Zákon č. 273/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 272/2016 Z. z.(nepriamo), 216/2018 Z. z.(nepriamo), 95/2019 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 77/2015
Platnosť od 23.10.2015
Účinnosť od 01.05.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2015 okrem čl. I bodov 57 a 90 až 97, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2016, čl. I § 22a ods. 1 a § 22b v bode 51, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2016, čl. I bod 78 a § 39 ods. 6 v bode 88 a čl. XI bod 11 a bod 13, ktoré...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2019 95/2019 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2019 - 30.04.2019 216/2018 Z. z.(nepriamo)
01.04.2018 - 31.12.2018 Delená účinnosť
01.11.2017 - 31.03.2018 Delená účinnosť
01.04.2017 - 31.10.2017 Delená účinnosť
01.03.2017 - 31.03.2017 Delená účinnosť
01.11.2016 - 28.02.2017 Delená účinnosť
18.10.2016 - 31.10.2016 272/2016 Z. z.(nepriamo)
01.05.2016 - 17.10.2016 Delená účinnosť
01.11.2015 - 30.04.2016

Všetky časové verzie

01.11.2015

Pôvodný predpis

23.10.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené