Zákon č. 140/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 44/2015
Platnosť od 27.06.2015
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015 okrem čl. I bodu 1, bodov 4 a 5, § 81 ods. 7 písm. b) v bode 9, bodu 10, bodu 15 a bodu 19, čl. II bodov 1 a 2, bodu 4 a bodu 6, čl. III bodu 1, čl. IV bodov 1 a 2, bodu 4 a bodu 6, čl. V, čl. VI a čl. VII bodu 3, ktoré nadobúd...

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené