Oznámenie č. 151/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov príloh A a B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)

Čiastka 47/2015
Platnosť od 07.07.2015
Redakčná poznámka

Zmeny a doplnky príloh A a B nadobudli platnosť 1. januára 2015 v súlade s článkom 14 ods. 3 dohody ADR. V ten istý deň, t. j. 1. januára 2015, nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené