Vyhláška č. 179/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o energetickom audite

Čiastka 56/2015
Platnosť od 31.07.2015
Účinnosť od 01.08.2015

179

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo 6. júla 2015

o energetickom audite

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 1 písm. g) zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje

a) postup pri výkone energetického auditu,

b) obsah písomnej správy z energetického auditu,

c) formu súhrnného informačného listu,

d) súbor údajov pre monitorovací systém energetickej efektívnosti (ďalej len „monitorovací systém“).

§ 2

(1) Energetický audítor pri výkone energetického auditu

a) identifikuje predmet energetického auditu,

b) zistí a vyhodnotí súčasný stav predmetu energetického auditu,

c) vypracuje návrh opatrení na zníženie spotreby energie (ďalej len „opatrenie“),

d) vypracuje ekonomické vyhodnotenie opatrení a environmentálne vyhodnotenie opatrení,

e) zostaví súbor odporúčaných opatrení,

f) vypracuje písomnú správu z energetického auditu,

g) vypracuje súhrnný informačný list,

h) vypracuje súbor údajov pre monitorovací systém.

(2) Identifikácia predmetu energetického auditu podľa odseku 1 písm. a) pozostáva z identifikácie

a) objektov a činností, v ktorých sa používa energia, najmä budov, priemyselných prevádzok, obchodných prevádzok a zariadení na poskytovanie súkromných služieb alebo verejných služieb, ktorých celková spotreba energie predstavuje najmenej 90 % celkovej spotreby energie objednávateľa energetického auditu,

b) miesta, kde sú umiestnené objekty a vykonávané činnosti podľa písmena a),

c) majetkovoprávneho vzťahu objednávateľa energetického auditu k predmetu energetického auditu.

(3) Rozsah zistenia a vyhodnotenia súčasného stavu predmetu energetického auditu sa vypracuje podľa príloh č. 1 a 2.

(4) Návrh opatrení obsahuje

a) charakteristiku opatrenia,

b) úsporu energie v technických jednotkách,

c) úsporu nákladov na energiu,

d) investičné náklady,

e) prevádzkové náklady,

f) návratnosť investície.

(5) Energetický audítor zostaví z návrhu opatrení súbor odporúčaných opatrení, ktorý obsahuje

a) energetickú bilanciu po realizácii opatrení a porovnanie s energetickou bilanciou súčasného stavu,

b) určenie investičných nákladov,

c) úsporu nákladov na energiu,

d) porovnanie prevádzkových nákladov po realizácii opatrení s prevádzkovými nákladmi súčasného stavu,

e) ekonomické vyhodnotenie opatrení podľa prílohy č. 3,

f) environmentálne vyhodnotenie opatrení, v ktorom sú uvedené názvy znečisťujúcich látok a skleníkových plynov, emitované množstvo za kalendárny rok predchádzajúci spracovaniu energetického auditu a predpokladaný stav po realizácii opatrení; na tento účel sa môžu využiť údaje zistené podľa osobitných predpisov.1)

(6) Súhrnný informačný list sa vypracuje podľa prílohy č. 4.

(7) Súbor údajov pre monitorovací systém sa vypracuje podľa prílohy č. 5.

(8) Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa použijú primerane aj na

a) vykonanie energetického auditu na účely vydania osvedčenia podľa osobitného predpisu,2)

b) preukázanie možnosti dodávky využiteľného tepla pri výstavbe nového zariadenia na výrobu elektriny alebo pri rekonštrukcii alebo modernizácii existujúceho zariadenia na výrobu elektriny podľa § 7 ods. 2 zákona,

c) preukázanie možnosti dodávky elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou pri rekonštrukcii alebo modernizácii zariadenia na výrobu tepla s inštalovaným tepelným výkonom 10 MW a viac podľa § 7 ods. 4 zákona,

d) preukázanie, že vybaviť rozvody tepla alebo rozvody teplej vody v budove vhodnou tepelnou izoláciou nie je technicky možné, nákladovo primerané a vzhľadom na dlhodobý potenciál úspory tepla efektívne podľa § 11 ods. 7 písm. d) zákona,

e) určenie rozdielu účinnosti zariadení na výrobu elektriny poskytujúcich podporné služby a dodávku regulačnej elektriny v režime dodávky bez podporných služieb a v režime dodávky s podpornými službami,3)

f) vykonanie energetického auditu, ktorý je súčasťou zavedeného certifikovaného systému energetického manažérstva4) alebo systému environmentálneho manažérstva.5)

§ 3

Písomná správa z energetického auditu musí obsahovať

a) identifikačné údaje objednávateľa energetického auditu, a to:

1. názov alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo a údaje o štatutárnych zástupcoch, ak je objednávateľom právnická osoba,

2. meno a priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt, obchodné meno, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, ak je objednávateľom fyzická osoba – podnikateľ,

b) identifikačné údaje energetického audítora v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt energetického audítora a adresa zamestnávateľa energetického audítora, ak je energetický audítor zamestnancom,

c) identifikáciu predmetu energetického auditu podľa § 2 ods. 2,

d) zistenie a vyhodnotenie súčasného stavu predmetu energetického auditu v rozsahu podľa § 2 ods. 3,

e) návrh opatrení podľa § 2 ods. 4,

f) súbor odporúčaných opatrení podľa § 2 ods. 5 s

1. uvedením podmienok, pre ktoré sú hodnoty úspor energie a úspor nákladov stanovené, a

2. odôvodnením výberu opatrení súboru odporučených opatrení z hľadiska technických, ekonomických a ďalších zmluvne dohodnutých hodnotiacich kritérií,

g) ekonomické vyhodnotenie opatrení podľa § 2 ods. 5 písm. e) a environmentálne vyhodnotenie opatrení podľa § 2 ods. 5 písm. f),

h) záznam o odovzdaní a prevzatí písomnej správy, v ktorom sa uvedie dátum odovzdania a prevzatia správy, mená, priezviská a podpisy odovzdávajúceho a preberajúceho,

i) kópiu potvrdenia o zápise do zoznamu energetických audítorov a kópiu dokladu o poslednom absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy alebo kópiu iného dokladu, ktorý oprávňuje osobu na výkon činnosti energetického audítora podľa právnych predpisov iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

§ 4

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2015.


Vazil Hudák v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 179/2015 Z. z.

ROZSAH ZISTENIA SÚČASNÉHO STAVU PREDMETU ENERGETICKÉHO AUDITU

1. Projektová dokumentácia, technicko-ekonomické podklady, ďalšie technicky a energeticky významné dokumenty a prehliadka na mieste sa použijú na zistenie súčasného stavu predmetu energetického auditu v rozsahu:

a) základný popis,

b) charakteristika hlavných činností v predmete energetického auditu,

c) situačný plán,

d) zoznam všetkých budov, účel ich využitia a popis všetkých energeticky významných technológií vrátane výrobných,

e) údaje o

1. energetických vstupoch a energetických výstupoch,

2. vlastných energetických zdrojoch,

3. rozvodoch energie,

4. významných spotrebičoch energie.

2. Štruktúra údajov o energetických vstupoch a energetických výstupoch v technických jednotkách a ročných finančných nákladoch sa vypracuje podľa tabuľky č. 1.1. Použijú sa priemerné ročné hodnoty za najviac štyri predchádzajúce kalendárne roky pred výkonom energetického auditu. Podľa potreby je možné jednotlivé položky doplniť, vynechať alebo rozčleniť.

Tabuľka č. 1.1 Štruktúra údajov o energetických vstupoch a energetických výstupoch

Rok:
Palivo/forma energie/energetické médiumJednotkaMnožstvoVýhrevnosťObsah energie
[MWh]
Ročné náklady
[euro]
Elektrina
Teplo
Zemný plyn
Hnedé uhlie
Čierne uhlie
Koks
Iné tuhé fosílne palivá
Ťažký vykurovací olej
Biomasa
Ľahký vykurovací olej
Nafta
Iné energeticky využiteľné plyny
Iná forma energie (napr. teplo z priemyselných procesov)
Obnoviteľné zdroje v členení na solárne, veterné, geotermálne a iné
Energetické vstupy celkom
Zmena stavu zásob
Celková spotreba energie

3. Údaje o využívaných palivách a energii sa zistia z daňových dokladov, účtovných dokladov alebo iných dokumentov, ak je to možné, v členení na množstvo

a) palív, druh, výhrevnosť a cenu,

b) elektriny, technické podmienky odberu vrátane profilu zaťaženia, cenu v štruktúre na jednotlivé regulované a neregulované položky,

c) tepla, druh a parametre energetického média, spôsob merania množstva, cenu v štruktúre na jednotlivé regulované a neregulované položky.

4. Údaje o množstve energie, ktorej spotreba závisí od klimatických podmienok, sa prepočítajú dennostupňovou metódou.6)

5. Pri zdrojoch využívajúcich obnoviteľnú energiu sa štruktúra údajov o energetických vstupoch a o energetických výstupoch doplní o charakteristiku obnoviteľného zdroja.

6. Ak je súčasťou predmetu energetického auditu aj zdroj na premenu energie (ďalej len „zdroj“), zistí sa základná ročná bilancia premeny energie podľa tabuľky č. 1.2 vrátane priemernej ročnej účinnosti zdroja, špecifickej spotreby energie na premenu energie a ročného využitia inštalovaného výkonu zdroja a jeho popisu, ktorý obsahuje typ zdroja a podrobnosti pre každé technické zariadenie na premenu energie:

a) počet, typ, označenie, výrobca, rok výroby,

b) menovitý výkon tepelný a elektrický,

c) parametre vstupného a výstupného energetického média,

d) spôsob zníženia negatívneho vplyvu na životné prostredie,

e) predpokladaná životnosť,

f) iné.

Tabuľka č. 1.2 Základná ročná bilancia premeny energie

RiadokUkazovateľJednotkaHodnota
1Inštalovaný elektrický výkon celkomMW
2Inštalovaný tepelný výkon celkomMW
3Dosiahnuteľný elektrický výkon celkomMW
4Pohotový elektrický výkon celkomMW
5Výroba elektrinyMWh
6Predaj vyrobenej elektrinyMWh
7Vlastná spotreba elektrinyMWh
8Spotreba energie na výrobu elektrinyMWh
9Výroba využiteľného teplaMWh
10Predaj vyrobeného využiteľného teplaMWh
11Spotreba energie na výrobu využiteľného teplaMWh
12Spotreba energie celkomMWh
13Ročná energetická účinnosť zdrojabezrozmerné
číslo alebo %
14Ročná energetická účinnosť výroby elektriny
15Ročná energetická účinnosť výroby využiteľného tepla
16Špecifická spotreba energie na výrobu elektrinyMWh/MWh
17Špecifická spotreba energie na výrobu využiteľného teplaMWh/MWh
18Ročné využitie inštalovaného elektrického výkonuh/r
19Ročné využitie dosiahnuteľného elektrického výkonuh/r
20Ročné využitie pohotového elektrického výkonuh/r
21Ročné využitie inštalovaného tepelného výkonuh/r

7. O rozvodoch energie sa zistia údaje o hlavných a vedľajších rozvodoch podľa jednotlivých energetických médií:

a) parametre energetického média,

b) dimenzie a dĺžky rozvodov,

c) použitý materiál,

d) prenosový výkon,

e) funkčná schéma zapojenia,

f) technický stav,

g) vybavenie meracou a riadiacou technikou,

h) aktuálnosť príslušnej technickej dokumentácie,

i) iné.

8. Údaje o významných spotrebičoch energie sa zistia v rozsahu, ak ide o

a) budovy,7)

1. účel a spôsob využitia,

2. tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií,

3. technické zariadenia,

4. tepelné straty,8)

5. spotreba energie na prevádzku,

b) technologické zariadenia,9)

1. charakteristika spotrebiča,

2. prevádzková doba za rok,

3. energetický príkon,

4. druh energetického média a jeho parametre,

5. spôsob merania a riadenia,

6. spotreba energie na prevádzku,

7. špecifická spotreba energie na jednotku produkcie výrobkov,

c) osvetlenie,

1. charakteristika a parametre osvetľovacej sústavy,

2. spôsob prevádzkovania vrátane riadenia,

3. spotreba energie na prevádzku,

4. dodržanie svetelno-technických podmienok,

d) dopravné prostriedky,10)

1. charakteristika a parametre dopravných prostriedkov,

2. spôsob využívania dopravných prostriedkov,

3. spôsob dopĺňania pohonných hmôt.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 179/2015 Z. z.

ROZSAH VYHODNOTENIA SÚČASNÉHO STAVU PREDMETU ENERGETICKÉHO AUDITU

1. Pre vyhodnotenie súčasného stavu sa zostaví základná ročná energetická bilancia predmetu energetického auditu na základe údajov zo zistenia súčasného stavu predmetu energetického auditu.

2. Údaje pre energetickú bilanciu zistené podľa prílohy č. 1 sa verifikujú pre

a) energetické vstupy so zohľadnením kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov nakupovaných palív a energie v súlade s príslušnými zmluvami o dodávke a dodržovaní cien uvedených v cenníkoch a zmluvách,

b) zmenu stavu zásob na základe riadnej inventarizácie skládok paliva, prehliadky na mieste, porovnania vykazovaného okamžitého stavu so skutočnosťou, vykázaných strát množstva a kvality skladovaných palív,

c) predaj energie fyzickým osobám a právnickým osobám,

d) iné vhodné položky.

3. Z údajov základných technických ukazovateľov zdroja podľa tabuľky č. 1.2 sa vyhodnotí úroveň energetickej účinnosti zdroja a jednotlivých zariadení, ročného využitia inštalovaného výkonu, špecifickej spotreby energetických médií a spôsob prevádzky. Ak tieto ukazovatele nie sú vyhovujúce, identifikujú sa príčiny.

4. Pri rozvodoch energie sa vyhodnotí ich dimenzovanie, topológia, spôsob prevádzky, technické vyhotovenie, stav tepelnej izolácie a bilančné údaje o prepravovaných energetických médiách. Pri neprimeranej výške energetických strát sa identifikujú príčiny týchto strát.

5. Pre budovy sa vypočíta potreba energie11) a upraví sa na základe priemerných hodnôt skutočnej spotreby energie za najviac štyri predchádzajúce kalendárne roky.

6. Spotreba energie na vykurovanie a na prípravu teplej vody sa posúdi z hľadiska dodržiavania podmienok tepelnej pohody vo vykurovaných priestoroch, využívania meracej a riadiacej techniky, ročnej spotreby tepla na jednotku objemu vykurovaného priestoru alebo vykurovanej plochy a spotreby teplej vody na osobu.

7. Pomocou analýzy výrobných technológií sa posúdi spotreba energie na technologické a výrobné procesy, v ktorej rámci sa identifikuje celková a špecifická spotreba spotrebičov s významným podielom na celkovej energetickej spotrebe.

8. Pri spotrebe energie na ostatné procesy, napríklad vetranie, chladenie alebo osvetlenie sa hodnotí výška príkonu, časové využitie a špecifická spotreba energie.

9. Pri prvom vyhodnotení energetickej náročnosti výroby sa použijú priemerné ročné hodnoty za najviac štyri predchádzajúce kalendárne roky pred výkonom energetického auditu.

10. Výsledkom vyhodnotenia súčasného stavu predmetu energetického auditu je posúdenie energetickej náročnosti výroby alebo prevádzky, určenie potenciálu dosiahnuteľných úspor energie a možných úspor nákladov na energiu.

11. Základná ročná energetická bilancia sa vypracuje podľa tabuliek č. 2.1 a 2.2. Podľa potreby je možné jednotlivé položky doplniť, vynechať alebo rozčleniť.

Tabuľka č. 2.1 Základná ročná bilancia spotreby energie – 1. časť

RiadokUkazovateľForma energieMWh/rtisíc eur/rok
1Energetické vstupy
2Zmena stavu zásob
3Spotreba energie
4Predaj energie iným subjektom
5Konečná spotreba energie (riadok 3 – riadok 4)elektrina
teplo
iné
6Straty v zdroji a rozvodoch
(z hodnoty v riadku 5)
elektrina
teplo
iné
7Spotreba energie na vykurovanie a ohrev teplej vody
(z hodnoty v riadku 5)
elektrina
teplo
iné
8Spotreba energie na technologické a výrobné procesy
(z hodnoty v riadku 5)
elektrina
teplo
iné

Tabuľka č. 2.2 Základná ročná bilancia spotreby energie – 2. časť

RiadokUkazovateľForma energieMWh/rtisíc eur/rok
1Nákup paliva/energie/energetického média
2Zmena stavu zásob
3Predaj energie bez premeny na inú formu energie
4Energia na vstupe do procesu premeny
5Energia na výstupe z procesu premeny
6Straty energie pri premene
7Vlastná spotreba energie pri premene
8Energia na vstupe do distribúcie
9Energia na výstupe z distribúcie
10Straty energie pri distribúcii
11Vlastná spotreba energie pri distribúcii
12Predaj energie po premene a distribúcii
13Vlastná prevádzková spotreba mimo procesu premeny a distribúcie

Príloha č. 3 k vyhláške č. 179/2015 Z. z.

EKONOMICKÉ VYHODNOTENIE OPATRENÍ

1. Pri ekonomickom vyhodnotení opatrení sa použije statická metóda ekonomického vyhodnotenia:

jednoduchá doba návratnosti, doba splatenia investície

vzorec 01,

kde: IN sú investičné náklady,

CF sú ročné prínosy (cash flow, zmena peňažného toku po realizácii opatrení).

2. Ak je to možné, pri ekonomickom vyhodnotení opatrení sa použijú aj dynamické metódy ekonomického vyhodnotenia:

a) reálna doba návratnosti Tsd, doba splatenia investície pri uvažovaní diskontnej sadzby sa vypočíta z podmienky

vzorec 02,

kde: CFt sú ročné prínosy projektu (zmena peňažných tokov po realizácii projektu),

r je diskontný faktor,

(1 + r)-t je odúročiteľ,

b) čistá súčasná hodnota (NPV)

vzorec 03,

kde: Tž je doba životnosti zariadenia,

c) vnútorné výnosové percento (IRR), hodnota IRR sa vypočíta z podmienky

vzorec 04,

3. Výsledky ekonomického vyhodnotenia opatrení sa uvedú prehľadným spôsobom, napríklad podľa tabuliek č. 3.1 a 3.2.

Tabuľka č. 3.1 Výsledky ekonomického vyhodnotenia – 1. časť

RiadokČíslo opatreniaNázov opatreniaNákladyRočné úspory
energianáklady na energiuosobné nákladynáklady na opravy a údržbuostatné nákladycelkom
euroMWh/rokeur/rok
11
22
33
......
nn
n +1celkomsúčet riadkov 1 až n1)
1)Pri výpočte celkovej hodnoty úspor sa zohľadnia synergické efekty jednotlivých navrhovaných opatrení. Výsledok nemusí byť jednoduchým súčtom úspor vplyvom realizácie jednotlivých opatrení v riadkoch 1 až n.

Tabuľka č. 3.2 Výsledky ekonomického vyhodnotenia – 2. časť

UkazovateľHodnotaJednotka
Náklady na realizáciu súboru opatrení
Zmena nákladov na zabezpečenie energie (-zníženie/+ zvýšenie)
Zmena osobných nákladov, napríklad mzdy, poistné, ... (-/+)
Zmena ostatných prevádzkových nákladov, napríklad opravy a údržba, služby, réžia, poistenie majetku, ... (-/+)
Zmena iných samostatne uvádzaných nákladov, napríklad emisie, odpady a iné (-/+)
Zmena tržieb, napr. za teplo, elektrinu, využité odpady, ... (-/+)
Prínosy z realizácie súboru opatrení celkom
Doba hodnotenia
Diskontný faktor
Jednoduchá doba návratnosti (Ts)
Reálna doba návratnosti (Tsd)
Čistá súčasná hodnota (NPV)
Vnútorné výnosové percento (IRR)
Iné údaje

Príloha č. 4 k vyhláške č. 179/2015 Z. z.

SÚHRNNÝ INFORMAČNÝ LIST

Názov subjektu alebo obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo:
Meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu energetického audítora:
Zoznam opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti:
Predpokladané úspory energie dosiahnuté opatreniami:
Predpokladané finančné náklady na realizáciu opatrení:
Iné údaje:

Príloha č. 5 k vyhláške č. 179/2015 Z. z.

SÚBOR ÚDAJOV PRE MONITOROVACÍ SYSTÉM

príloha 05

Príloha č. 6 k vyhláške č. 179/2015 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14. 11. 2012) v znení smernice Rady 2013/12/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 141, 28. 5. 2013).

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 399/2014 Z. z.

2) § 12 ods. 5 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.

3) Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 88/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia, spôsob výpočtu a hodnoty energetickej účinnosti zdrojov a rozvodov energie.

4) STN EN ISO 50001 Systém energetického manažérstva. Požiadavky s návodom na používanie (ISO 50001: 2011) (38 0005).

5) STN EN ISO 14001/AC Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie (ISO 14001: 2004/Cor. 1: 2009) (83 9001).

6) STN 73 0550 Meranie spotreby energie na vykurovanie v prevádzkových podmienkach (73 0550).

7) STN EN 16247-2 Energetické audity. Časť 2: Budovy (01 0390).

8) STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky (73 0540), STN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov (73 0540).

9) STN EN 16247-3 Energetické audity. Časť 3: Procesy (01 0390).

10) STN EN 16247-4 Energetické audity. Časť 4: Doprava (01 0390).

11) STN EN 12831 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu (06 0210).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené