Zákon č. 262/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 75/2015
Platnosť od 20.10.2015
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2015 okrem čl. I a II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016, čl. III stráca účinnosť 31. decembra 2015.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
31.12.2015 - 31.12.2015
01.12.2015 - 30.12.2015

Všetky časové verzie

01.12.2015

Pôvodný predpis

20.10.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené