Zákon č. 252/2015 Z. z.Zákon,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 343/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 73/2015
Platnosť od 17.10.2015
Účinnosť od 18.04.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyhlásenia okrem čl. I druhého bodu, piateho bodu, šiesteho bodu, ôsmeho bodu, pätnásteho bodu, sedemnásteho bodu až dvadsiateho bodu, § 45 ods. 10 a 11 dvadsiateho prvého bodu, dvadsiateho druhého bodu až dvadsi...

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené