Výnos č. 137/2015 Z. z.Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 276/2014 Z. z.

Čiastka 41/2015
Platnosť od 19.06.2015
Účinnosť od 01.07.2016
Redakčná poznámka

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2015 okrem čl. I bodov 53, 57 a 58, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. októbra 2015, a čl. I bodov 4, 8, 12, 13, 16 a 55 a prílohy č. 3 bodu 7.2.2 poslednej vety, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2016.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené