Zákon č. 24/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 9/2015
Platnosť od 25.02.2015
Účinnosť od 01.01.2018
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2015 ­okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2018 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.04.2015 - 31.12.2017

Všetky časové verzie

01.04.2015

Pôvodný predpis

25.02.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené