Nariadenie vlády č. 220/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach vydávania povolení na dovoz a vývoz poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskych výrobkov, certifikátov s vopred ustanovenou sadzbou náhrady, osvedčení o náhrade a o administrovaní finančných zábezpek

Čiastka 66/2015
Platnosť od 18.09.2015
Účinnosť od 01.10.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené