Oznámenie č. 27/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. februára 2006 č. MF/011053/2006-72, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo v znení opatrenia z 19. decembra 2006 č. MF/026217/2006-72

Čiastka 9/2015
Platnosť od 25.02.2015
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2015.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené