Zákon č. 409/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

Čiastka 116/2014
Platnosť od 31.12.2014
Účinnosť od 15.01.2015

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.01.2015 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

15.01.2015

Pôvodný predpis

31.12.2014
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené