Vyhláška č. 80/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o školení a skúške bezpečnostného poradcu a odborníka na prepravu nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách a o činnosti skúšobných komisií

Čiastka 30/2014
Platnosť od 28.03.2014
Účinnosť od 01.04.2014
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené