Vyhláška č. 190/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o výške odmeny a podrobnostiach o úhrade odmeny členov a zapisovateľov volebných komisií

Čiastka 58/2015
Platnosť od 06.08.2015
Účinnosť od 01.09.2015 do31.12.2015
Zrušený 308/2015 Z. z.

OBSAH

190

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 27. júla 2015

o výške odmeny a podrobnostiach o úhrade odmeny členov a zapisovateľov volebných komisií

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Odmena za výkon funkcie člena okrskovej volebnej komisie, miestnej volebnej komisie, mestskej volebnej komisie (ďalej len „volebná komisia“) a zapisovateľa volebnej komisie podľa odseku 3 za deň konania volieb, ak nemajú v deň konania volieb nárok na náhradu mzdy alebo náhradu platu,1) sa ustanovuje v sume, ktorá pripadá na jeden pracovný deň z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predposledný kalendárny štvrťrok pred kalendárnym štvrťrokom, v ktorom sa konajú voľby.

(2) Odmenu členovi volebnej komisie podľa odseku 1 vyplatí príslušná obec; na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košíc príslušná mestská časť.

(3) Odmenu zapisovateľovi volebnej komisie vypláca

a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ak ide o zapisovateľa Ústrednej volebnej komisie,

b) okresný úrad, ak ide o zapisovateľa okresnej volebnej komisie,

c) úrad samosprávneho kraja, ak ide o zapisovateľa obvodnej volebnej komisie a volebnej komisie samosprávneho kraja,

d) obec, ak ide o zapisovateľa okrskovej volebnej komisie a miestnej volebnej komisie, alebo mesto, ak ide o zapisovateľa mestskej volebnej komisie; na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košíc príslušná mestská časť.

(4) Odmena podľa odsekov 1 až 3 sa vypláca do 30 dní po vykonaní volieb.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2015.


v z. Marián Saloň v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 36 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.