Oznámenie č. 296/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov

Čiastka 84/2015
Platnosť od 06.11.2015
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2015.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené