Oznámenie č. 111/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej

Čiastka 36/2015
Platnosť od 30.05.2015
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. júna 2015 v súlade s článkom 134.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené