Zákon č. 154/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 48/2015
Platnosť od 07.07.2015
Účinnosť od 07.07.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené