Oznámenie č. 389/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky

(v znení č. 25/2016 Z. z., 327/2017 Z. z.)

Čiastka 112/2014
Platnosť od 23.12.2014
Účinnosť od 01.01.2018
Komentáre 6
Literatúra 3
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

389

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov


opatrenie z 3. decembra 2014 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky.

Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2014, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Základné ustanovenia

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky. Toto opatrenie sa vzťahuje aj na účtovnú jednotku podľa § 1 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona.

(2) Usporiadanie, označovanie a obsahové vymedzenie položiek jednotlivých súčastí individuálnej účtovnej závierky je uvedené v § 2 až 6 a vzor súvahy, výkazu ziskov a strát a obsahová náplň poznámok sú uvedené v prílohe č. 1. V poznámkach na každej strane poznámok sa pri ich zostavovaní v ľavom hornom rohu uvedie označenie „poznámky Úč PODV 3- 01“ a v pravom hornom rohu sa uvedie identifikačné číslo organizácie a daňové identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

(3) Údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky sa zverejňujú uložením do registra účtovných závierok podľa § 23b ods. 5 zákona v rozsahu údajov uvedených v § 2 až 6 a v prílohe č. 1; vysvetlivky sa do registra účtovných závierok neukladajú. Na iné účely ako podľa prvej vety sa môže použiť aj iné grafické usporiadanie súvahy a výkazu ziskov a strát ako je uvedené v prílohe č. 1, pri dodržaní obsahového vymedzenia položiek individuálnej účtovnej závierky ustanoveného týmto opatrením.

§ 2

Súvaha

(1) Obsahové vymedzenie položiek súvahy individuálnej účtovnej závierky nadväzuje na príslušné účty z rámcovej účtovej osnovy a účty vytvorené účtovnou jednotkou uvedené v účtovom rozvrhu.1)

(2) Pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky sa v súvahe v stĺpcoch 3 a 5 vykazujú údaje z otváracej súvahy. V súvahe účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa údaje v stĺpcoch 3 a 5 nevykazujú.

(3) V súvahe v bežnom účtovnom období v stĺpci 1 časti 1 (brutto) sa vykazujú položky strany aktív, v ktorých nie sú zahrnuté oprávky a opravné položky vytvorené k jednotlivým položkám strany aktív za bežné účtovné obdobie, ktoré sa vykazujú v stĺpci 1 časti 2 (korekcia). V stĺpci 2 (netto) sa vykazuje rozdiel medzi časťou 1 a časťou 2 stĺpca 1. V stĺpci 3 (netto) sa vykazujú položky strany aktív za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(4) V súvahe v stĺpci 4 sa vykazujú jednotlivé položky strany pasív za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 5 sa vykazujú jednotlivé položky strany pasív za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(5) V súvahe sa vykazuje konečný zostatok syntetických účtov na strane aktív alebo na strane pasív pri tých syntetických účtoch, na ktorých sa účtuje pohľadávka aj záväzok, napríklad syntetické účty 316, 336, 341, 342, 343, 345, 346, 347.

(6) Pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobého záväzku a časť dlhodobej pohľadávky, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazuje v súvahe ako krátkodobý záväzok alebo krátkodobá pohľadávka.

(7) Číselné údaje v súvahe sa uvádzajú v celých eurách.

(8) Po vyplnení číselných údajov v súvahe sa suma v riadku 1 v stĺpcoch 2 a 3 rovná sume v riadku 79 v stĺpcoch 4 a 5.

§ 3

Výkaz ziskov a strát

(1) Obsahové vymedzenie položiek výkazu ziskov a strát tvoria konečné stavy jednotlivých výsledkových účtov podľa vytvoreného účtového rozvrhu,1) ktorý nadväzuje na rámcovú účtovú osnovu.

(2) Vo výkaze ziskov a strát v stĺpci 1 sa vykazujú náklady a výnosy za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 2 sa vykazujú náklady a výnosy za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(3) Číselné údaje vo výkaze ziskov a strát sa uvádzajú v celých eurách.

(4) Po vyplnení číselných údajov suma vo výkaze ziskov a strát v riadku 61 v stĺpci 1 sa rovná sume v súvahe v riadku 100 v stĺpci 4 a suma vo výkaze ziskov a strát v riadku 61 v stĺpci 2 sa rovná sume v súvahe v riadku 100 v stĺpci 5.

(5) Pri zostavovaní prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky sa vo výkaze ziskov a strát údaje v stĺpci 2 nevykazujú. Vo výkaze ziskov a strát účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa údaje v stĺpci 2 nevykazujú.

§ 4

Poznámky

(1) Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Informácie v poznámkach sa uvádzajú z pohľadu významnosti, pričom nie významné informácie sa môžu zoskupovať. Informácie v poznámkach sa uvádzajú tak, aby sa vyjadrila ekonomická realita a podstata príslušnej transakcie alebo dohody.

(2) V poznámkach sa uvádzajú informácie, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela do dňa zostavenia individuálnej účtovnej závierky a má pre tieto informácie obsahovú náplň ustanovenú týmto opatrením. Obsahová náplň poznámok pozostáva z popisných informácií a číselných údajov podľa obsahovej náplne uvedenej v prílohe č. 1. Ak pre niektoré časti poznámok účtovná jednotka nemá obsahovú náplň, príslušné informácie sa neuvádzajú. V poznámkach sa môžu uvádzať informácie, ktoré sa účtovná jednotka rozhodla poskytnúť nad rámec ustanovenej obsahovej náplne.

(3) Informácie, ak je to možné sa uvádzajú v tabuľkovej forme, pričom sa uvádzajú údaje za bežné účtovné obdobie. Ak existuje údaj na porovnanie uvádzajú sa údaje aj z predchádzajúceho účtovného obdobia.

(4) K súvahe a k výkazu ziskov a strát sa uvádzajú informácie v poznámkach podľa poradia vykazovaných položiek a s označením popisovaných položiek. Ak ide o rozpis podľa meny, uvedie sa aj označenie meny. Sumy v poznámkach sa uvádzajú v celých eurách. Ak sa tak rozhodne účtovná jednotka, môžu sa sumy v poznámkach uvádzať aj v eurách so zaokrúhlením na dve desatinné miesta.

§ 5

Spoločné ustanovenie

(1) Na účely zostavenia účtovnej závierky sa rozumie

a) materskou účtovnou jednotkou účtovná jednotka, ktorá má rozhodujúci vplyv v jednej alebo vo viacerých dcérskych účtovných jednotkách, pričom rozhodujúci vplyv sa posudzuje podľa § 22 ods. 3 zákona,

b) skupinou materská účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky,

c) prepojenými účtovnými jednotkami dve alebo viaceré účtovné jednotky v rámci skupiny,

d) spoločným rozhodujúcim vplyvom zmluvne dohodnuté zdieľanie rozhodujúceho vplyvu.

(2) Pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky sa na účely zistenia základu dane účtovnej jednotky v konkurze alebo v likvidácii sa v súvahe, vo výkaze ziskov a strát a v poznámkach nevykazujú údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

§ 6

Vykazovanie položiek v súvahe a vo výkaze ziskov a strát

(1) Pri zostavovaní súvahy riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky v stĺpcoch 1 a 4 sa postupuje takto:

a) na riadku 22 sa môže vykázať zostatok účtu 061,

b) na riadku 23 sa môže vykázať zostatok účtu 062,

c) na riadku 24 sa môže vykázať zostatok účtu 063,

d) na riadku 25 nie je potrebné vykázať žiaden údaj a zostatok účtu 066 sa vykazuje na riadku 26,

e) na riadkoch 43 a 44 nie je potrebné vykazovať žiaden údaj a príslušné zostatky analytických účtov 311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA sa vykazujú na riadku 45,

f) na riadku 47 nie je potrebné vykázať žiaden údaj a zostatok účtu 351A sa vykazuje na riadku 48,

g) na riadkoch 55 a 56 nie je potrebné vykazovať žiaden údaj a príslušné zostatky analytických účtov 311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA sa vykazujú na riadku 57,

h) na riadku 59 nie je potrebné vykázať žiaden údaj a zostatok účtu 351A sa vykazuje na riadku 60,

i) na riadku 67 nie je potrebné vykazovať žiaden údaj a príslušné zostatky účtov 251A, 253A, 256A, 257A a 25XA sa vykazujú na riadku 68,

j) na riadkoch 104 a 105 nie je potrebné vykazovať žiaden údaj a príslušné zostatky analytických účtov 321A, 476A sa vykazujú na riadku 106, k) na riadku 108 nie je potrebné vykázať žiaden údaj a zostatok príslušného účtu 471A, 47XA sa vykazuje na riadku 109,

l) na riadkoch 124 a 125 nie je potrebné vykazovať žiaden údaj a príslušné zostatky analytických účtov 321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32X, 475A, 476A, 478A, 47X sa vykazujú na riadku 126,

m) na riadku 128 nie je potrebné vykázať žiaden údaj a príslušné zostatky účtov 361A, 36X, 471A, 47X sa vykazujú na riadku 129.

(2) Pri zostavovaní výkazu ziskov a strát riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej

účtovnej závierky v stĺpci 1 sa postupuje takto:

a) na riadkoch 32 a 33 nie potrebné vykázať žiaden údaj a konečný stav účtu 665 sa vykazuje na riadku 34,

b) na riadkoch 36 a 37 nie je potrebné vykázať žiaden údaj a konečný stav účtu 666 sa vykazuje na riadku 38,

c) na riadku 40 nie je potrebné vykázať žiaden údaj a konečný stav účtu 662 sa vykazuje na riadku 41,

d) na riadku 50 nie je potrebné vykázať žiaden údaj a konečný stav účtu 562 sa vykazuje na riadku 51.

(3) Ak účtovná jednotka v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období nezostavila účtovnú závierku ako malá účtovná jednotka,

a) preradia sa v stĺpcoch 3 a 5 súvahy konečné zostatky súvahových účtov podľa položiek súvahy uvedených v prílohe č. 1,

b) preradia sa v stĺpci 2 výkazu ziskov a strát konečné stavy nákladových účtov a výnosových účtov podľa položiek výkazu ziskov a strát uvedených v prílohe č. 1.

§ 7

Prechodné ustanovenia

(1) Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri zostavovaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré začína od 1. januára 2015, ak má účtovná jednotka účtovné obdobie kalendárny rok a za účtovné obdobie, ktoré začína v priebehu roka 2015, ak má účtovná jednotka účtovné obdobie hospodársky rok.

(2) Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri zostavovaní mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré končí v priebehu roka 2015.

(3) Pri zostavovaní priebežnej individuálnej účtovnej závierky v roku 2015 sa postupuje podľa predpisu účinného do 31. decembra 2014.

(4) Pri zostavovaní súvahy riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky podľa tohto opatrenia za účtovné obdobie, ktoré začína v roku 2015, sa v stĺpcoch 3 a 5 postupuje takto:

a) na riadku 22 sa vykazuje zostatok účtu 061,

b) na riadku 23 sa vykazuje zostatok účtu 062,

c) na riadku 24 sa vykazuje zostatok účtu 063,

d) na riadku 26 sa vykazuje zostatok účtu 066,

e) na riadkoch 43 a 44 nie je potrebné vykazovať žiaden údaj a príslušné zostatky analytických účtov 311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA sa vykazujú na riadku 45,

f) na riadku 48 sa vykazuje zostatok analytického účtu 351A,

g) na riadkoch 55 a 56 nie je potrebné vykazovať žiaden údaj a príslušné zostatky analytických účtov 311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA sa vykazujú na riadku 57,

h) na riadku 60 sa vykazuje zostatok analytického účtu 351A,

i) na riadku 67 nie je potrebné vykazovať žiaden údaj a príslušné zostatky účtov 251A, 253A, 256A, 257A a 25XA sa vykazujú na riadku 68,

j) na riadkoch 104 a 105 nie je potrebné vykazovať žiaden údaj a príslušné zostatky analytických účtov 321A, 476A sa vykazujú na riadku 106,

k) na riadku 109 sa vykazuje zostatok príslušného analytického účtu 471A, 47XA,

l) na riadkoch 124 a 125 nie je potrebné vykazovať žiaden údaj a príslušné zostatky analytických účtov 321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32X, 475A, 476A, 478A, 47X sa vykazujú na riadku 126,

m) na riadku 129 sa vykazujú príslušné zostatky účtov 361A, 36X, 471A, 47X ,

n) zostatok účtu 475 sa vykazuje na riadku 111.

(5) Pri zostavovaní výkazu ziskov a strát riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky podľa tohto opatrenia za účtovné obdobie, ktoré začína v roku 2015, sa v stĺpci 2 postupuje takto:

a) na riadku 34 sa vykazuje stav účtu 665,

b) na riadku 38 sa vykazuje stav účtu 666,

c) na riadku 41 sa vykazuje stav účtu 662,

d) na riadku 51 sa vykazuje stav účtu 562.

(6) Pri prvom zostavovaní súvahy a výkazu ziskov a strát podľa tohto opatrenia sa vykazované nepresnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie z dôvodu zaokrúhľovania vykazovaných súm nepovažujú za chybu vykazovania.

§ 8

Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.


§ 9

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.


Peter Kažimír

podpredseda vlády a minister financií


Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/23378/2014-74

VZOR

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

Obsahová náplň poznámok

Čl. I

Všeobecné informácie

(1) Názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby podnikateľa a miesto podnikania, ak sa zostavuje účtovná závierka fyzickej osoby podnikateľa. Opis vykonávanej činnosti účtovnej jednotky v nadväznosti na predmet podnikania účtovnej jednotky.

(2) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky.

(3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky.

(4) Údaje o skupine účtovných jednotiek, a to:

a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka,

b) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a),

c) adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b),

d) údaj, či účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou a údaj, či je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona, pričom sa uvádzajú

1. pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov,2)

2. pri oslobodení podľa § 22 ods. 10 a 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek.

(5) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky.

Čl. II

Informácie o orgánoch spoločnosti

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky, a to:

a) výške jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, a to v členení za jednotlivé orgány,

b) pôžičkách poskytnutých členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, a to o

1. celkovej sume poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia v členení za jednotlivé orgány,

2. celkovej sume splatených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia v členení za jednotlivé orgány,

3. celkovej sume odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia v členení za jednotlivé orgány,

c) hlavných podmienkach, na základe ktorých boli osobám uvedeným v písmene a) záruky alebo iné zabezpečenie a pôžičky poskytnuté; pri pôžičkách sa uvádzajú úrokové sadzby,

d) celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, ktoré je potrebné vyúčtovať.

Čl. III

Informácie o prijatých postupoch

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. Ak tento predpoklad nie je splnený, uvádza sa informácia o nesplnení predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti a k tomu zodpovedajúci spôsob účtovania podľa § 7 ods. 4 zákona.

(2) Informácia o aplikácií účtovných zásad a účtovných metód, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie a výsledku hospodárenia. Informácia o zmenách účtovných zásad a zmenách účtovných metód, a to s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky. Ak v dôsledku zmeny účtovných zásad a účtovných metód nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v jednotlivých súčastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách.

(3) Informácia o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe, pričom sa uvádza finančný vplyv týchto transakcií na účtovnú jednotku, ak sú riziká alebo prínosy vyplývajúce z týchto transakcií významné a ak uvedenie týchto rizík alebo prínosov je potrebné na účely posúdenia finančnej situácie účtovnej jednotky.

(4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov vrátane určenia rozhodujúcich účtovných odhadov a predpokladov, pričom sa zohľadňuje zásada významnosti. Uvádza sa najmä

a) obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota, reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, aktivovanie úrokov tvoriacich súčasť ocenenia majetku a záväzkov,

b) určenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku,

c) určenie ocenenia záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv,

d) určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou, a to:

1. určenie ocenenia reálnou hodnotou, pričom sa uvádza aplikácia reálnej hodnoty podľa zákona; pri kvalifikovanom odhade sa uvádza stanovenie významných predpokladov slúžiacich ako základ modelov a postupov ocenenia,

2. pre každú kategóriu finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančných nástrojom sa uvádza reálna hodnota a údaj o tom, v akej sume sa zmeny reálnej hodnoty zahrnuli do výkazu ziskov a strát a v akej sume sa zahrnuli vo vlastnom imaní ako oceňovacie rozdiely,

3. pre každý druh derivátových finančných nástrojov informácie o rozsahu a podstate týchto nástrojov vrátane hlavných podmienok a okolností, ktoré môžu ovplyvniť sumu, časový priebeh a mieru istoty budúcich peňažných tokov,

e) určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi, a to:

1. pre každý druh derivátových finančných nástrojov sa uvádza reálna hodnota týchto finančných nástrojov, ak sa môže spoľahlivo určiť ako trhová cena a informácia o rozsahu a charaktere týchto nástrojov,

2. pri dlhodobom finančnom majetku, ktorý sa vykazuje vo vyššej hodnote ako je jeho reálna hodnota, sa uvádza

2a. účtovná hodnota a reálna hodnota za jednotlivé položky majetku alebo skupiny týchto jednotlivých položiek majetku,

2b. dôvod pre nezníženie účtovnej hodnoty vrátane povahy dôkazov pre predpoklad, že sa účtovná hodnota opätovne dosiahne,

f) stanovenie metódy vlastného imania,

g) tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy,

h) informácia o poskytnutých dotáciách a pri dotáciách na obstaranie majetku sa uvedú zložky majetku a ich ocenenie.

(5) V poznámkach sa uvádza informácia o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov. Účtovná jednotka môže uviesť aj informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia.

Čl. IV

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

(1) K dlhodobému nehmotnému majetku, ktorým je goodwill alebo záporný goodwill sa uvádza dôvod jeho vzniku, spôsob výpočtu a prehodnotenie opodstatnenosti jeho výšky a odpisu jeho hodnoty.

(2) Informácie o významných položkách derivátov, majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma zabezpečenia a zmena reálnej hodnoty v priebehu účtovného obdobia. Pre každý druh derivátov sa uvádza informácia o rozsahu a povahe týchto derivátov vrátane významných podmienok, ktoré môžu ovplyvniť sumu, načasovanie a mieru istoty budúcich peňažných tokov a v tabuľkovej forme informácia zobrazujúca pohyby v oceňovacích rozdieloch z ocenenia reálnou hodnotou počas účtovného obdobia.

(3) Informácie o záväzkoch, a to o

a) celkovej sume záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov,

b) celkovej sume zabezpečených záväzkov, opise a spôsoboch zabezpečenia záväzkov.

(4) Informácie o vlastných akciách, a to o

a) dôvode nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia,

b) informáciách, ktorými sú

1. počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia a počet a menovitá hodnota prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia, pričom sa uvádza percentuálna hodnota týchto vlastných akcií na upísanom základnom imaní,

2. počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu,

c) počte, menovitej hodnote a protihodnote, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia; uvádza sa aj ich percentuálny podiel na upísanom základnom imaní.

(5) K vlastnému imaniu sa uvádza informácia, či účtovná jednotka vytvorila kapitálový fond z príspevkov podľa § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

(6) Informácia o sume a dôvodoch vzniku jednotlivých položiek nákladov alebo výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, napríklad výnosy z predaja podniku alebo časti podniku, náklady z dôvodu predaja podniku alebo časti podniku, škody z dôvodu živelných pohrôm.

Čl. V

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

(1) K iným aktívam a iným pasívam sa uvádzajú tieto informácie:

a) opis a hodnota podmieneného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; takýmto majetkom sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv,

b) opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich napríklad zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito podmienenými záväzkami sú

1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

2. povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

(2) V poznámkach sa uvádzajú významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch, napríklad zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu, uskutočniť investície a veľké opravy.

(3) Ku skutočnostiam sledovaným na podsúvahových účtoch sa v poznámkach uvádzajú informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcií, odpísaných pohľadávkach a podobne.

Čl. VI

Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Uvádzajú sa informácie o charaktere a finančnom vplyve významných udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky a ktoré nie sú zohľadnené v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát, napríklad informácie o

a) poklese alebo zvýšení trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky, s uvedením dôvodu týchto zmien,

b) dôvodoch pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, ktoré nastali v dôsledku udalostí po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky,

c) zmene spoločníkov účtovnej jednotky,

d) prijatí rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti,

e) zmenách významných položiek dlhodobého finančného majetku,

f) začatí alebo ukončení činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky, prevádzkarne,

g) vydaných dlhopisoch a iných cenných papieroch,

h) zlúčení, splynutí, rozdelení a zmene právnej formy účtovnej jednotky,

i) mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad o živelnej pohrome,

j) získaní alebo odobratí licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky a podobne.

Čl. VII

Ostatné informácie

(1) V poznámkach sa uvádza informácia o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme, pričom sa uvádza náhrada za túto činnosť v akejkoľvek forme, a ak sa zároveň vykonávajú aj iné činnosti, uvádzajú sa aj informácie o

a) všetkých formách prijatej náhrady,

b) účtovných zásadách použitých pri prideľovaní nákladov a výnosov,

c) všetkých druhoch činností účtovnej jednotky.

(2) V poznámkach účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby podľa osobitného predpisu3) a ktorej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 eur, sa uvedú aj informácie o

a) zložení a výške základného imania pripadajúceho na orgány verejnej moci a iné osoby, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach s uvedením druhu akcie, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní alebo hodnote a percentuálnej výške podielov na základnom imaní a s nimi spojených hlasovacích právach,

b) cenných papieroch vo vlastníctve orgánov verejnej moci a iných osôb, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach, s ktorými je spojené právo na výmenu za akcie, napríklad konvertibilné dlhopisy,

c) výške dotácií a návratných finančných výpomocí,

d) prijatých úveroch, poskytnutých prečerpaniach úverov, prijatých kapitálových príspevkoch s uvedením úrokových sadzieb a o podmienkach poskytnutia úveru a zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou,

e) zárukách poskytnutých orgánom verejnej moci a zárukách poskytnutých inou účtovnou jednotkou, v ktorej má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach, podmienkach ich poskytnutia a nákladoch na ich získanie,

f) vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku,

g) iných formách prijatej štátnej pomoci, najmä odpustenie súm, ktoré účtovná jednotka dlhuje štátu alebo inému subjektu verejnej správy.

(3) V poznámkach účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona sa uvedú aj informácie o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou, a to o:

a) náhradách strát z hospodárskej činnosti účtovnej jednotky,

b) peňažných vkladoch a nepeňažných vkladoch,

c) nenávratných finančných príspevkoch alebo pôžičkách za zvýhodnených podmienok,

d) finančných výhodách, ktorými sú napríklad nevymáhanie pohľadávky voči účtovnej jednotke,

e) vzdaní sa dividend alebo podielov na zisku,

f) poskytnutých náhradách za finančné povinnosti uložené orgánom verejnej moci.

Vysvetlivky na vyplňovanie individuálnej účtovnej závierky pre malé účtovné jednotky a organizačné zložky zahraničnej osoby zapísanej v obchodnom registri

(1) Písmeno „X“ v označení účtu uvedené v položke súvahy vyjadruje účet doplnený do účtového rozvrhu, ktorý nadväzuje na ekonomický obsah účtovej skupiny.

(2) Písmeno „A“ za číslom účtu sa uvádza pri označení analytického účtu.

(3) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

(4) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

(5) Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

(6) Písmenom „X“ v označení účtovnej jednotky v časti „malá“ sa označí nielen malá účtovná jednotka, ale aj organizačná zložka zahraničnej osoby zapísanej v obchodnom registri.

(7) Údaje, ktorými sú telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa, sú dobrovoľne vyplňovanými údajmi.

(8) Účtovná jednotka, ktorou je fyzická osoba - podnikateľ uvádza v časti „sídlo účtovnej jednotky“ miesto podnikania.

Použité skratky

č.r. – číslo riadku

r. – riadok

PSČ – poštové smerovacie číslo

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/23378/2014-74

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29. 6. 2013).

2. Smernica Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch (konsolidované znenie) (Ú.v EÚ L 318,17.11.2006) v plnom znení.

Poznámky pod čiarou

1) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008 z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 97, 9. 4. 2008).
Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29. 11. 2008) v platnom znení.

3) Sekcia C prílohy vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.