Zákon č. 130/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 40/2015
Platnosť od 11.06.2015
Účinnosť od 01.01.2017
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015 okrem čl. I bodov 1, 3 až 5, 9 až 13, 15 až 37 a § 39m v bode 41, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016 a čl. I bodu 14, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2017 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.01.2016 - 31.12.2016 Delená účinnosť
01.07.2015 - 31.12.2015

Všetky časové verzie

01.07.2015

Pôvodný predpis

11.06.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené