Zákon č. 160/2015 Z. z.Civilný sporový poriadok

(v znení č. 87/2017 Z. z., 350/2018 Z. z.)

Čiastka 51/2015
Platnosť od 17.07.2015
Účinnosť od 12.12.2018
Literatúra 198
Rozhodnutia súdov 6 075
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené