa URL osoby, člena štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene spoločnosti, alebo osoby splnomocnenej štatutárnym orgánom. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu oprávnení konať v mene spoločnosti spoločne, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

Dátum - uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

ÚLOŽISKO ODPADOVEJ ORTUTI

Identifikácia úložiska - uvedie sa číslo úložiska pridelené príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva, názov obce, názov obce, kde sa nachádza prevažná časť úložiska, názov a kód katastra a miestny názov úložiska.

Zodpovedná osoba - uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za prevádzkovanie úložiska a nakladanie s odpadmi na úložisku, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

Dátum - uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

VECNÉ ÚDAJE O ÚLOŽISKU

Uvedie sa rok začatia prevádzky, predpokladaný rok skončenia prevádzky a stav finančnej rezervy v eurách.

Stav finančnej rezervy je finančný stav účelovej finančnej rezervy doložený výpisom z bankového účtu k 31. 12. príslušného roka.

VYUŽÍVANIE ÚLOŽISKA

Uvedie sa:

- rozloha úložiska,

- celková kapacita úložiska,

- množstvo odpadovej ortuti uskladnenej za kalendárny rok, za ktorý sa Evidenčný list úložiska vypracováva v m3 a v tonách,

- množstvo odpadovej ortuti vyskladnenej za kalendárny rok, za ktorý sa Evidenčný list úložiska vypracováva v m3 a v tonách; v prípade úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti sa táto položka nevypĺňa,

- voľná kapacita úložiska k 31. 12. príslušného kalendárneho roka.

IDENTIFIKÁCIA SUBJEKTU, OD KTORÉHO PREVÁDZKOVATEĽ PREVZAL ODPADOVÚ ORTUŤ

Identifikácia subjektu - uvedú sa identifikačné údaje osoby, od ktorej prevádzkovateľ úložiska preberá odpadovú ortuť na uskladnenie v rozsahu:

- meno a priezvisko/obchodné meno,

- trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania,

- IČO,

- telefón,

- e-mail, prípadne ďalšie údaje tak, aby prevádzkovateľ úložiska mohol odovzdávajúceho kontaktovať, ak uplynie lehota uskladnenia odpadovej ortuti, najviac však päť kalendárnych rokov.

Počet kontajnerov - uvedie sa číselný počet, koľko kontajnerov prevádzkovateľ úložiska prevzal od konkrétneho odovzdávajúceho za príslušný kalendárny rok.

Množstvo odpadovej ortuti - uvedie sa celkový objem a hmotnosť odpadovej ortuti, ktorú prevádzkovateľ úložiska prevzal od konkrétneho odovzdávajúceho za príslušný kalendárny rok.

Dátum uplynutia uskladnenia - uvedie sa dátum, keď uplynie lehota na dočasné uskladnenie odpadovej ortuti, najviac však päť kalendárnych rokov odo dňa prevzatia odpadovej ortuti na dočasné uskladnenie; v prípade úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti sa táto položka nevypĺňa.

Číslo potvrdenia kontajnera - uvedú sa identifikačné čísla potvrdení kontajnerov a čísla samotných kontajnerov, ktoré prevádzkovateľ úložiska prevzal od konkrétneho odovzdávajúceho za príslušný kalendárny rok.

IDENTIFIKÁCIA ODPADOVEJ ORTUTI PREVZATEJ NA ÚLOZISKO

Kód odpadu podľa Katalógu odpadov - uvedie sa príslušné katalógové číslo.

Názov odpadu podľa Katalógu odpadov - uvedie sa názov odpadu (odpadovej ortuti).

Kateg. odpadu - uvedie sa kategória odpadu.

Množstvo odpadovej ortuti - uvedie sa objem odpadovej ortuti v m3 a hmotnosť odpadovej ortuti v tonách.

Poznámka - uvedú sa iné údaje potrebné pre prevádzkovateľa úložiska.

MONITOROVANIE ÚLOŽISKA

Pre sledovaný parameter podľa prevádzkového poriadku úložiska sa uvedie:

- názov sledovaného parametra,

- povolená hodnota sledovaného parametra daná množstvom a meracou jednotkou,

- skutočná hodnota sledovaného parametra daná množstvom a meracou jednotkou.

Poznámka - uvedie sa odkaz na poradové číslo poznámky, ktorá sa uvedie v prílohe k tlačivu.

Sledovaným parametrom sú výpary odpadovej ortuti. Meracia jednotka je mgortutl /m3. Povolená hodnota je menšia ako 0,02 mgortutl/m3.

ÚDAJE O VYSKLADNENÍ ODPADOVEJ ORTUTI

V prípade úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti sa táto tabuľka nevypĺňa.

Množstvo vyskladnenej odpadovej ortuti - uvedie sa celkové množstvo odpadovej ortuti vyskladnenej za príslušný kalendárny rok v m3 a v tonách.

Identifikácia vyskladnených kontajnerov - uvedie sa číslo potvrdenia o kontajneri s odpadovou ortuťou podľa prílohy č. 10 spolu s identifikačným číslom kontajnera, ktoré je doň vyrazené.

Čísla záznamov o vyskladnení a odovzdaní odpadovej ortuti - uvádzajú sa čísla záznamov o vyskladnení a odovzdaní odpadovej ortuti podľa prílohy č. 9.

V osobitnej prílohe sa uvedie situačný plán úložiska s miestom uloženia kontajnerov s odpadovou ortuťou.

Príloha č. 9 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

VZOR

ZÁZNAM O VYSKLADNENÍ A ODOVZDANÍ ODPADOVEJ ORTUTI

Spôsob vypĺňania tlačiva ZÁZNAM O VYSKLADNENÍ A ODOVZDANÍ ODPADOVEJ ORTUTI

Dátum - uvedie sa konkrétny deň, mesiac a rok vyskladnenia a odovzdania odpadovej ortuti.

Číslo záznamu - uvedie sa číslo pridelené prevádzkovateľom úložiska, ktoré je nemenné a jedinečné.

Evidenčné číslo - pridelí a vyplní príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

Dátum doručenia - uvedie sa dátum doručenia tlačiva na príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

Doklad za úrad overil - uvedie sa pracovník príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.

PREVÁDZKOVATEĽ ÚLOŽISKA

IČO - uvedie sa identifikačné číslo organizácie, ktorá prevádzkuje úložisko; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno - uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

Ulica, obec, PSČ - uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkovateľa úložiska.

Štatutárny orgán - uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa URL osoby, člena štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene spoločnosti alebo osoby splnomocnenej štatutárnym orgánom. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu oprávnení konať v mene spoločnosti spoločne, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

ÚLOŽISKO ODPADOVEJ ORTUTI

Identifikácia úložiska - uvedie sa číslo úložiska pridelené príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva, názov obce, názov obce, kde sa nachádza prevažná časť úložiska, názov a kód katastra a miestny názov úložiska.

Zodpovedná osoba - uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za prevádzkovanie úložiska a nakladanie s odpadmi na úložisku, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

VECNÉ ÚDAJE O VYSKLADNENÍ A ODOVZDANÍ ODPADOVEJ ORTUTI

Množstvo vyskladnenej a odovzdanej odpadovej ortuti - uvedie sa množstvo odpadovej ortuti vyskladnenej a odovzdanej v deň vypracovania tohto záznamu.

Identifikácia vyskladnených a odovzdaných kontajnerov - uvedie sa číslo potvrdenia o kontajneri s odpadovou ortuťou podľa prílohy č. 10 spolu s identifikačným číslom kontajnera, ktoré je doň vyrazené.

Dátum - uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PRIJÍMATEĽA VYSKLADNENEJ ODPADOVEJ ORTUTI

IČO - uvedie sa identifikačné číslo organizácie, ktorá je prijímateľom vyskladnenej odpadovej ortuti (ak mu bolo pridelené); ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno - uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

Adresa - uvedie sa presná a úplná adresa organizácie, ktorá je prijímateľom vyskladnenej odpadovej ortuti.

Štatutárny orgán - uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa URL osoby, člena štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene spoločnosti alebo osoby splnomocnenej štatutárnym orgánom. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu oprávnení konať v mene spoločnosti spoločne, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

ÚDAJE O ODPADOVEJ ORTUTI

Potvrdenie o prevzatí vyskladnenej a odovzdanej odpadovej ortuti

Množstvo vyskladnenej a odovzdanej odpadovej ortuti - uvedie sa množstvo odpadovej ortuti vyskladnenej a odovzdanej v deň vypracovania tohto záznamu. Údaje musia byť zhodné s údajmi v časti: Vecné údaje o vyskladnení a odovzdaní.

Identifikácia vyskladnených a odovzdaných kontajnerov - uvedie sa číslo potvrdenia o kontajneri s odpadovou ortuťou podľa prílohy č. 10 spolu s identifikačným číslom kontajnera, ktoré je doň vyrazené.

Miesto prevzatia - uvedie sa adresa úložiska odpadovej ortuti, z ktorého sa táto odpadová ortuť vyskladňuje a odosiela.

Spôsob odovzdania - uvedie sa spôsob odovzdania vyskladnených kontajnerov s odpadovou ortuťou a ich osobného prevzatia prijímateľom, keďže prevádzkovateľ úložiska nesmie vyskladnenú odpadovú ortuť prevážať.

Spôsob prepravy - uvedie sa spôsob prepravy vyskladnenej a odovzdanej odpadovej ortuti na miesto určenia. Miesto určenia - uvedie sa miesto, kde sa má s vyskladnenou odpadovou ortuťou ďalej nakladať.

Spôsob spracovania - uvedie sa spôsob, akým bude vyskladnená odpadová ortuť ďalej spracovávaná, akým procesom spracovania bude prechádzať.

Dátum prevzatia - uvedie sa dátum prevzatia vyskladnenej odpadovej ortuti.

Potvrdenie o prevzatí vyskladnenej odpadovej ortuti podpisuje prijímateľ vyskladnenej odpadovej ortuti alebo osoba oprávnená konať v jeho mene.

Príloha č. 10 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

VZOR

POTVRDENIE O KONTAJNERI S ODPADOVOU ORTUŤOU*

Príloha č. 11 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

VZOR

OZNÁMENIE O ZBERE ALEBO VÝKUPE ODPADU

Spôsob vypĺňania tlačiva OZNÁMENIE O ZBERE ALEBO VÝKUPE ODPADU

Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu sa vypĺňa za komunálne odpady uvedené v Katalógu odpadov: 20 01

01, 20 01 02, 20 01 03, 20 01 04, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 25, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 40 01, 20 01 40 02, 20 01 40 03, 20 01 40 04, 20 01 40 05, 20 01 40 06, 20 01 40 07.

Obec - uvedie sa názov obce, ktorej sa podáva Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu.

Rok - uvedie sa rok, za ktorý sa podáva Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu.

Evidenčné číslo - pridelí a vyplní obec.

Dátum doručenia - uvedie sa dátum doručenia oznámenia.

Doklad za úrad overil - uvedie sa pracovník, ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.

ORGANIZÁCIA

IČO - uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno - uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

Ulica, obec, PSČ - uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.

Štatutárny orgán - uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa URL osoby, člena štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene spoločnosti alebo osoby splnomocnenej štatutárnym orgánom. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu oprávnení konať v mene spoločnosti spoločne, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD

Nasledujúca časť týkajúca sa samostatnej prevádzkarne6a)/závodu sa vypĺňa, ak nie je totožná s organizáciou.

Ak ide o mobilný zber, táto položka sa nevypĺňa.

Názov - uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.

Ulica, obec, PSČ - uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkarne.

Zodpovedná osoba - uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za vypĺňanie tlačiva, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

Kód odpadu podľa Katalógu odpadov - uvedie sa kód vyzbieraného alebo vykúpeného odpadu. Názov odpadu podľa Katalógu odpadov - uvedie sa názov vyzbieraného alebo vykúpeného odpadu. Hmotnosť odpadov - uvedie sa hmotnosť vyzbieraného alebo vykúpeného odpadu v tonách za rok. Zber/Výkup - uvedie sa zber (v prípade zberu) alebo výkup (v prípade výkupu).".

Príloha č. 12 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

VZOR

SPRIEVODNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Spôsob vypĺňania tlačiva SPRIEVODNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Tlačivo Sprievodný list nebezpečného odpadu má osem strán očíslovaných v pravom hornom rohu číslami 1 až 8.

Číslo súhlasu - uvedie sa číslo rozhodnutia vydaného príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva na prepravu nebezpečných odpadov.

Súhlas na prepravu vydal - uvedie sa značka kraja alebo okresu, ktorý vydal rozhodnutie na prepravu, podľa číselníka krajov a okresov Slovenskej republiky.7-1

Odosielateľ - vypĺňa v sprievodnom liste položky 1 až 4 a 7, stĺpce 11 až 19, 21 a 22 priepisom do všetkých ôsmich listov. V riadku 22 odosielateľ uvedie vyhlásenie, že nebezpečné odpady odovzdávané na prepravu je dovolené prepravovať cestnou dopravou podľa ADR a že ich stav, úprava, obal a bezpečnostné značky zodpovedajú tejto dohode.

Dopravca 1 - vypĺňa v sprievodnom liste položky 7a, 8 a 9 priepisom do všetkých ôsmich listov. Odosielateľ si ponecháva list 1 potvrdený dopravcom 1 pre svoju evidenciu. Odosielateľ zašle fotokópiu listu 1 príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca po začatí prepravy nebezpečného odpadu. Dopravca 1 prevezme listy 2 až 8 spolu so zásielkou.

Dopravca 2 - vypĺňa v sprievodnom liste položky 9a a 10 priepisom do listov 2 až 8. Dopravca 1 si ponecháva list 2 potvrdený dopravcom 2 pre svoju evidenciu. Dopravca 2 prevezme listy 3 až 8 spolu so zásielkou.

Príjemca odpadu - vypĺňa v sprievodnom liste položku 20 a potvrdzuje prevzatie zásielky od dopravcu 2 v položkách 5 a 6 do listov 3 až 8. Dopravca 2 si ponecháva list 3 potvrdený príjemcom odpadu pre svoju evidenciu.

Príjemca odpadu, ktorý je prevádzkovateľom zariadenia na zhodnocovanie, zneškodňovanie alebo zber odpadov, potvrdzuje zhodnotenie, zneškodnenie alebo zber odpadov v položke 23 na listoch 4 až 8.

Príjemca odpadu zašle list:

- 4 odosielateľovi odpadu do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca po prevzatí zásielky nebezpečných odpadov,

- 5 okresnému úradu príslušnému podľa miesta nakládky nebezpečného odpadu,

- 6 okresnému úradu príslušnému podľa miesta vykládky nebezpečného odpadu,

- 7 okresnému úradu v sídle kraja, ak súhlas na prepravu nebezpečných odpadov vydal okresný úrad v sídle

kraja. List 8 si príjemca odpadu ponechá pre svoju evidenciu.

Kód R/D/V - uvedie sa kód nakladania, ktorý vedie k zhodnocovaniu odpadov podľa prílohy č. 1 zákona, k zneškodňovaniu odpadov podľa prílohy č. 2 zákona, alebo zber odpadu.

Druh obalu - uvedie sa spôsob balenia Fyzikálne vlastnosti - uvedie sa
1. v sudoch
2. v drevených sudoch
3. v kanistroch
4.v kontajneroch
5. vo vreciach
6. v kombinovaných obaloch
7. v tlakových nádobách
8. voľne ložený
9. iný (uveďte)
1. práškový/prášok
2. tuhý
3. viskózny/kašovitý
4. blatistý
5. kvapalný
6. plynný
7. iný (uveďte)

Príloha č. 13 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

VZOR

OHLÁSENIE O VOZIDLÁCH

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O VOZIDLÁCH

Vypĺňa výrobca vozidiel, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne. Za výrobcu vozidiel, ktorý má uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností s Organizáciou zodpovednosti výrobcov pre vozidlá (ďalej len „OZV pre vozidlá“), vypĺňa toto ohlásenie OZV pre vozidlá. OZV pre vozidlá vypĺňa ohlásenie sumárne za všetkých svojich členov.

Ohlásenie za rok – uvedie sa rok, za ktorý sa zasiela Ohlásenie o vozidlách

Výrobca vozidiel/Organizácia zodpovednosti výrobcov pre vozidlá

IČO – uvedie sa identifikačné číslo výrobcu vozidiel, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne alebo OZV pre vozidlá; ak má výrobca vozidiel, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, alebo OZV pre vozidlá IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno/Názov – uvedie sa obchodné meno výrobcu vozidiel, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri, alebo názov OZV pre vozidlá (právnickej osoby).

Adresa – uvedie sa presná a úplná adresa výrobcu vozidiel, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, alebo OZV pre vozidlá.

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, e-mail, osoby, člena štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene spoločnosti alebo osoby splnomocnenej štatutárnym orgánom. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu oprávnení konať v mene spoločnosti spoločne, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

Zodpovedná osoba – uvedie sa meno a priezvisko poverenej osoby, ktorá je zodpovedná za vypĺňanie tlačiva, jej telefón a e-mail.

Číslo registrácie – uvedie sa číslo registrácie výrobcu vozidiel, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, alebo OZV pre vozidlá.

Číslo autorizácie - uvedie sa číslo autorizácie na činnosť individuálneho plnenia povinností výrobcu vozidiel, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, alebo číslo autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre vozidlá.

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

TABUĽKA č. 1

Stĺpec A (Výroba) – uvedie sa množstvo vozidiel, ktoré výrobca uviedol na trh Slovenskej republiky.

Stĺpec B (Dovoz) – uvedie sa množstvo vozidiel, ktoré výrobca uviedol na trh Slovenskej republiky z iného členského štátu alebo doviezol z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky.

Stĺpec C (Vývoz) – uvedie sa množstvo vozidiel vyvezených z územia Slovenskej republiky.

Stĺpec T (Uvedené na trh) – uvedie sa množstvo všetkých vozidiel uvedených na trh Slovenskej republiky. Vzorec Stĺpec T = Stĺpec A (Výroba) + Stĺpec B (Dovoz) - Stĺpec C (Vývoz).

Príloha č. 14 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

VZOR

OHLÁSENIE O BATÉRIÁCH A AKUMULÁTOROCH

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O BATÉRIÁCH A AKUMULÁTOROCH A NAKLADANÍ S POUŽITÝMI BATÉRIAMI A AKUMULÁTORMI

Úvodná tabuľka

Ohlásenie za rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa organizácie.

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, e-mail, osoby, člena štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene spoločnosti alebo osoby splnomocnenej štatutárnym orgánom. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu oprávnení konať v mene spoločnosti spoločne, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

Registračné číslo – uvedie sa číslo registrácie výrobcu batérií a akumulátorov v Registri výrobcov batérií a akumulátorov.

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

I. Batérie a akumulátory uvedené na trh SR

V stĺpci výroba/dovoz/vývoz sa uvedie množstvo vyrobených/dovezených/vyvezených batérií a akumulátorov v členení na prenosné, automobilové a priemyselné v kilogramoch.

V stĺpci uvedené na trh sa uvedie množstvo batérií a akumulátorov uvedených na trh v členení na prenosné, automobilové a priemyselné v kilogramoch. Je to zároveň výroba plus dovoz mínus vývoz.

II. Zber, spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

V tabuľke II sa uvádza hmotnosť všetkých (prenosných, automobilových a priemyselných) použitých batérií a akumulátorov, pre ktoré bol zabezpečený zber, spracovanie a recyklácia, v členení na prenosné, automobilové a priemyselné s uvedením kódov odpadu v kilogramoch.

III. Zber použitých prenosných batérií a akumulátorov

IV. Spracovanie použitých prenosných batérií a akumulátorov

V. Recyklácia použitých prenosných batérií a akumulátorov

V tabuľkách III, IV a V sa uvádza hmotnosť použitých prenosných batérií a akumulátorov, pre ktoré bol zabezpečený zber, spracovanie a recyklácia podľa uvedeného členenia v kilogramoch.

Príloha č. 15 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

VZOR

OHLÁSENIE O ELEKTROZARIADENIACH A NAKLADANÍ S ELEKTROODPADOM

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O ELEKTROZARIADENIACH A NAKLADANÍ S ELEKTROODPADOM

Ohlásenie za rok x – uvedie sa rok, za ktorý sa zasiela Ohlásenie o elektrozariadeniach a elektroodpade.

Výrobca/Organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenianehodiace sa preškrtnite.

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

Ohlásenie je podávané za jedného výrobcu/všetkých zastúpených výrobcov (vypĺňa len organizácia zodpovednosti výrobcov). Nehodiace sa preškrtnite.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.

Kontaktná osoba na účely podávania správ – uvedie sa meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa kontaktnej osoby oprávnenej konať v mene subjektu alebo organizácie zodpovednosti výrobcov, za účelom podávania ohlásenia o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom.

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

Uvedené na trh v roku 20XX-1 – uvedie sa hmotnosť elektrozariadení v tonách, ktoré výrobca uviedol na trh v kalendárnom roku (x-1), ktorý predchádza kalendárnemu roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie.

Uvedené na trh v roku 20XX – uvedie sa hmotnosť elektrozariadení v tonách, ktoré výrobca uviedol na trh v kalendárnom roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie.

TABUĽKA č. 1

Elektroodpady zozbierané z domácnosti 20 01 – uvedie sa hmotnosť zozbieraného elektroodpadu z domácnosti (vrátane elektroodpadov zozbieraných zo spätného zberu), uvedeného v Katalógu odpadov pod skupinou odpadov 20 01, ktorý spĺňa definíciu podľa § 32 ods. 7 zákona. Uvádzajú sa elektroodpady zozbierané z domácnosti a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktoré sú svojim charakterom a množstvom podobné tým, ktoré pochádzajú z domácnosti.

Elektroodpady zozbierané zo spätného zberu – uvedie sa hmotnosť zozbieraného elektroodpadu, ktorý spĺňa definíciu podľa § 32 ods. 23 zákona.

Elektroodpady zozbierané nie z domácnosti 16 02 – uvedie sa hmotnosť zozbieraného elektroodpadu nie z domácnosti, uvedeného v Katalógu odpadov pod skupinou odpadov 16 02, ktorý spĺňa definíciu podľa § 32 ods. 8 zákona.

Zozbierané spolu – uvedie sa sumár stĺpcov f + g.

Spracovanie zozbieraných elektroodpadov na území SR – uvedie sa hmotnosť elektroodpadov, pre ktoré výrobca/organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia (ďalej len „OZV pre elektrozariadenia“) zabezpečil/a spracovanie na území Slovenskej republiky v tonách v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Spracovanie zozbieraných elektroodpadov mimo SR v EÚ – uvedie sa hmotnosť elektroodpadov, pre ktoré výrobca/OZV pre elektrozariadenia zabezpečil/a spracovanie mimo územia Slovenskej republiky v Európskej únii v tonách v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Spracovanie zozbieraných elektroodpadov mimo SR a EÚ – uvedie sa hmotnosť elektroodpadov, pre ktoré výrobca/OZV pre elektrozariadenia zabezpečil/a spracovanie mimo územia Slovenskej republiky a Európskej únie v tonách v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Spracovaný spolu – uvedie sa sumár stĺpcov i+j+k.

TABUĽKA č. 2

Zhodnotenie – uvedie sa hmotnosť materiálovo a energeticky zhodnoteného elektroodpadu v tonách v kalendárnom roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie.

Miera zhodnotenia – uvedie sa ako percentuálny pomer hmotnosti zhodnoteného elektroodpadu – stĺpec „m“ a celkovej hmotnosti zozbieraného elektroodpadu danej kategórie stĺpec „h“:

stĺpec n = (stĺpec m/stĺpec h) x 100

Recyklácia a príprava na opätovné použitie – uvedie sa hmotnosť elektroodpadu opätovne použitého a recyklovaného v tonách v danej kategórii v kalendárnom roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie.

Z toho príprava na opätovné použitie – uvedie sa hmotnosť elektroodpadu opätovne použitého v danej kategórii v tonách v kalendárnom roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie.

Miera recyklácie – vypočíta sa ako percentuálny pomer hmotnosti elektroodpadu recyklovaného a opätovne použitého v danej kategórii v tonách uvedeného v stĺpci „o“ a celkovej hmotnosti zozbieraného elektroodpadu danej kategórie v tonách uvedeného v stĺpci „h“:

stĺpec q = (stĺpec o/stĺpec h) x 100.“.

Príloha č. 16 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

VZOR

OHLÁSENIE O OBALOCH UVEDENÝCH NA TRH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A PLNENÍ MIERY ZHODNOCOVANIA A RECYKLÁCIE ODPADOV Z OBALOV

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O OBALOCH UVEDENÝCH NA TRH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A O PLNENÍ MIERY ZHODNOCOVANIA A RECYKLÁCIE ODPADOV Z OBALOV

Do ohlásenia sa požadované údaje zapisujú raz za kalendárny rok po jeho skončení a za všetky prevádzky výrobcu obalov sumárne. Ak sumárny údaj pre jednotlivé obalové materiály alebo odpady z obalov je nula, zapisuje sa do príslušnej kolónky číslo 0. Ohlásenie sa podáva spolu s ohlásením podľa prílohy č. 17.

Číslo registrácie – uvedie sa číslo registrácie výrobcu obalov alebo organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly (ďalej len „OZV pre obaly“).

VÝROBCA OBALOV

IČO – uvedie sa identifikačné číslo výrobcu obalov alebo OZV pre obaly; ak má výrobca obalov alebo OZV pre obaly IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno výrobcu obalov alebo OZV pre obaly (právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa) tak, ako je zapísaná v registri.

Adresa

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa organizácie a jej telefónne číslo.

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail osoby, člena štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene spoločnosti alebo osoby splnomocnenej štatutárnym orgánom. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

Tabuľka 1

Vypĺňa výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne a výrobca obalov podľa § 54 ods. 6 zákona, a to z hmotnosti obalov, ktoré uviedol na trh. OZV vypĺňa túto tabuľku sumárne za všetkých výrobcov, s ktorými má uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností. Hmotnosť plastových tašiek sa zarátava do hmotnosti obalového materiálu plasty. Poskytnuté plastové tašky v kusoch sa evidujú samostatne v tabuľke 1a.

Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Obalový materiál – uvádza sa obalový materiál, t. j. sklo, plasty, papier a lepenka, kompozit na báze lepenky, železné kovy, hliník, drevo, ostatné a spolu. Ak neprevažuje žiadny obalový materiál, obal sa zaradí do položky Ostatné.

Množstvo obalov – uvedie sa celková hmotnosť obalov v tonách, zaokrúhlené na tri desatinné miesta.

Stĺpec B (Výroba) – uvedie sa hmotnosť prázdnych obalov zakúpených od výrobcov obalov v Slovenskej republike alebo od dodávateľov, ktoré pochádzajú z domácej výroby a hmotnosť obalov vyrobených a naplnených výrobcom obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, ktoré sú prvýkrát uvedené na trh, a obalov naplnených nebezpečnými látkami a hmotnosť prázdnych obalov pochádzajúcich od slovenských výrobcov, uvedených na trh, ktoré nie sú naplnené, okrem opakovane použiteľných drevených paliet, ktoré sa uvedú, až keď sa stanú odpadom.

Stĺpec C (Dovoz) – uvedie sa hmotnosť obalov, plných aj prázdnych vrátane opakovane použiteľných obalov ktoré sú prvýkrát uvedené na trh, a obalov naplnených nebezpečnými látkami prepravených cez štátnu hranicu na územie Slovenskej republiky z členských štátov Európskej únie a štátov mimo členských štátov Európskej únie, okrem opakovane použiteľných drevených paliet, ktoré sa uvedú, až keď sa stanú odpadom.

Stĺpec D (Vývoz) – uvedie sa hmotnosť obalov, plných aj prázdnych vrátane opakovane použiteľných obalov a obalov znečistených zvyškami nebezpečných látok vyvezených z územia Slovenskej republiky do štátov mimo členských štátov Európskej únie alebo prepravených cez štátnu hranicu mimo územia Slovenskej republiky.

Stĺpec E – uvedie sa celková hmotnosť obalov uvedených na trh, vrátane opakovane použiteľných obalov, ktoré sú len prvýkrát použité a obalov, ktoré po vyprázdnení budú znečistené zvyškami nebezpečných látok.

Stĺpec E = (Stĺpec B) + (Stĺpec C) - (Stĺpec D)

Stĺpec F (Opakovane použiteľné obaly) – uvedie sa hmotnosť všetkých opakovane použiteľných obalov, ktoré sú prvýkrát uvedené na trh.

Stĺpec G (Obaly naplnené nebezpečnými látkami) – uvedie sa hmotnosť obalov, ktoré sú uvedené na trh.

Tabuľka 2

Vypĺňa výrobca obalov, ktorý si zabezpečuje vyhradené povinnosti individuálne, a to z hmotnosti obalov, ktoré uviedol na trh. OZV vypĺňa túto tabuľku sumárne za všetkých výrobcov, s ktorými má uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností.

Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Obalový materiál – uvádza sa obalový materiál, t. j. sklo, plasty, papier a lepenka, kompozit na báze lepenky, železné kovy, hliník, drevo, ostatné a spolu. Ak neprevažuje žiadny obalový materiál, obal sa zaradí do položky Ostatné.

Hmotnosť odpadov z obalov – uvedie sa celková hmotnosť odpadov z obalov v tonách zaokrúhlené na tri desatinné miesta.

Stĺpec I (Základ pre povinnosť zberu, zhodnotenia a recyklácie)

Stĺpec I = (Stĺpec E tabuľka č.1)

Stĺpec J (Energetické zhodnotenie na území Slovenskej republiky) – uvedie sa hmotnosť energeticky zhodnotených odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami zhodnotených na území Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec K (Iné zhodnotenie na území Slovenskej republiky) – uvedie sa hmotnosť zhodnotených odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami zhodnotených na území Slovenskej republiky akoukoľvek činnosťou R2 až R11 okrem recyklácie podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec L (Recyklácia na území Slovenskej republiky) – uvedie sa hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami recyklovaných na území Slovenskej republiky spôsobom R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona, vrátane odpadu, ktorý prestáva byť odpadom podľa § 2 ods. 5 zákona a prípravy na opätovné použitie podľa § 3 ods. 10 zákona.

Stĺpec M (Energetické zhodnotenie na území členských štátov Európskej únie) – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli zhodnotené na území členských štátov Európskej únie okrem Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec N (Iné zhodnotenie na území členských štátov Európskej únie) – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli zhodnotené na území členských štátov Európskej únie okrem Slovenskej republiky akoukoľvek činnosťou R2 až R11 okrem recyklácie podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec O (Recyklácia na území členských štátov Európskej únie) – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli recyklované na území členských štátov Európskej únie okrem Slovenskej republiky akoukoľvek činnosťou R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec P (Energetické zhodnotenie mimo územia členských štátov Európskej únie) – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli zhodnotené mimo územia členských štátov Európskej únie činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec R (Iné zhodnotenie mimo územia členských štátov Európskej únie) – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli zhodnotené mimo územia členských štátov Európskej únie akoukoľvek činnosťou R2 až R11 okrem recyklácie podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec S (Recyklácia mimo územia členských štátov Európskej únie) – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli recyklované mimo územia členských štátov Európskej únie akoukoľvek činnosťou R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec T (Dosiahnuté percento zhodnotenia) – percento celkového zhodnotenia odpadov z obalov z hmotnosti obalov uvedených na trh.

Stĺpec T = (Stĺpec J) + (Stĺpec K) + ( Stĺpec L) + (Stĺpec M) + (Stĺpec N) + (Stĺpec O) + (Stĺpec P) + (Stĺpec R) + (Stĺpec S) / (Stĺpec I) * 100

Stĺpec U (Dosiahnuté percento recyklácie) – percento celkovej recyklácie odpadov z obalov z hmotnosti obalov uvedených na trh.

Stĺpec U = (Stĺpec L) + (Stĺpec O) + (Stĺpec S) / (Stĺpec I) x 100

Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba (meno a priezvisko), telefón, e-mail, ktorá je zodpovedná za vypĺňanie tlačiva a jej podpis.

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

Tabuľka 3

Vypĺňa výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, výrobca obalov podľa § 54 ods. 6 zákona, a to z hmotnosti obalov, ktoré uviedol na trh. OZV vypĺňa túto tabuľku sumárne za všetkých výrobcov, s ktorými má uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností.

Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Obalový materiál – uvádza sa obalový materiál, t. j. sklo, plasty, papier a lepenka, kompozit na báze lepenky, železné kovy, hliník, drevo, ostatné a spolu. Ak neprevažuje žiadny obalový materiál, obal sa zaradí do položky Ostatné.

Stĺpec B (Všetky spotrebiteľské obaly) – uvedie sa hmotnosť všetkých spotrebiteľských obalov, t. z. opakovane použiteľných spotrebiteľských obalov a jednorazových spotrebiteľských obalov, ktoré sú prvýkrát uvedené na trh v danom kalendárnom roku.

Stĺpec C (Opakovane použiteľné spotrebiteľské obaly) – uvedie sa hmotnosť len opakovane použiteľných spotrebiteľských obalov, ktoré sú prvýkrát uvedené na trh v danom kalendárnom roku.

Stĺpec D (Všetky opakovane použiteľné obaly) – uvedie sa počet obehov všetkých opakovane použiteľných obalov v danom kalendárnom roku.

Stĺpec E (Opakovane použiteľné spotrebiteľské obaly)uvedie sa počet obehov všetkých opakovane použiteľných spotrebiteľských obalov v danom kalendárnom roku.“.

Príloha č. 17 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

VZOR

OHLÁSENIE O ZBERE ODPADOV Z OBALOV

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O ZBERE ODPADOV Z OBALOV

Ohlásenie o zbere odpadov z obalov vypĺňa výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne a organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly. Požadované údaje, ktoré sú uvedené v tabuľke, sa zapisujú len raz za kalendárny rok po jeho skončení. Ak sumárny údaj pre jednotlivé odpady z obalov je nula, zapisuje sa do príslušnej kolónky číslo 0. Ohlásenie sa podáva spolu s ohlásením podľa prílohy č. 16.

Tabuľka 1

V tejto tabuľke uvádza organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly celkovú hmotnosť odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou komunálneho odpadu, ktoré sú vyzbierané.

Rok – uvádza sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Hmotnosť odpadov z obalov z komunálneho odpadu – uvádza sa celková hmotnosť odpadov z obalov v tonách, zaokrúhlené na tri desatinné miesta.

Stĺpec B (Zber na území SR) – uvádza sa hmotnosť vyzbieraných odpadov z obalov na území Slovenskej republiky v zmluvných obciach OZV pre obaly.

Stĺpec C (Recyklácia na území SR ) – uvádza sa hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov na území Slovenskej republiky spôsobom R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona, vrátane odpadu, ktorý prestáva byť odpadom podľa § 2 ods. 5 zákona a prípravy na opätovné použitie podľa § 3 ods. 10 zákona.

Stĺpec D (Recyklácia na území členských štátov EÚ) – uvádza sa hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov ktoré sú vyvezené z územia SR do členských štátov EÚ na recykláciu spôsobom R2 až R11 prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec E (Recyklácia mimo územia členských štátov EÚ) – uvádza sa hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov, ktoré sú vyvezené z územia SR do štátov mimo územia členských štátov EÚ na recykláciu spôsobom R2 až R11 prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec F (Zhodnotenie na území SR) – uvádza sa hmotnosť energeticky zhodnotených odpadov z obalov na území Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec G (Zhodnotenie na území členských štátov EÚ) – uvádza sa hmotnosť zhodnotených odpadov z obalov ktoré boli vyvezené z územia SR do členských štátov EÚ na zhodnotenie činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec H (Zhodnotenie mimo územia členských štátov EÚ) – uvádza sa hmotnosť zhodnotených odpadov z obalov, ktoré boli vyvezené z územia SR do štátov mimo územia členských štátov EÚ na zhodnotenie činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.

Tabuľka 2

V tejto tabuľke uvádza výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne a organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly celkovú hmotnosť odpadov z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu.

Rok – uvádza sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Hmotnosť odpadov z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu – uvádza sa celková hmotnosť odpadov z obalov v tonách, zaokrúhlené na tri desatinné miesta. Výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne uvádza množstvo odpadov z obalov, pre ktoré je pôvodcom a pre ktoré zabezpečil recykláciu a zhodnotenie. OZV pre obaly uvádza množstvo odpadov z obalov, ktorých zber, zhodnotenie a recyklácia sú zahrnuté do systému združeného nakladania s odpadmi z obalov prevádzkovanom touto OZV.

Stĺpec B (Zber na území SR) – uvádza sa hmotnosť vyzbieraných odpadov z obalov na území Slovenskej republiky.

Stĺpec C (Recyklácia na území SR) – uvádza sa hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov na území Slovenskej republiky spôsobom R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona, vrátane odpadu, ktorý prestáva byť odpadom podľa § 2 ods. 5 zákona, prípravy na opätovné použitie podľa § 3 ods. 10 zákona.

Stĺpec D (Recyklácia na území členských štátov EÚ) – uvádza sa hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov ktoré boli vyvezené z územia SR do členských štátov EÚ na recykláciu spôsobom R2 až R11 prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec E (Recyklácia mimo územia členských štátov EÚ) – uvádza sa hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov, ktoré boli vyvezené z územia SR do štátov mimo územia členských štátov EÚ na recykláciu spôsobom R2 až R11 prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec F (Zhodnotenie na území SR) – uvádza sa hmotnosť energeticky zhodnotených odpadov z obalov na území Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec G (Zhodnotenie na území členských štátov EÚ) – uvádza sa hmotnosť zhodnotených odpadov z obalov ktoré boli vyvezené z územia SR do členských štátov EÚ na zhodnotenie činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec H (Zhodnotenie mimo územia členských štátov EÚ) – uvádza sa hmotnosť zhodnotených odpadov z obalov, ktoré boli vyvezené z územia SR do štátov mimo územia členských štátov EÚ na zhodnotenie činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.

Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba (meno a priezvisko), ktorá je zodpovedná za vypĺňanie tlačiva a jej podpis.

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

Príloha č. 17a k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

VZOR

PODROBNOSTI O ZBERE ODPADOV Z OBALOV A ODPADOV Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV Z KOMUNÁLNEHO ODPADU

Tabuľka

Rok:
ObecMateriálCelková zberová kapacita
(l/rok)
ABC

Celková zberová kapacita (l/rok) je určená pre každú obec a komoditu (materiál) ako súčet:

1. Objemu zbernej nádoby (l) x počet zberných nádob [ks] x frekvencia zberu (zber/rok).

2. Počtu vriec odovzdaných obci x objem vreca.

Príloha č. 18 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

VZOR

OHLÁSENIE O NEOBALOVÝH VÝROBKOCH UVEDENÝCH NA TRH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A MIERE ZHODNOCOVANIA A RECYKLÁCIE ODPADOV Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O NEOBALOVÝCH VÝROBKOCH UVEDENÝCH NA TRH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A MIERE ZHODNOCOVANIA A RECYKLÁCIE ODPADOV Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV

Do Ohlásenia o neobalových výrobkoch uvedených na trh v Slovenskej republike a odpadoch z neobalových výrobkov sa požadované údaje, ktoré sú uvedené v tabuľke, zapisujú len raz za kalendárny rok po jeho skončení. OZV pre obaly vypĺňa ohlásenie za všetkých výrobcov neobalových výrobkov, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o plnení vyhradených povinností sumárne. Ak sumárny údaj pre jednotlivé neobalové výrobky alebo odpady z neobalových výrobkov je nula, zapisuje sa do príslušnej kolónky číslo 0.

ORGANIZÁCIA ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV PRE OBALY (ďalej len „OZV pre obaly“)

IČO – uvedie sa identifikačné číslo OZV pre obaly; ak má OZV pre obaly IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet 8 miest.

Číslo registrácie – uvedie sa číslo registrácie OZV pre obaly v registri.

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno OZV pre obaly tak, ako je v registri, v ktorom je zapísaná.

Ulica, obec, PSČ, telefón, e-mail – uvedie sa presná a úplná adresa organizácie, jej telefónne číslo a emailová adresa.

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, e-mail, osoby, člena štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene spoločnosti alebo osoby splnomocnenej štatutárnym orgánom. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu oprávnení konať v mene spoločnosti spoločne, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

Adresa

Ulica, obec, PSČ, telefón, e-mail – uvedie sa presná a úplná adresa, jej telefónne číslo a emailová adresa osoby zodpovednej za vypĺňanie tlačiva.

Tabuľka 1

OZV vypĺňa túto tabuľku sumárne za všetkých výrobcov, s ktorými má uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností.

Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Hmotnosť – uvedie sa celková hmotnosť neobalových výrobkov v tonách, zaokrúhlené na tri desatinné miesta.

Stĺpec B (Výroba) – uvedie sa hmotnosť neobalových výrobkov od výrobcov, ktoré pochádzajú z domácej výroby.

Stĺpec C (Dovoz) – uvedie sa hmotnosť neobalových výrobkov, ktoré sú výrobcom prepravené cez štátnu hranicu na územie Slovenskej republiky zo štátov Európskej únie a štátov mimo členských štátov Európskej únie.

Stĺpec D (Vývoz) – uvedie sa hmotnosť neobalových výrobkov, ktoré sú výrobcom vyvezené z územia Slovenskej republiky do štátov mimo členských štátov Európskej únie alebo prepravené cez štátnu hranicu mimo územia Slovenskej republiky.

Stĺpec E (Uvedené na trh) – uvedie sa hmotnosť neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike.

Stĺpec E = (Stĺpec B) + (Stĺpec C) – (Stĺpec D)

Tabuľka 2

OZV vypĺňa túto tabuľku sumárne za všetkých výrobcov, s ktorými má uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností.

Rok – uvedie rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Hmotnosť odpadov – uvedie sa celková hmotnosť odpadov z neobalových výrobkov v tonách, zaokrúhlené na tri desatinné miesta.

Stĺpec G (Hmotnosť vyzbieraných odpadov z neobalových výrobkov)

Stĺpec H (Energetické zhodnotenie) – uvedie sa súhrnne hmotnosť energeticky zhodnotených odpadov z neobalových výrobkov na území Slovenskej republiky a mimo územia Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec I (Iné zhodnotenie) – uvedie sa súhrnne hmotnosť zhodnotených odpadov z neobalových výrobkov zhodnotených na území Slovenskej republiky a mimo územia Slovenskej republiky akoukoľvek činnosťou R2 až R11 okrem recyklácie podľa prílohy č. 1 zákona, odpadu, ktorý prestáva byť odpadom podľa § 2 ods. 5 zákona, prípravy na opätovné použitie podľa § 3 ods. 10 zákona a odovzdania do domácnosti podľa § 14 ods. 5 zákona.

Stĺpec J (Recyklácia) – uvedie sa súhrnne hmotnosť recyklovaných odpadov z neobalových výrobkov recyklovaných na území Slovenskej republiky a mimo územia Slovenskej republiky spôsobom R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec Z (Dosiahnuté percento zhodnotenia) – percento celkového zhodnotenia odpadov z neobalových výrobkov z hmotnosti vyzbieraných odpadov z neobalových výrobkov podľa jednotlivých materiálov.

Stĺpec Z = (Stĺpec H) + ( Stĺpec I) + (Stĺpec J) / (Stĺpec G) * 100

Stĺpec R (Dosiahnuté percento recyklácie) – percento celkovej recyklácie odpadov z neobalových výrobkov z hmotnosti vyzbieraných odpadov neobalových výrobkov podľa jednotlivých materiálov.

Stĺpec R = (Stĺpec J) / (Stĺpec G) x 100

Príloha č. 19 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

VZOR

OHLÁSENIE O PNEUMATIKÁCH A NAKLADANÍ S ODPADOVÝMI PNEUMATIKAMI

príloha 19

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O PNEUMATIKÁCH A NAKLADANÍ S ODPADOVÝMI PNEUMATIKAMI

Vypĺňa výrobca pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne. Za výrobcu pneumatík, ktorý má uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností s Organizáciou zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky (ďalej len „OZV pre pneumatiky“), vypĺňa toto ohlásenie OZV pre pneumatiky. OZV pre pneumatiky vypĺňa ohlásenie sumárne za všetkých svojich členov.

Ohlásenie za rok – uvedie sa rok, za ktorý sa zasiela Ohlásenie o pneumatikách a odpadových pneumatikách.

Výrobca pneumatík/Organizácia zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky

IČO – uvedie sa identifikačné číslo výrobcu pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne / OZV pre pneumatiky; ak má výrobca pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne / OZV pre pneumatiky IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet 8 miest.

Obchodné meno/Názov – uvedie sa obchodné meno výrobcu pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne (právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri / názov OZV pre pneumatiky (právnickej osoby).

Adresa - uvedie sa presná a úplná adresa výrobcu pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne alebo OZV pre pneumatiky

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, e-mail, osoby, člena štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene spoločnosti alebo osoby splnomocnenej štatutárnym orgánom. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu oprávnení konať v mene spoločnosti spoločne, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

Zodpovedná osoba – uvedie sa meno a priezvisko poverenej osoby, ktorá je zodpovedná za vypĺňanie tlačiva, jej telefón a e-mail.

Číslo registrácie – uvedie sa číslo registrácie výrobcu pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne / OZV pre pneumatiky.

Číslo autorizácie – uvedie sa číslo autorizácie na činnosť individuálneho plnenia povinností výrobcu pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne / číslo autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky.

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

TABUĽKA č. 1

Stĺpec A (Výroba) – uvedie sa hmotnosť pneumatík, ktoré výrobca uviedol na trh Slovenskej republiky.

Stĺpec B (Dovoz) – uvedie sa hmotnosť pneumatík, ktoré výrobca uviedol na trh Slovenskej republiky z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo doviezol z iného ako členského štátu na trh Slovenskej republiky.

Stĺpec C (Vývoz) – uvedie sa hmotnosť pneumatík z cezhraničnej prepravy z územia Slovenskej republiky do iného členského štátu alebo vývoz pneumatík z územia Slovenskej republiky do iného ako členského štátu na účel ich distribúcie, spotreby alebo použitia bez potreby jej predchádzajúcej úpravy či prípravy.

Stĺpec T (Uvedené na trh) – uvedie sa hmotnosť všetkých pneumatík, uvedených na trh Slovenskej republiky. Vzorec Stĺpec T = Stĺpec A (Výroba) + Stĺpec B (Dovoz) – Stĺpec C (Vývoz).

TABUĽKA č. 2

Stĺpec D (Zber) – uvedie sa množstvo vyzbieraných odpadových pneumatík v tonách.

Zhodnotenie – uvedie sa hmotnosť materiálovo a energeticky zhodnotených odpadových pneumatík.

Stĺpec E (Materiálové) – uvedie sa hmotnosť materiálovo zhodnotených odpadových pneumatík na území Slovenskej republiky činnosťou R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona, okrem recyklácie podľa prílohy č. 1 zákona, odpadu, ktorý prestáva byť odpadom podľa § 2 ods. 5 zákona a prípravy na opätovné použitie podľa § 3 ods. 10 zákona.

Stĺpec F (Energetické) – uvedie sa hmotnosť energeticky zhodnotených odpadových na území Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec G (Iné) – uvedie sa hmotnosť zhodnotených odpadových pneumatík, zhodnotených na území Slovenskej republiky inou činnosťou ako R2 až R11 okrem recyklácie podľa prílohy č. 1 zákona, odpadu, ktorý prestáva byť odpadom podľa § 2 ods. 5 zákona a prípravy na opätovné použitie podľa § 3 ods. 10 zákona.

Stĺpec H (Recyklácia a príprava na opätovné použitie) – uvedie sa hmotnosť recyklovaných a opätovne použitých odpadových pneumatík.

Stĺpec Z (Dosiahnuté percento zhodnotenia) – uvedie sa ako percentuálny pomer hmotnosti zhodnotených odpadových pneumatík (stĺpce E + F + G) a celkovej hmotnosti vyzbieraných odpadových pneumatík (stĺpec D). Vzorec Stĺpec Z = (Stĺpec E + Stĺpec F + Stĺpec G) / Stĺpec D x 100.

Stĺpec R (Dosiahnuté percento recyklácie) – uvedie sa ako percentuálny pomer hmotnosti recyklovaných a opätovne použitých odpadových pneumatík uvedených (stĺpec H) a celkovej hmotnosti vyzbieraných odpadových pneumatík (stĺpec D). Vzorec Stĺpec R = Stĺpec H / Stĺpec D x 100.

Príloha č. 20 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

VZOR

OHLÁSENIE O SPRACOVANÍ ELEKTROODPADU

príloha 20

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE SPRACOVANÍ ELEKTROODPADU

Ohlásenie za rok – uvedie sa rok, za ktorý sa zasiela Ohlásenie o spracovaní elektroodpadu.

Štvrťrok – uvedie sa štvrťrok, za ktorý sa zasiela Ohlásenie o spracovaní elektroodpadu.

Ohlásenie sa vypracováva ku koncu daného štvrťroku kumulatívne.

ORGANIZÁCIA

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa URL osoby, člena štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene spoločnosti alebo osoby splnomocnenej štatutárnym orgánom. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu oprávnení konať v mene spoločnosti spoločne, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD

Nasledujúca časť, týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu, sa vypĺňa, ak nie je totožná s organizáciou.

Názov – uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkarne.6a)

Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za vypĺňanie tlačiva, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

Číslo autorizácie – uvedie sa číslo autorizácie vydanej MŽP s dátumom platnosti autorizácie.

Spracované pre – uvedie sa názov výrobcu/organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, pre ktorú/ého spracovateľ zabezpečil spracovanie elektroodpadu v danom sledovanom období.

Dátum – uvedie sa dátum spracovania ohlásenia.

MATERIÁLOVÁ BILANCIA ELEKTROODPADU – spracováva sa pre každú zberovú skupinu elektroodpadu samostatne

ÚDAJE O VSTUPE DO ZARIADENIA NA SPRACOVANIE ODPADU

Zberová skupina elektroodpadu – uvedie sa názov skupiny elektroodpadu podľa § 10 ods. 1 o RZV, do ktorej spadá elektroodpad prijatý do zariadenia na spracovanie elektroodpadu od daného výrobcu.

Katalógové číslo – uvedie sa katalógové číslo elektroodpadu podľa Katalógu odpadov.

Hmotnosť elektroodpadu prijatého na spracovanie – uvedie sa celková hmotnosť elektroodpadu prijatého na spracovanie v kg (A) danej zberovej skupiny elektroodpadu, za ktoré sa spracováva ohlásenie.

Hmotnosť spracovaného elektroodpadu – uvedie sa hmotnosť spracovaného elektroodpadu v kg, ktoré bolo materiálovo alebo energeticky zhodnotené z celkovej hmotnosti na vstupe (D= stĺpec f + stĺpec g)

ÚDAJE Z VÝSTUPU PROCESU SPRACOVANIA ELEKTROODPADU

Katalógové číslo – stĺpec b – uvedie sa katalógové číslo vzniknutého odpadu podľa Katalógu odpadov

Kód zhodnotenia – stĺpec c – uvedie sa kód zhodnotenia odpadov podľa prílohy č. 1 zákona, alebo kód zneškodnenia podľa prílohy č. 2 zákona.

IČO, obchodné meno spracovateľa/nasledujúceho držiteľa – uvedie sa IČO a obchodné meno nasledujúceho držiteľa odpadu, ktorému bol vzniknutý odpad odovzdaný na ďalšie zhodnotenie, opätovné použitie, recykláciu alebo zneškodnenie.

Číslo povolenia – uvedie sa číslo, pod ktorým bol vydaný súhlas alebo registrácia a dátum vydania, alebo číslo autorizácie.

Hmotnosť zhodnotená materiálovo R2-R11 – uvedie sa hmotnosť elektroodpadu v kg zhodnoteného materiálovo niektorou z činností R2-R11podľa prílohy č. 1 zákona.

Hmotnosť zhodnotená energeticky – uvedie sa hmotnosť elektroodpadu v kg zhodnoteného energeticky činnosťou R1podľa prílohy č. 1 zákona.

Hmotnosť zneškodnená – uvedie sa hmotnosť elektroodpadu v kg zneškodnená niektorou z činností podľa prílohy č. 2 zákona.

Spolu

– spočítajú sa hmotnosti odpadov zhodnotené materiálovo uvedené v stĺpci f

– spočítajú sa hmotnosti odpadov zhodnotené energeticky uvedené v stĺpci g

– spočítajú sa hmotnosti odpadov zneškodnené uvedené v stĺpci h

Miera zhodnotenia (%) (MZ) – vypočíta sa ako percentuálny pomer hmotnosti materiálovo a energeticky zhodnoteného odpadu – sumár stĺpca f + g k celkovej hmotnosti odpadu danej zberovej skupiny elektroodpadu vstupujúceho do procesu spracovania – A (MZ = (f+g)*100/A)

Miera recyklácie (%) (MR) – vypočíta sa ako percentuálny pomer hmotnosti materiálovo zhodnoteného odpadu – sumár stĺpca f k celkovej hmotnosti odpadu danej zberovej skupiny elektroodpadu vstupujúceho do procesu spracovania – A (MR= f*100/A)

Príloha č. 21 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

VZOR

POTVRDENIE O PREVZATÍ STARÉHO VOZIDLA NA SPRACOVANIE

Príloha č. 22 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

VZOR

OHLÁSENIE O SPRACOVANÍ STARÝCH VOZIDIEL

príloha 22

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O SPRACOVANÍ STARÝCH VOZIDIEL

V tomto tlačive sa uvádzajú sumárne údaje za predchádzajúci rok. Ohlásenie sa vypĺňa na základe údajov z evidencie, ktorá sa vedie samostatne za každú prevádzkareň.6a)

ORGANIZÁCIA

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie (spracovateľa starých vozidiel); ak má organizácia IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet osem miest.

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (spracovateľa starých vozidiel) tak, ako je v registri, v ktorom je zapísaná.

Ulica, obec, PSČ – uvádza sa presná a úplná adresa sídla organizácie, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa URL osoby, člena štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene spoločnosti alebo osoby splnomocnenej štatutárnym orgánom. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu oprávnení konať v mene spoločnosti spoločne, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

Zodpovedná osoba – uvedie sa meno a priezvisko poverenej osoby, ktorá je zodpovedná za vypĺňanie tlačiva, jej telefón a e-mail.

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD

Nasledujúca časť týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu sa vypĺňa, ak nie je totožná s organizáciou.

Názov – uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa samostatnej prevádzkarne, telefón, fax, e-mail, adresa URL.

Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za nakladanie s odpadmi, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

Dátum– uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

Počet spracovaných starých vozidiel – uvedie sa počet spracovaných starých vozidiel.

Celková hmotnosť (W1) spracovaných starých vozidiel v tonách – uvedie sa hmotnosť vozidiel vstupujúcich do zariadenia.

Poznámka: Pohonné látky odstránené počas demontáže sa nezapočítavajú do výpočtu cieľov.

Príloha č. 23 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

VZOR

EVIDENČNÝ LIST ČASTÍ A SÚČIASTOK, KTORÉ SA POUŽIJÚ NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE

Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ČASTÍ A SÚČIASTOK, KTORÉ SA POUŽIJÚ NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE

Evidenčný list častí a súčiastok, ktoré sa použijú na opätovné použitie, sa vypĺňa len pre časti alebo súčiastky, ktoré majú samostatné identifikačné čísla.

ÚDAJE O ČASTIACH A SÚČIASTKACH URČENÝCH NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE

P. č. – uvedie sa poradové číslo časti alebo súčiastky, ktorá sa použije na opätovné použitie.

Identifikátor vozidla – uvedie sa identifikačný znak vozidla (VIN (Identifikační číslo vozidla), EČV (Evidenčné číslo vozidla), eZap číslo formulára a pod.), podľa ktorého je možné jednoznačne identifikovať vozidlo, ako aj ostatné potrebné údaje o pôvode vozidla, z ktorého súčiastka alebo časť vozidla, ktorá bude použitá na opätovné použitie, pochádza.

Názov časti/súčiastky uvedie sa názov časti alebo súčiastky, ktorá sa použije na opätovné použitie.

Vlastný kód časti/súčiastky – uvedie sa jedinečný kód časti alebo súčiastky pridelený spracovateľom starých vozidiel, ktorý bude slúžiť na identifikáciu častí alebo súčiastok vo vzťahu k starému vozidlu.

Počet (ks) – uvedie sa počet častí alebo súčiastok rovnakého typu.

Celková hmotnosť (kg) – uvedie sa celková hmotnosť častí alebo súčiastok rovnakého typu v kilogramoch.

Kategória časti/súčiastky uvedie sa číslo kategórie časti alebo súčiastky podľa prílohy č. 22, a to takto:

1 - Batérie

2 - Katalyzátory

3 - Kovové súčiastky

4 - Pneumatiky

5 - Veľké plastové časti

6 - Sklo

7 - Iné materiály získané z demontáže

Zodpovedná osoba – uvedie sa meno a priezvisko poverenej osoby, ktorá je zodpovedná za vypĺňanie tlačiva.

Príloha č. 24 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 13; Ú. v. ES L 365, 31.12.1994) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/12/ES z 11. februára 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.13/zv. 34; Ú. v. EÚ L 47, 18.2.2004), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/20/ES z 9. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005), v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009) a smernice Komisie 2013/2/EÚ zo 7. februára 2013 (Ú. v. EÚ L 37, 8.2.2013).

2. Smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009).

3. Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/ zv. 4; Ú. v. ES L 182, 16.7.1999) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/ zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21.11.2008) a smernice Rady 2011/97/EÚ z 5. decembra 2011 (Ú. v. EÚ L 328, 10.12.2011).

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/ zv. 5; Ú. v. ES L 269, 21.10.2000) v znení rozhodnutia Komisie 2002/525/ES z 27. júna 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/ zv. 7; Ú. v. EÚ L 170, 29.6.2002), rozhodnutia Komisie 2005/63/ES z 24. januára 2005 (Ú. v. EÚ L 25, 28.1.2005), rozhodnutia Komisie 2005/438/ES z 10. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 152, 15.6.2005), rozhodnutia Rady 2005/673/ES z 20. septembra 2005 (Ú. v. EÚ L 254, 30.9.2005), rozhodnutia Komisie 2008/689/ES z 1. augusta 2008 (Ú. v. EÚ L 225, 23.8.2008), smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2008/33/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 81, 20.3.2008),-smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008), rozhodnutia Komisie 2010/115/EÚ z 23. februára 2010 (Ú. v. EÚ L 48, 25.2.2010), smernice Komisie 2011/37/EÚ z 30. marca 2011 (Ú. v. EÚ L 85, 31.3.2011) a smernice Komisie 2013/28/EÚ zo 17. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 135, 22.5.2013).

5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS (Ú. v. EÚ L 266, 26.9.2006) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/12/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19.3.2008), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/103/ES z 19. novembra 2008 (Ú. v. EÚ L 327, 5.12.2008) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/56/EÚ z 20. novembra 2013 (Ú. v. EÚ L 329, 10.12.2013).

6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008).

7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012).

8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/720 z 29. apríla 2015, ktorou sa mení smernica 94/62/ES, pokiaľ ide o zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek (Ú. v. EÚ L 115, 6. 5. 2015).

9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30.mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2018).

10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2018).

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

3) Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní (oznámenie č. 60/1995 Z.z.).

4) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 493/2012 z 11. júna 2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá výpočtu recyklačnej efektivity procesov recyklácie použitých batérií a akumulátorov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES (Ú. v. EÚ L 151, 12.6.2012).

5) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú.v. EÚ L 241, 17.9.2015).

6) § 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti.

7) Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

6a) § 17 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

8) Vyhláška č. 382/2018 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.