Vyhláška č. 243/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o požiadavkách na označovanie potravín

(v znení č. 81/2018 Z. z.)

Čiastka 71/2015
Platnosť od 14.10.2015
Účinnosť od 31.03.2018
Rozhodnutia súdov 4

243

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

zo 6. októbra 2015

o požiadavkách na označovanie potravín

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 30/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje požiadavky podľa osobitného predpisu1) a požiadavky na označovanie potravín umiestňovaných na trh pre konečného spotrebiteľa a pre zariadenia spoločného stravovania.2)

(2) Potravina určená konečnému spotrebiteľovi a zariadeniu spoločného stravovania sa označuje na vonkajšom obale alebo na jej neoddeliteľnej súčasti.

§ 2

(1) Konzumné mlieko, modifikované mlieko, smotana alebo tekutý kyslomliečny výrobok plnený do sklenenej fľaše určenej na opakované použitie možno podľa osobitného predpisu označovať len na uzávere fľaše najmenej týmito údajmi:

a) názvom potraviny,

b) množstvom tuku v hmotnostných percentách (% hmot.),

c) netto množstvom,

d) dátumom spotreby alebo dátumom minimálnej trvanlivosti skráteným na deň a mesiac v uvedenom poradí.

(2) Údaje podľa osobitného predpisu3) o potravine označenej podľa odseku 1 musia byť uvedené v sprievodnej dokumentácii a poskytnuté na požiadanie spotrebiteľovi v mieste jej predaja.

§ 3

(1) Potravina, okrem pokrmu a jedla, ktorá je určená na predaj konečnému spotrebiteľovi alebo zariadeniu spoločného stravovania bez balenia, potravina balená v priestoroch predaja na žiadosť spotrebiteľa alebo balená na priamy predaj (ďalej len „nebalená potravina“), musí byť v blízkosti jej umiestnenia označená najmenej týmito údajmi:

a) názvom nebalenej potraviny,

b) údajom o zložení potraviny; látky alebo výrobky spôsobujúce alergie alebo neznášanlivosť podľa osobitného predpisu5c) sa označujú odlišným typom písma,

c) netto množstvom nebalenej potraviny podľa osobitného predpisu,5) ak nejde o nebalenú potravinu predávanú na množstvo podľa želania spotrebiteľa a

d) dátumom minimálnej trvanlivosti alebo dátumom spotreby.

(2) Označenie podľa odseku 1 je poskytnutie informácií o nebalenej potravine v bezprostrednej blízkosti jej umiestnenia; sú to informácie, ktoré sú uvedené na cenovke, pri cenovke alebo tak, aby boli spájané len s touto nebalenou potravinou.

(3) Dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby možno uvádzať označením dátumu alebo uvedením počtu dní odo dňa jej vystavenia na priamu ponuku spotrebiteľovi. Ak sa dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby uvedie počtom dní odo dňa jej vystavenia na priamu ponuku spotrebiteľovi, musí byť dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby uvedený na štítku z váhy s automatickou činnosťou, z iného zariadenia alebo na označení nebalenej potraviny iným spôsobom, ktorým je identifikovaný pôvod nebalenej potraviny.

(4) Ostatné povinné údaje podľa osobitného predpisu3) o nebalenej potravine alebo o potravine podľa osobitného predpisu,5a) musia byť v dostupnej blízkosti nebalenej potraviny alebo potraviny podľa osobitného predpisu,5b) ktorej sa týkajú; možno ich uvádzať v katalógu. Označenie v dostupnej blízkosti nebalenej potraviny je poskytnutie informácií o ostatných povinných údajoch3) okrem tých, ktoré sú uvedené v odseku 1.

§ 3a

(1) Názov určitých látok alebo výrobkov spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosť5c) v označení pokrmu5d) alebo jedla5e) v jedálnom lístku možno označiť poradovým číslom príslušnej látky alebo výrobku podľa osobitného predpisu5c) za slovom „Obsahuje“.

(2) Ak ide o nebalenú potravinu, pokrm alebo o jedlo, ktoré sú umiestňované na trh pultovým predajom alebo samoobslužnou formou výberu, zoznam látok alebo výrobkov spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosť podľa osobitného predpisu5c) musí byť umiestnený na dobre viditeľnom mieste na pulte, z ktorého sa táto nebalená potravina, pokrm alebo jedlo predávajú alebo v jeho dostupnej blízkosti.

(3) Ak ide o jedlo ponúkané konečnému spotrebiteľovi formou samostatného jedálneho lístka, označenie látok alebo výrobkov spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosť musí byť uvedené pri každom jedle; zoznam látok alebo výrobkov spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosť podľa osobitného predpisu5c) musí byť súčasťou jedálneho lístka.

(4) Označenie látok alebo výrobkov spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosť podľa odsekov 2 a 3 možno uvádzať ich plným názvom za slovom „Obsahuje“ alebo spôsobom uvedeným v odseku 1.

§ 3b

Potravina ponúkaná konečnému spotrebiteľovi v dekoračnom obale nemusí byť označená povinnými údajmi podľa osobitného predpisu,3) avšak povinné údaje musia byť uvedené na vonkajšom obale potraviny alebo v sprievodných dokladoch a musia byť poskytnuté kupujúcemu, aby nebol uvedený do omylu alebo aby nemohol potravinu nesprávne použiť.

§ 4

(1) Dávka je množstvo potraviny jedného druhu vyrábané, spracúvané alebo balené za rovnakých podmienok.

(2) Označenie dávky sa musí uvádzať na obale, ak ide o balenú potravinu, a na vonkajšom obale alebo v sprievodnej dokumentácii, ak ide o nebalenú potravinu. Ak označenie dávky nie je jasne rozlíšiteľné od ostatných údajov a je možná jeho zámena s inými údajmi, pred označením dávky sa musí umiestniť písmeno „L“.

(3) Za označenie dávky sa považuje aj označenie dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti, ak tento údaj obsahuje najmenej deň a mesiac v uvedenom poradí; pred týmto označením sa nemusí umiestniť písmeno „L“.

(4) Dávka sa nemusí označovať, ak ide o

a) poľnohospodársky produkt, ktorý je

1. dočasne uskladnený pred umiestnením na trh,

2. prepravovaný na spracovanie,

3. zberaný na okamžité spracovanie,

b) potravinu

1. podľa § 3 ods. 1, ktorá sa balí bezprostredne pri predaji alebo bezprostredne pred umiestnením na trh,

2. ktorou je jednotlivo balená porcia zmrzliny alebo mrazeného krému, pričom označenie dávky sa musí uvádzať na vonkajšom obale,

3. ktorej najväčšia plocha obalu je menšia ako 10 cm2.

§ 5

Touto vyhláškou sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 6

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.6)


§ 7

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 127/2012 Z. z. o označovaní potravín v znení vyhlášky č. 422/2013 Z. z.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2015.


Ľubomír Jahnátek v. r.


Príloha k vyhláške č. 243/2015 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/91/EÚ z 13. decembra 2011 o identifikácii alebo rozlíšení dávky, do ktorej potraviny patria (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 334, 16. 12. 2011).

2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011) v znení

– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1155/2013 z 21. augusta 2013 (Ú. v. EÚ L 306, 16. 11. 2013),

– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 78/2014 z 22. novembra 2013 (Ú. v. EÚ L 27, 30. 1. 2014).

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 40 a 44 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č.1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011) v platnom znení.

2) § 26 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) Čl. 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 v platnom znení.

4) Čl. 9 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 v platnom znení.

5) Čl. 23 a príloha IX ods.1 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 v platnom znení.

5a) Príloha V bod 19 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 v platnom znení.

5b) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 100/2016 Z. z.

5c) Príloha II nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 v platnom znení.

5d) § 4 ods. 4 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/1996-100 z 20. mája 1996, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.).

5e) § 4 ods. 3 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/1996-100 z 20. mája 1996 (oznámenie č. 195/1996 Z. z.).

6) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa ustanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.