Zákon č. 340/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Čiastka 94/2015
Platnosť od 03.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené