Zákon č. 129/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 40/2015
Platnosť od 11.06.2015
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2015 okrem čl. I § 11d ods. 1 v bode 11, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené