Zákon č. 343/2015 Z. z.Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 95/2015
Platnosť od 03.12.2015
Účinnosť od 01.09.2019 do30.11.2019
Komentáre 154
Literatúra 22
Rozhodnutia súdov 258
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, okrem prvého bodu v čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016 a okrem čl. I až III, ktoré nadobúdajú účinnosť 18. apríla 2016.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené