Oznámenie č. 404/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

Čiastka 114/2014
Platnosť od 30.12.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

404

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov


opatrenie z 10. decembra 2014 č. MF/21231/2014-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) v znení opatrenia zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (oznámenie č. 627/2008 Z. z.), opatrenia z 9. decembra 2009 č. MF/24240/2009-31 (oznámenie č. 556/2009 Z. z.), opatrenia z 23. decembra 2011 č. MF/24141/2011-31 (oznámenie č. 568/2011 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2012 č. MF/19324/2012-31 (oznámenie č. 403/2012 Z. z.) a opatrenia z 11. decembra 2013 č. MF/19568/2012-31 (oznámenie č. 470/2013).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2014, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. MF/21231/2014-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) v znení opatrenia zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (oznámenie č. 627/2008 Z. z.), opatrenia z 9. decembra 2009 č. MF/24240/2009-31 (oznámenie č. 556/2009 Z. z.), opatrenia z 23. decembra 2011 č. MF/24141/2011-31 (oznámenie č. 568/2011 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2012 č. MF/19324/2012-31 (oznámenie č.403/2012 Z. z.) a opatrenia z 11. decembra 2013 č. MF/19568/2013-31 (oznámenie č. 470/2013 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 14 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

2. V § 14 odsek 9 znie:

(9) Rezervy sa vytvárajú na

a) rekultiváciu pozemkov, uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí,

b) zamestnanecké požitky,

c) náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov alebo obalov,

d) nevyfakturované dodávky a služby,

e) náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky alebo výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia,

f) prebiehajúce a hroziace súdne spory,

g) iné významné riziká a straty súvisiace s činnosťou účtovnej jednotky.“.

3. § 14 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

(10) V účtovnej jednotke sa môže v rámci zdaňovanej činnosti účtovať tvorba rezervy v súlade s osobitným predpisom11).

(11) V účtovnej jednotke, ktorou je Ministerstvo financií Slovenskej republiky sa účtuje o rezerve na zamestnanecké požitky za zamestnancov všetkých štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií.“.

4. V § 15 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Opravné položky pri neodpisovanom dlhodobom majetku sa tvoria, ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie trvalého charakteru.“.

5. V § 21 ods.2 a 4 sa slová „podľa rozhodnutia účtovnej jednotky“ nahrádzajú slovami „ podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky“.

6. V § 24 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.

7. V § 32 odsek 6 znie:

(6) Softvér a elektronické licencie, ktoré súvisia s používaním softvéru, sa účtujú na účte 013 – Softvér bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú predmetom autorských práv, ak sú

a) kúpené samostatne a nie sú súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia,

b) vytvorené vlastnou činnosťou za účelom obchodovania s nimi alebo použitia pre potreby v účtovnej jednotke, ak nejde o softvér na zákazku alebo o súčasť dodávky hardvéru.“.

8. V § 32 odseku 7 sa za slovo „licencie,“ vkladajú slová „okrem licencií uvedených v odseku 6,“.

9. V § 32 sa za ods. 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

(11) Na účte 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok sa účtuje napríklad technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky11) a obnova kultúrnej pamiatky podľa osobitného predpisu21). Na tomto účte sa účtuje aj technické zhodnotenie prenajatého majetku vyššie ako suma uvedená v osobitnom predpise11) vykonané a odpisované nájomcom.“.

Doterajšie odseky 11 až 15 sa označujú ako odseky 12 až 16.

10. V § 32 ods. 13 sa slová „podľa odseku 11 “ nahrádzajú slovami „podľa odseku 12“.

11. V § 43 ods. 6 a 8 sa za slovo „vznik“ vkladá slovo „krátkodobej“.

12. V § 44 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, reklamácie,“.

13. V § 49 ods. 9 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) pohľadávka z nedaňových rozpočtových príjmov, ktorá sa neúčtuje podľa § 43 ods. 6 alebo ods. 8,“.

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

14. V § 53 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.

15. V § 55 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Na tomto účte sa účtujú aj investičné dodávateľské úvery a dodávateľské úvery,32b) ktoré sú dlhodobými záväzkami, pri ktorých sa na základe dohody s dodávateľom začne uplatňovať splátkový kalendár a zároveň úročenie, pričom dochádza k prevodu všetkých rizík na financujúci subjekt. Ak sa pohľadávka veriteľa prevedie na financujúci subjekt, ktorým je banka, takéto záväzky sa účtujú ako bankové úvery.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32b znie:

32b) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. novembra 2012 č. MF/21513/2012-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy (oznámenie č. 375/2012 Z. z.) v znení opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/22379/2013-31 (oznámenie č. 412/2013 Z. z.).“.

16. V § 62 odsek 2 znie:

(2) Na účte 552 – Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti sa účtuje tvorba zákonných rezerv so súvzťažným zápisom v prospech účtu 451 – Rezervy zákonné alebo v prospech účtu 323 – Krátkodobé rezervy. Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti v súlade s § 14 ods. 9 sa účtuje na účte 553 – Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti so súvzťažným zápisom v prospech účtu 323 – Krátkodobé rezervy alebo v prospech účtu 459 – Ostatné rezervy.“.

17. Za § 80 sa vkladá § 80a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠80a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2015

Na účte 415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín sa účtuje rozpustenie oceňovacieho rozdielu podľa ustanovenia § 53 ods. 3 v znení účinnom do 31.decembra 2014.“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.