Zákon č. 120/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 38/2015
Platnosť od 05.06.2015
Účinnosť od 01.07.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené