Vyhláška č. 198/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 60/2015
Platnosť od 14.08.2015
Účinnosť od 01.09.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené