Zákon č. 161/2015 Z. z.Civilný mimosporový poriadok

Čiastka 52/2015
Platnosť od 17.07.2015
Účinnosť od 01.07.2016 do31.05.2019
Literatúra 76
Rozhodnutia súdov 7 045
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené