Zákon č. 357/2015 Z. z.Zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 177/2018 Z. z., 372/2018 Z. z.)

Čiastka 98/2015
Platnosť od 09.12.2015
Účinnosť od 01.01.2019
Literatúra 95
Rozhodnutia súdov 11
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené