Oznámenie č. 388/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu

(v znení č. 417/2015 Z. z., 326/2017 Z. z.)

Čiastka 112/2014
Platnosť od 23.12.2014
Účinnosť od 01.01.2018
Komentáre 7
Literatúra 1
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

388

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov


opatrenie z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu.

Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2014, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Základné ustanovenia

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky, pre subjekty verejného záujmu a pre štátny podnik. Toto opatrenie sa vzťahuje na subjekt verejného záujmu, ak nie je bankou, pobočkou zahraničnej banky, Exportno – importnou bankou Slovenskej republiky, poisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej zaisťovne, zdravotnou poisťovňou, správcovskou spoločnosťou, pobočkou zahraničnej správcovskej spoločnosti, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, Burzou cenných papierov, Centrálnym depozitárom cenných papierov, obchodníkom s cennými papiermi, platobnou inštitúciou, inštitúciou elektronických peňazí, subjektom kolektívneho investovania, dôchodkovým fondom, pobočkou zahraničnej finančnej inštitúcie, účtovnou jednotkou uvedenou v § 17a ods. 2 zákona, rozpočtovou organizáciou a príspevkovou organizáciou.

(2) Usporiadanie, označovanie a obsahové vymedzenie položiek jednotlivých súčastí individuálnej účtovnej závierky je uvedené v § 2 až 6 a vzor súvahy, výkazu ziskov a strát a obsahová náplň poznámok sú uvedené v prílohe č. 1. V poznámkach na každej strane poznámok sa pri ich zostavovaní v ľavom hornom rohu uvedie označenie „poznámky Úč PODV 3- 01“ a v pravom hornom rohu sa uvedie identifikačné číslo organizácie a daňové identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

(3) Údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky sa zverejňujú uložením do registra účtovných závierok podľa § 23b ods. 5 zákona v rozsahu údajov uvedených v § 2 až 6 a v prílohe č. 1; vysvetlivky sa do registra účtovných závierok neukladajú. Na iné účely ako podľa prvej vety sa môže použiť aj iné grafické usporiadanie súvahy a výkazu ziskov a strát ako je uvedené v prílohe č. 1, pri dodržaní obsahového vymedzenia položiek individuálnej účtovnej závierky ustanoveného týmto opatrením.

§ 2

Súvaha

(1) Obsahové vymedzenie položiek súvahy individuálnej účtovnej závierky nadväzuje na príslušné účty z rámcovej účtovej osnovy a účty vytvorené účtovnou jednotkou uvedené v účtovom rozvrhu.1)

(2) Pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky sa v súvahe v stĺpcoch 3 a 5 vykazujú údaje z otváracej súvahy.

(3) V súvahe v bežnom účtovnom období v stĺpci 1 časti 1 (brutto) sa vykazujú položky strany aktív, v ktorých nie sú zahrnuté oprávky a opravné položky vytvorené k jednotlivým položkám strany aktív za bežné účtovné obdobie, ktoré sa vykazujú v stĺpci 1 časti 2 (korekcia). V stĺpci 2 (netto) sa vykazuje rozdiel medzi časťou 1 a časťou 2 stĺpca 1. V stĺpci 3 (netto) sa vykazujú položky strany aktív za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(4) V súvahe v stĺpci 4 sa vykazujú jednotlivé položky strany pasív za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 5 sa vykazujú jednotlivé položky strany pasív za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(5) V súvahe sa vykazuje konečný zostatok syntetických účtov na strane aktív alebo na strane pasív pri tých syntetických účtoch, na ktorých sa účtuje pohľadávka aj záväzok, napríklad syntetické účty 316, 336, 341, 342, 343, 345, 346, 347.

(6) Pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobého záväzku a časť dlhodobej pohľadávky, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazuje v súvahe ako krátkodobý záväzok alebo krátkodobá pohľadávka.

(7) Číselné údaje v súvahe sa uvádzajú v celých eurách.

(8) Po vyplnení číselných údajov v súvahe sa suma v riadku 01 v stĺpcoch 2 a 3 rovná sume v riadku 79 v stĺpcoch 4 a 5.

§ 3

Výkaz ziskov a strát

(1) Obsahové vymedzenie položiek výkazu ziskov a strát tvoria konečné stavy jednotlivých výsledkových účtov podľa vytvoreného účtového rozvrhu,1) ktorý nadväzuje na rámcovú účtovú osnovu.

(2) Vo výkaze ziskov a strát v stĺpci 1 sa vykazujú náklady a výnosy za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 2 sa vykazujú náklady a výnosy za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(3) Číselné údaje vo výkaze ziskov a strát sa uvádzajú v celých eurách.

(4) Po vyplnení číselných údajov suma vo výkaze ziskov a strát v riadku 61 v stĺpci 1 sa rovná sume v súvahe v riadku 100 v stĺpci 4 a suma vo výkaze ziskov a strát v riadku 61 v stĺpci 2 sa rovná sume v súvahe v riadku 100 v stĺpci 5.

§ 4

Poznámky

(1) Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Informácie v poznámkach sa uvádzajú z pohľadu významnosti, pričom informácie, ktoré nie sú významné sa môžu zoskupovať.

(2) V poznámkach sa uvádzajú informácie, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela do dňa zostavenia individuálnej účtovnej závierky a má pre tieto informácie obsahovú náplň ustanovenú týmto opatrením. Obsahová náplň poznámok pozostáva z popisných informácií a číselných údajov podľa obsahovej náplne uvedenej v prílohe č. 1. Ak pre niektoré časti poznámok účtovná jednotka nemá obsahovú náplň, príslušné informácie sa neuvádzajú. V poznámkach sa môžu uvádzať ďalšie informácie, ktoré sa účtovná jednotka rozhodla poskytnúť nad rámec ustanovenej obsahovej náplne. Ďalšie informácie sa uvádzajú v poznámkach vždy, ak sú potrebné na zabezpečenie súladu s požiadavkou, aby účtovná závierka poskytovala verný obraz majetku, záväzkov, finančnej situácie a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

(3) Informácie, ak je to možné sa uvádzajú v tabuľkovej forme, pričom sa uvádzajú údaje za bežné účtovné obdobie. Ak existuje údaj na porovnanie, uvádzajú sa aj údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(4) K súvahe a k výkazu ziskov a strát sa uvádzajú informácie v poznámkach podľa poradia vykazovaných položiek a s označením popisovaných položiek. Ak ide o rozpis podľa meny uvedie sa aj označenie meny. Sumy v poznámkach sa uvádzajú v celých eurách, ak sa tak rozhodne účtovná jednotka, môžu sa sumy uvádzať v eurách so zaokrúhlením na dve desatinné miesta.

§ 5

Spoločné ustanovenia

(1) Na účely zostavenia účtovnej závierky sa rozumie

a) materskou účtovnou jednotkou účtovná jednotka, ktorá má rozhodujúci vplyv v jednej alebo vo viacerých dcérskych účtovných jednotkách, pričom rozhodujúci vplyv sa posudzuje podľa § 22 ods. 3 až 7 zákona,

b) skupinou materská účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky,

c) prepojenými účtovnými jednotkami dve alebo viaceré účtovné jednotky v rámci skupiny,

d) pridruženou účtovnou jednotkou účtovná jednotka, v ktorej má iná účtovná jednotka podielovú účasť podľa § 2 ods. 4 písm. m) zákona a táto iná účtovná jednotka vykonáva podstatný vplyv na prevádzkovú činnosť a finančnú činnosť účtovnej jednotky; predpokladá sa, že účtovná jednotka vykonáva podstatný vplyv v inej účtovnej jednotke, ak má v tejto inej účtovnej jednotke minimálne dvadsaťpercentný podiel hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov,

e) spoločným rozhodujúcim vplyvom zmluvne dohodnuté zdieľanie rozhodujúceho vplyvu,

f) blízkym rodinným príslušníkom deti, rodičia, manžel, manželka, druh, družka a ich rodinní príslušníci, ktorí môžu ovplyvniť osobu alebo môžu byť ovplyvnení osobou pri činnosti súvisiacej s účtovnou jednotkou,

g) kľúčovým manažmentom osoby, ktoré majú právomoc a zodpovednosť za plánovanie, riadenie a kontrolu činností účtovnej jednotky, priamo alebo nepriamo, vrátane každého výkonného riaditeľa alebo iného riaditeľa tejto účtovnej jednotky.

(2) Na účely zostavenia poznámok sa osoba s účtovnou jednotkou zostavujúcou účtovnú závierku (ďalej len „vykazujúca účtovná jednotka“) považuje za spriaznenú osobu, ak ide o

a) fyzickú osobu alebo blízkeho rodinného príslušníka tejto osoby, ak táto osoba

1. má vo vykazujúcej účtovnej jednotke rozhodujúci vplyv alebo spoločný rozhodujúci vplyv,

2. má vo vykazujúcej účtovnej jednotke podstatný vplyv alebo

3. je členom kľúčového manažmentu vykazujúcej účtovnej jednotky alebo jeho materskej účtovnej jednotky,

b) inú účtovnú jednotku, pričom

1. táto účtovná jednotka a vykazujúca účtovná jednotka sú súčasťou tej istej skupiny,

2. jedna účtovná jednotka je pridruženou účtovnou jednotkou alebo účtovnou jednotkou so spoločným rozhodujúcim vplyvom druhej účtovnej jednotky, alebo pridruženou účtovnou jednotkou alebo účtovnou jednotkou so spoločným rozhodujúcim vplyvom niektorého člena tej skupiny, ktorej členom je táto druhá účtovná jednotka,

3. obidve účtovné jednotky sú účtovnou jednotkou so spoločným rozhodujúcim vplyvom tej istej inej účtovnej jednotky,

4. jedna účtovná jednotka je účtovnou jednotkou so spoločným rozhodujúcim vplyvom inej účtovnej jednotky a druhá účtovná jednotka je pridruženou účtovnou jednotkou tejto inej účtovnej jednotky,

5. účtovná jednotka je programom požitkov po skončení zamestnania pre zamestnancov vykazujúcej účtovnej jednotky alebo účtovnej jednotky spriaznenej s touto vykazujúcou účtovnou jednotkou; ak je samotná vykazujúca účtovná jednotka takýmto programom, prispievajúci zamestnávatelia sú s ňou spriaznení,

6. v účtovnej jednotke má rozhodujúci vplyv alebo spoločný rozhodujúci vplyv osoba alebo blízky rodinný príslušník podľa písmena a),

7. účtovná jednotka alebo niektorý člen skupiny, do ktorej účtovná jednotka patrí, poskytuje služby kľúčového manažmentu vykazujúcej účtovnej jednotke alebo materskej účtovnej jednotke vykazujúcej účtovnej jednotky.

8. v účtovnej jednotke má fyzická osoba podľa písmena a) prvého bodu podstatný vplyv alebo je členom kľúčového manažmentu tejto účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky.

(3) Na účely uvádzania údajov v prehľade peňažných tokov sa rozumie

a) peňažnými prostriedkami peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami,

b) peňažnými ekvivalentmi krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínové vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotku, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(4) Ak účtovná jednotka v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období nezostavila účtovnú závierku ako veľká účtovná jednotka,

a) preradia sa v stĺpcoch 3 a 5 súvahy konečné zostatky súvahových účtov podľa položiek súvahy uvedených v prílohe č. 1,

b) preradia sa v stĺpci 2 výkazu ziskov a strát konečné stavy nákladových účtov a výnosových účtov podľa položiek výkazu ziskov a strát uvedených v prílohe č. 1.

(5) Pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky sa na účely zistenia základu dane účtovnej jednotky v konkurze alebo v likvidácii v súvahe, vo výkaze ziskov a strát a v poznámkach nevykazujú údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

§ 6

Prechodné ustanovenia

(1) Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri zostavovaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré začína od 1. januára 2015, ak má účtovná jednotka účtovné obdobie kalendárny rok a za účtovné obdobie, ktoré začína v priebehu roka 2015, ak má účtovná jednotka účtovné obdobie hospodársky rok.

(2) Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri zostavovaní mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré končí v priebehu roka 2015.

(3) Pri zostavovaní priebežnej individuálnej účtovnej závierky v roku 2015 sa postupuje podľa predpisu účinného do 31. decembra 2014.

(4) Pri zostavovaní súvahy riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky podľa tohto opatrenia za účtovné obdobie, ktoré začína v roku 2015, sa v stĺpcoch 3 a 5 postupuje takto:

a) na riadku 22 sa vykazuje zostatok účtu 061,

b) na riadku 23 sa vykazuje zostatok účtu 062,

c) na riadku 24 sa vykazuje zostatok účtu 063,

d) na riadku 26 sa vykazuje zostatok účtu 066,

e) na riadkoch 43 a 44 nie je potrebné vykazovať žiaden údaj a príslušné zostatky analytických účtov 311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA sa vykazujú na riadku 45,

f) na riadku 48 sa vykazuje zostatok analytického účtu 351A,

g) na riadkoch 55 a 56 nie je potrebné vykazovať žiaden údaj a príslušné zostatky analytických účtov 311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA sa vykazujú na riadku 57,

h) na riadku 59 sa nevykazuje žiaden údaj a na riadku 60 sa vykazuje zostatok analytického účtu 351A,

i) na riadku 67 nie je potrebné vykazovať žiaden údaj a príslušné zostatky účtov 251A, 253A, 256A, 257A a 25XA sa vykazujú na riadku 68,

j) na riadkoch 104 a 105 nie je potrebné vykazovať žiaden údaj a príslušné zostatky analytických účtov 321A, 476A, sa vykazujú na riadku 106,

k) na riadku 108 sa nevykazuje žiaden údaj a na riadku 109 sa vykazuje zostatok príslušného analytického účtu 471A,

l) na riadkoch 124 a 125 nie je potrebné vykazovať žiaden údaj a príslušné zostatky analytických účtov 321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32X, 475A, 476A, 478A, 47X sa vykazujú na riadku 126,

m) na riadku 128 sa nevykazuje žiaden údaj a príslušné zostatky účtov 361A, 36X, 471A, 47X sa vykazujú na riadku 129,

n) zostatok účtu 475 sa vykazuje na riadku 111.

(5) Pri zostavovaní výkazu ziskov a strát riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky podľa tohto opatrenia za účtovné obdobie, ktoré začína v roku 2015, sa v stĺpci 2 postupuje takto:

a) na riadku 34 sa vykazuje stav účtu 665,

b) na riadku 38 sa vykazuje stav účtu 666,

c) na riadku 41 sa vykazuje stav účtu 662,

d) na riadku 51 sa vykazuje stav účtu 562.

(6) Pri prvom zostavovaní súvahy a výkazu ziskov a strát podľa tohto opatrenia sa vykazované nepresnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie z dôvodu zaokrúhľovania vykazovaných súm nepovažujú za chybu vykazovania.


§ 7

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 123/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74 (oznámenie č. 616/2005 Z. z.), opatrenia z 12. decembra 2006 č. MF/25812/2006-74 (oznámenie č. 670/2006 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/26120/2007-74 (oznámenie č. 627/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24219/2008-74 (oznámenie č. 508/2008 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2010 č. MF/25947/2010-74 (oznámenie č. 522/2010 Z. z.), opatrenia z 25. októbra 2011 č. MF/24013/2011-74 (oznámenie č. 370/2011 Z. z.), opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17920/2013-74 (oznámenie č. 407/2013 Z. z.) a opatrenia z 24. septembra 2014 č. MF/18009/2014-74 (oznámenie č. 282/2014 Z. z.).

§ 8

Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 9

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.


Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií


Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/23377/2014-74

VZOR

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

Obsahová náplň poznámok

Čl. I

Všeobecné informácie

(1) Názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby podnikateľa a miesto podnikania, ak sa zostavuje účtovná závierka fyzickej osoby podnikateľa. Opis vykonávanej činnosti účtovnej jednotky v nadväznosti na predmet podnikania účtovnej jednotky.

(2) Informácie o obchodnom mene, sídle, právnej forme a možno uviesť aj iné vhodné údaje o účtovnej jednotke, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom.

(3) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky.

(4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky.

(5) Údaje o skupine, a to:

a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka,

b) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a),

c) adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b),

d) údaj, či účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou a údaj, či je oslobodená od povinnosti zostaviť

konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona, pričom sa uvádzajú

1. pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov,2)

2. pri oslobodení podľa § 22 ods. 10 a 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek.

(6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia, počet

zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú členovia štatutárneho orgánu účtovnej jednotky a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu.

Čl. II

Informácie o prijatých postupoch

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. Ak tento predpoklad nie je splnený, uvádza sa informácia o nesplnení predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti a k tomu zodpovedajúci spôsob účtovania podľa § 7 ods. 4 zákona.

(2) Informácia o aplikácií účtovných zásad a účtovných metód, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie a výsledku hospodárenia. Informácia o zmenách účtovných zásad a zmenách účtovných metód, a to s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky. Ak v dôsledku zmeny účtovných zásad a účtovných metód nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v jednotlivých súčastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách.

(3) Informácia o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe, pričom sa uvádza finančný vplyv týchto transakcií na účtovnú jednotku, ak sú riziká alebo prínosy vyplývajúce z týchto transakcií významné a ak uvedenie týchto rizík alebo prínosov je potrebné na účely posúdenia finančnej situácie účtovnej jednotky.

(4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov vrátane určenia rozhodujúcich účtovných odhadov a predpokladov, pričom sa zohľadňuje zásada významnosti. Uvádza sa najmä

a) obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota, reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, aktivovanie úrokov tvoriacich súčasť ocenenia majetku a záväzkov,

b) určenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku,

c) určenie ocenenia záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv,

d) určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou, a to:

1. určenie ocenenia reálnou hodnotou, pričom sa uvádza aplikácia reálnej hodnoty podľa zákona; pri kvalifikovanom odhade sa uvádza stanovenie významných predpokladov slúžiacich ako základ modelov a postupov ocenenia,

2. pre každú kategóriu finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom sa uvádza reálna hodnota a údaj o tom, v akej sume sa zmeny reálnej hodnoty zahrnuli do výkazu ziskov a strát a v akej sume sa zahrnuli do vlastného imania ako oceňovacie rozdiely,

3. pre každý druh derivátových finančných nástrojov informácie o rozsahu a podstate týchto nástrojov vrátane hlavných podmienok a okolností, ktoré môžu ovplyvniť sumu, časový priebeh a mieru istoty budúcich peňažných tokov,

e) určenie ocenenia finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi, a to:

1. pre každý druh derivátových finančných nástrojov sa uvádza reálna hodnota týchto finančných nástrojov, ak sa môže spoľahlivo určiť ako trhová cena a informácia o rozsahu a charaktere týchto nástrojov,

2. pri dlhodobom finančnom majetku, ktorý sa vykazuje vo vyššej hodnote ako je jeho reálna hodnota, sa uvádza

2a. účtovná hodnota a reálna hodnota za jednotlivé položky majetku alebo skupiny týchto jednotlivých položiek majetku,

2b. dôvod pre nezníženie účtovnej hodnoty vrátane povahy dôkazov pre predpoklad, že sa účtovná hodnota opätovne dosiahne,

f) tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy,

g) informácia o poskytnutých dotáciách a pri dotáciách na obstaranie majetku sa uvedú zložky majetku a ich ocenenie.

(5) V poznámkach sa uvádza informácia o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov. Účtovná jednotka môže uviesť aj informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia.

Čl. III

Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

(1) K aktívam sa v poznámkach pri zohľadnení zásady významnosti uvádzajú doplňujúce a vysvetľujúce informácie o

a) dlhodobom majetku, a to:

1. prehľad o pohybe dlhodobého majetku podľa zložiek dlhodobého majetku v nadväznosti na členenie položiek súvahy; uvádza sa ocenenie majetku na začiatku účtovného obdobia, jeho prírastky, úbytky a presuny počas účtovného obdobia a ocenenie na konci účtovného obdobia,

2. prehľad oprávok a opravných položiek podľa zložiek dlhodobého majetku v nadväznosti na členenie položiek súvahy; uvádza sa hodnota oprávok a opravných položiek na začiatku účtovného obdobia, ich prírastky, úbytky a presuny počas účtovného obdobia a hodnota na konci účtovného obdobia,

3. prehľad o čistej (netto) hodnote dlhodobého majetku na začiatku účtovného obdobia a na konci účtovného obdobia,

4. úroky aktivované ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia,

b) dôvodoch účtovania o dlhodobom majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo, napríklad majetok obstaraný finančným prenájmom, majetok pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke,

c) dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať,

d) majetku, ktorým je goodwill, a to dôvod jeho vzniku, spôsob výpočtu a prehodnotenie opodstatnenosti jeho výšky a odpisu jeho hodnoty,

e) výskumnej a vývojovej činnosti za účtovné obdobie, a to v členení na

1. náklady na výskum vynaložené v účtovnom období,

2. neaktivované náklady na vývoj vynaložené v účtovnom období,

3. aktivované náklady na vývoj vynaložené v účtovnom období,

f) štruktúre dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnení v členení v nadväznosti na položky súvahy, ak prostredníctvom tohto umiestnenia vykonáva v inej účtovnej jednotke rozhodujúci vplyv, spoločný rozhodujúci vplyv, podstatný vplyv; uvádza sa aj obchodné meno, sídlo, podiel na základnom imaní a podiel na iných zložkách vlastného imania, osobitne sa uvádzajú príspevky do kapitálového fondu z príspevkov podľa § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, výška vlastného imania a výsledok hospodárenia tejto inej účtovnej jednotky,

g) dlhodobom finančnom majetku podľa písmena a),okrem prehľadu oprávok,

h) ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania a vplyve takého ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania; uvádza sa v tabuľkovej forme zobrazenie pohybu v oceňovacích rozdieloch vykázaných vo vlastnom imaní z dôvodu ocenenia reálnou hodnotou počas účtovného obdobia,

i) opravných položkách k dlhodobému finančnému majetku v nadväznosti na položky súvahy, pričom sa uvádza stav opravných položiek na začiatku účtovného obdobia, zmeny počas účtovného obdobia a stav na konci účtovného obdobia,

j) zmenách v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku,

k) dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať,

l) podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách alebo podobných cenných papieroch, pričom sa uvádza ich počet a rozsah práv, ktoré predstavujú,

m) opravných položkách k zásobám v členení v nadväznosti na položky súvahy, pričom sa uvádza ich stav na začiatku účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie počas účtovného obdobia a stav na konci účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby a zúčtovania,

n) zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať,

o) zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, pričom sa uvádzajú

1. všeobecné údaje, a to:

1a. hodnota zmluvných výnosov vykázaných v účtovnom období vo výnosoch,

1b. metóda použitá na určenie výnosov vykázaných za účtovné obdobie,

1c. metóda použitá na zistenie stupňa dokončenia zákazkovej výroby,

1d. opis spôsobu, na základe ktorého účtovná jednotka zhotovujúca nehnuteľnosť určenú na predaj usúdila, že počas výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj dochádza k priebežnému transferu; pri posudzovaní priebežného transferu sa zohľadňuje jednotlivo a aj spoločne existencia najmä týchto indikátorov:

1da. výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj sa uskutočňuje na pozemku vo vlastníctve objednávateľa,

1db. objednávateľovi nevzniká nárok na odstúpenie od zmluvy s právom vrátenia peňažných prostriedkov,

1dc. pri nedokončení dohodnutej výstavby zhotoviteľom nehnuteľnosť zostáva objednávateľovi,

1dd. zmluva oprávňuje objednávateľa zmeniť zhotoviteľa s prípadnou sankciou a nájsť si iného zhotoviteľa na dokončenie nehnuteľnosti,

2. informácie o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, ktoré ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neboli ukončené, pričom sa uvádza

2a. celková suma vynaložených nákladov a vykázaných ziskov znížená o vykázané straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,

2b. suma prijatých preddavkov,

2c. suma zadržanej platby,

p) najvýznamnejších položkách pohľadávok, pričom sa tiež uvádzajú opravné položky za účtovné obdobie, s uvedením stavu na začiatku účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie opravných položiek a stav na konci účtovného obdobia a osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby a zúčtovania,

q) hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

r) hodnote pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia, hodnote pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a hodnote pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať,

s) výpočte odloženej daňovej pohľadávky,

t) zložkách krátkodobého finančného majetku,

u) ocenení krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania a vplyve takého ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania,

v) opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku za účtovné obdobie, s uvedením stavu na začiatku účtovného obdobia, tvorby, zúčtovania opravných položiek k nemu a ich stavu na konci účtovného obdobia, pričom osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby a zúčtovania,

w) krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať,

x) vlastných akciách, a to o

1. dôvode nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia,

2. počte a menovitej hodnote nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia a o počte a menovitej hodnote prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia, pričom sa uvádza percentuálna hodnota týchto vlastných akcií na upísanom základnom imaní,

3. počte a protihodnote, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a o počte a protihodnote, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu,

4. počte, menovitej hodnote a protihodnote, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia; uvádza sa aj ich percentuálny podiel na upísanom základnom imaní,

y) významných položkách účtov časového rozlíšenia.

(2) K pasívam súvahy sa uvádzajú doplňujúce a vysvetľujúce informácie o

a) vlastnom imaní, a to:

1. opis základného imania najmä počet akcií, ich menovitá hodnota, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie,

2. opis tvorby kapitálového fondu z príspevkov, najmä počet príspevkov a jednotlivé sumy príspevkov, opis vplyvu vytvorenia kapitálového fondu z príspevkov na rozdelenie čistého zisku alebo iných vlastných zdrojov obchodnej spoločnosti pre jej akcionárov alebo spoločníkov, ako aj na zvýšenie základného imania,

3. počet a menovitá hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia a iný titul zmeny vlastného imania počas účtovného obdobia,

4. rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období,

5. prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania

6. zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní,

7. navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadania účtovnej straty,

b) jednotlivých druhoch rezerv za bežné účtovné obdobie s uvedením ich stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, použitie, zrušenie počas bežného účtovného obdobia, ich stav na konci účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezerv,

c) výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

d) štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení v nadväznosti na položky súvahy; uvádza sa hodnota záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov,

e) hodnote záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečenom inou formou zabezpečenia, a to s uvedením formy zabezpečenia,

f) výpočte odloženého daňového záväzku,

g) záväzkoch zo sociálneho fondu, s uvedením stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorby a čerpaní sociálneho fondu počas bežného účtovného obdobia a stavu na konci účtovného obdobia,

h) vydaných dlhopisoch, najmä ich menovitá hodnota, emisný kurz, úrok a splatnosť,

i) bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach, pričom sa uvádza najmä mena, v ktorej boli poskytnuté, charakter, hodnota v cudzej mene a hodnota v eurách, výška úroku, splatnosť, forma zabezpečenia,

j) významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období.

(3) Pri majetku prenajatom formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa sa uvádza

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu u prenajímateľa a finančný výnos,

b) suma istiny u prenajímateľa a finančný výnos podľa doby splatnosti

1. do jedného roka vrátane,

2. viac ako jeden rok do piatich rokov vrátane,

3. viac ako päť rokov.

(4) Pri majetku prenajatom formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu sa uvádza

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu u nájomcu a finančný náklad,

b) suma istiny u nájomcu a finančný náklad podľa doby splatnosti

1. do jedného roka vrátane,

2. viac ako jeden rok a do piatich rokov vrátane,

3. viac ako päť rokov.

(5) O odloženej dani z príjmov sa uvádzajú informácie o

a) sume odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov,

b) sume odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala,

c) sume odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach,

d) sume neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka,

e) odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov,

f) vzťahu medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov,

g) zmene sadzby dane z príjmov.

(6) Informácie o významných položkách majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma tohto zabezpečenia a uvádza sa zmena reálnej hodnoty v priebehu účtovného obdobia.

Čl. IV

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

(1) K položkám výnosov a nákladov sa v poznámkach uvádzajú doplňujúce a vysvetľujúce informácie o

a) sume tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky,

b) zmene stavu vnútroorganizačných zásob; ak sa zmena ich stavu nerovná rozdielu medzi stavom netto na konci predchádzajúceho účtovného obdobia a stavom netto na konci bežného účtovného obdobia, uvádzajú sa dôvody vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek zásob, najmä manká a škody, zmena metódy oceňovania, dary,

c) opise a sume významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov,

d) opise a sume ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti,

e) celkovej sume osobných nákladov, a to v členení na mzdy, ostatné náklady na závislú činnosť, sociálne poistenie, zdravotné poistenie, sociálne zabezpečenie,

f) opise a sume významných položiek finančných výnosov a celkovej sume kurzových ziskov; osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,

g) opise a sume významných položiek nákladov za poskytnuté služby,

h) opise a sume významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti,

i) opise a sume významných položiek finančných nákladov a celkovej sume kurzových strát; osobitne sa uvádza suma kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(2) Pri výnosoch a nákladoch sa uvádza výška a charakter jednotlivých položiek výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt.

(3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, iné uisťovacie služby, daňové poradenstvo a ostatné neaudítorské služby poskytnuté týmto audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.

(4) V poznámkach sa uvádza členenie čistého obratu podľa § 2 ods. 14 zákona podľa jednotlivých typov výrobkov, tovarov, služieb alebo iných činností účtovnej jednotky a hlavných geografických oblastí odbytu, ak sa tieto činnosti a oblasti odbytu z hľadiska organizácie predaja výrobkov a tovarov a poskytovania služieb výrazne odlišujú. Ak predmetom činnosti účtovnej jednotky je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrnovaných do čistého obratu.

Čl. V

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

(1) K iným aktívam a iným pasívam sa uvádzajú tieto informácie:

a) opis a hodnota podmieneného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito majetkom sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv,

b) opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich napríklad zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito podmienenými záväzkami sú

1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

2. povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

(2) V poznámkach sa uvádzajú významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch; pri každej položke sa uvádza jej popis, výška a údaj, či sa netýka spriaznených osôb, napríklad zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu, uskutočniť investície a veľké opravy.

(3) Ku skutočnostiam sledovaným na podsúvahových účtoch sa v poznámkach uvádzajú informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcií, odpísaných pohľadávkach a podobne.

Čl. VI

Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Uvádzajú sa informácie o charaktere a finančnom vplyve významných udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky a ktoré nie sú zohľadnené v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát, napríklad informácie o

a) poklese alebo zvýšení trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky, s uvedením dôvodu týchto zmien,

b) dôvodoch pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, ktoré nastali v dôsledku udalostí po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky,

c) zmene spoločníkov účtovnej jednotky,

d) prijatí rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti,

e) zmenách významných položiek dlhodobého finančného majetku,

f) začatí alebo ukončení činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky, prevádzkarne,

g) vydaných dlhopisoch a iných cenných papieroch,

h) zlúčení, splynutí, rozdelení a zmene právnej formy účtovnej jednotky,

i) mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad o živelnej pohrome,

j) získaní alebo odobratí licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky a podobne.

Čl. VII

(1) Informácie o transakciách medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami sa uvádzajú z dôvodu potreby užívateľov účtovnej závierky porozumieť vplyvu týchto transakcií na účtovnú závierku, a to:

a) zoznam transakcií, ktoré sa uskutočnili medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami, pričom sa uvádza napríklad kúpa alebo predaj zásob, kúpa alebo predaj nehnuteľností a iného majetku, nákup alebo predaj služieb, lízing, výskum a vývoj, licencie, financovanie, vrátane pôžičiek a vkladov do vlastného imania, poskytnutie záruk a garancií, podmienený majetok, podmienené záväzky a ostatné finančné povinnosti podľa článku V, úhrada záväzkov v mene príslušnej účtovnej jednotky alebo príslušnou účtovnou jednotkou a to bez ohľadu, či za to bola alebo nebola účtovaná cena,

b) charakteristika transakcie, ktorou je suma, výška zostatku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, jeho zabezpečenie, opravná položka k pochybným pohľadávkam, odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov,

c) samostatne sa uvádzajú transakcie so spriaznenými osobami za každú z týchto osôb:

1. subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv,

2. subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva spoločný rozhodujúci vplyv alebo podstatný vplyv,

3. dcérske účtovné jednotky,

4. spoločné účtovné jednotky,

5. pridružené účtovné jednotky,

6. kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky,

7. ostatné spriaznené osoby.

(2) O príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky sa uvádzajú informácie o

a) výške priznaných odmien za účtovné obdobie pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky z dôvodu výkonu ich funkcie vrátane plnení vyplývajúcich z dôchodkových programov pre bývalých členov týchto orgánov, a to v členení za jednotlivé orgány,

b) výške jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, a to v členení za jednotlivé orgány,

c) pôžičkách poskytnutých členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, a to o

1. celkovej sume poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia v členení za jednotlivé orgány,

2. celkovej sume splatených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia v členení za jednotlivé orgány,

3. celkovej sume odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia v členení za jednotlivé orgány,

d) hlavných podmienkach, na základe ktorých im boli záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté; pri pôžičkách sa uvádzajú aj úrokové sadzby,

e) celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, ktoré sa vyúčtovávajú.

(3) Informácie podľa odseku 2 písm. a) sa neuvádzajú vtedy, ak by takéto informácie umožnili identifikáciu finančnej situácie konkrétneho člena štatutárneho orgánu, dozorného orgánu alebo iného orgánu účtovnej jednotky.

Čl. VIII

Ostatné informácie

(1) V poznámkach sa uvádza informácia o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme, pričom sa uvádza náhrada za túto činnosť v akejkoľvek forme, a ak sa zároveň vykonávajú aj iné činnosti, uvádzajú sa aj informácie o

a) všetkých formách prijatej náhrady,

b) účtovných zásadách použitých pri prideľovaní nákladov a výnosov,

c) všetkých druhoch činností účtovnej jednotky.

(2) V poznámkach účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby podľa osobitného predpisu 3) a ktorej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 eur, sa uvedú aj informácie o

a) zložení a výške základného imania pripadajúceho na orgány verejnej moci a iné osoby, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach s uvedením druhu akcie, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní alebo hodnote a percentuálnej výške podielov na základnom imaní a s nimi spojených hlasovacích právach,

b) cenných papieroch vo vlastníctve orgánov verejnej moci a iných osôb, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach, s ktorými je spojené právo na výmenu za akcie, napríklad konvertibilné dlhopisy,

c) výške dotácií a návratných finančných výpomocí,

d) prijatých úveroch, poskytnutých prečerpaniach úverov, prijatých kapitálových príspevkoch s uvedením úrokových sadzieb a o podmienkach poskytnutia úveru a zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou,

e) zárukách poskytnutých orgánom verejnej moci a zárukách poskytnutých inou účtovnou jednotkou, v ktorej má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach, podmienkach ich poskytnutia a nákladoch na ich získanie,

f) vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku,

g) iných formách prijatej štátnej pomoci, najmä odpustenie súm, ktoré účtovná jednotka dlhuje štátu alebo inému subjektu verejnej správy.

(3) V poznámkach účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona, sa uvedú aj informácie o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou a to o:

a) náhradách strát z hospodárskej činnosti účtovnej jednotky,

b) peňažných vkladoch a nepeňažných vkladoch,

c) nenávratných finančných príspevkoch alebo pôžičkách za zvýhodnených podmienok,

d) finančných výhodách, ktorými sú napríklad nevymáhanie pohľadávky voči účtovnej jednotke,

e) vzdaní sa dividend alebo podielov na zisku,

f) poskytnutých náhradách za finančné povinnosti uložené orgánom verejnej moci.

Čl. IX

Prehľad o pohybe vlastného imania

(1) Prehľad o pohybe vlastného imania zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní účtovnej jednotky medzi dvomi účtovnými závierkami a čím bola spôsobená. V tabuľkovej forme sa uvádza zobrazenie pohybu vo vlastnom imaní vrátane zobrazenia pohybu v oceňovacích rozdieloch vykázaných vo vlastnom imaní z dôvodu ocenenia reálnou hodnotou počas účtovného obdobia.

(2) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej účtovnej závierky porovnáva zmenu stavu medzi dvomi po sebe nasledujúcimi riadnymi účtovnými závierkami. Skladá sa z dvoch prehľadov. Jeden prehľad zobrazuje zmenu stavu vlastného imania za účtovné obdobie a druhý prehľad za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci mimoriadnej účtovnej závierky porovnáva zmenu stavu vlastného imania medzi dňom, ku ktorému je zostavená mimoriadna účtovná závierka a dňom, ku ktorému bola zostavená posledná riadna účtovná závierka.

Čl. X

Prehľad peňažných tokov

(1) V prehľade peňažných tokov sa uvádzajú informácie o peňažných tokoch, ktorými sú príjmy a výdavky peňažných prostriedkov a prírastky a úbytky peňažných ekvivalentov, pričom sa peňažné toky členia na

a) peňažné toky z prevádzkovej činnosti, ktorou je činnosť, ktorá súvisí s predmetom podnikania účtovnej jednotky a ostatné činnosti, ktoré súvisia s hospodárskou činnosťou účtovnej jednotky, okrem investičnej činnosti a finančnej činnosti,

b) peňažné toky z investičnej činnosti, ktorou je obstaranie a vyradenie dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a tej časti dlhodobého finančného majetku, ktorý nie je súčasťou peňažných ekvivalentov,

c) peňažné toky z finančnej činnosti, ktorou je činnosť, ktorej dôsledkom sú zmeny v hodnote a štruktúre vlastného imania a zmeny v záväzkoch z úverov a pôžičiek.

(2) Za peňažné toky z prevádzkovej činnosti sa považujú najmä peňažné toky, ktoré súvisia s predmetom podnikania účtovnej jednotky a spôsobujú vznik zisku alebo straty, napríklad

a) príjmy z predaja tovaru, výrobkov a služieb, vrátane prijatých preddavkov,

b) príjmy z poplatkov za priemyselné práva a autorské práva, z provízií a ďalšie príjmy vzťahujúce sa k výnosom z hospodárskej a finančnej činnosti,

c) výdavky na úhrady za dodávky materiálu, tovaru a externých služieb, vrátane zaplatených preddavkov,

d) výdavky na zamestnancov, napríklad mzdy a odmeny a výdavky platené v mene zamestnancov, napríklad na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a preddavky na daň z príjmov, odvádzané za zamestnancov,

e) výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky po odpočítaní príjmov z vrátenia preplatku dane z príjmov, okrem takýchto výdavkov za investičnú činnosť a finančnú činnosť,

f) príjmy a výdavky zo zmlúv, ktoré sú držané na účely predaja alebo obchodovania s nimi,

g) príjmy a výdavky z nákupu a predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie.

(3) Pri vykazovaní peňažných tokov z prevádzkovej činnosti sa môže použiť priama metóda alebo nepriama metóda, pričom

a) priamou metódou sa rozumie vykazovanie vhodne zvolených hlavných skupín hrubých príjmov a hrubých výdavkov a možno ju uplatniť ako čistú priamu metódu, pri ktorej sa vychádza z vhodne vytvorených analytických účtov k účtom peňažných prostriedkov alebo ako modifikovanú priamu metódu, pri ktorej sa vychádza z položiek výkazu ziskov a strát, pričom sa upravia tržby z predaja, náklady na obstaranie predaného tovaru a ďalšie položky výkazu ziskov a strát, ktoré sa týkajú prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky, o zmenu stavu zásob, pohľadávok z prevádzkovej činnosti a záväzkov z prevádzkovej činnosti, o ostatné nepeňažné položky a o ostatné položky, ktorých peňažné toky sú peňažnými tokmi z investičnej činnosti alebo peňažnými tokmi z finančnej činnosti,

b) nepriamou metódou sa rozumie vykazovanie peňažných tokov, pri ktorých sa vychádza z výsledku hospodárenia za účtovné obdobia pred zdanením daňou z príjmov, upraveného o vplyv nepeňažných položiek, napríklad odpisov dlhodobého majetku, rezerv, opravných položiek, zmien stavu zásob, pohľadávok z prevádzkovej činnosti a záväzkov z prevádzkovej činnosti, počas bežného účtovného obdobia a všetkých ostatných položiek, ktorých peňažné toky sú peňažnými tokmi z investičnej činnosti alebo peňažnými tokmi z finančnej činnosti.

(4) Peňažnými tokmi z investičnej činnosti sú napríklad

a) výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,

b) príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,

c) výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie,

d) príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie,

e) výdavky na poskytnuté pôžičky,

f) príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek,

g) výdavky súvisiace s derivátmi; to neplatí, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti,

h) príjmy súvisiace s derivátmi; to neplatí, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto

výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti,

i) príjmy a výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje.

(5) Peňažnými tokmi z finančnej činnosti sú napríklad

a) príjmy z emisie akcií, príjmy z upísaných obchodných podielov a príjmy z iného zvýšenia vlastného imania,

b) výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií alebo vlastných obchodných podielov a výdavky na iné zníženie vlastného imania,

c) príjmy z úverov a pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka, pobočka zahraničnej banky alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania,

d) výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka, pobočka zahraničnej banky alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania,

e) príjmy z emisie dlhových cenných papierov,

f) výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov.

(6) Ako čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti, investičnej činnosti a finančnej činnosti sa môžu uvádzať

a) príjmy a výdavky uskutočnené v mene tretích osôb, ak sa peňažné toky vzťahujú na činnosť tretích osôb, napríklad príjmy a výdavky uskutočnené na bežných bankových účtoch, nájomné vyberané v mene majiteľov nehnuteľností a zaplatené týmto majiteľom,

b) príjmy a výdavky na nákup a na predaj cenných papierov, na krátkodobé pôžičky, na preddavky alebo splátky prostredníctvom kreditných kariet, ktorých dohodnutá doba splatnosti je najviac tri mesiace.

(7) Peňažné toky vyplývajúce z účtovných prípadov v cudzej mene sa vykazujú v eurách prepočítané referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenka ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Kurzové rozdiely sa vykazujú oddelene od peňažných tokov z prevádzkovej činnosti, investičnej činnosti a finančnej činnosti tak, aby sa zosúladil stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci bežného účtovného obdobia so stavom k prvému dňu bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia. Kurzové rozdiely účtované ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nie sú peňažnými tokmi.

(8) Peňažné toky pri úrokoch, dividendách a iných podieloch na zisku sú

a) prijaté a zaplatené úroky, dividendy a iné podiely na zisku; ak sa zahŕňajú do výsledku hospodárenia za účtovné obdobie, uvádzajú sa ako peňažné toky z prevádzkovej činnosti,

b) prijaté úroky, prijaté dividendy a iné podiely na zisku; ak vyjadrujú spôsob návratnosti investícií, uvádzajú sa ako peňažné toky z investičnej činnosti,

c) zaplatené úroky, zaplatené dividendy a iné podiely na zisku; ak vyjadrujú výdavky na získanie finančných zdrojov, uvádzajú sa ako peňažné toky z finančnej činnosti.

(9) Peňažné toky dane z príjmov sa uvádzajú ako samostatná položka podľa charakteru z prevádzkovej činnosti, finančnej činnosti alebo investičnej činnosti alebo, ak sa nedokáže priradiť k uvedeným činnostiam, vykáže sa v prevádzkovej činnosti.

(10) Doplňujúcimi informáciami k prehľadu peňažných tokov sú

a) použitá metóda vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti,

b) využitie možnosti vykázania čistých peňažných tokov a ich uvedenie,

c) štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov a dôvody prípadného nesúladu medzi sumami peňažných tokov a príslušnými položkami vykázanými v súvahe,

d) použité zásady prijaté na určenie obsahovej náplne a štruktúry peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov v bežnom účtovnom období,

e) zmeny použitých zásad na určenie obsahovej náplne a štruktúry peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov oproti bezprostredne predchádzajúcemu účtovnému obdobiu,

f) skutočnosti, ktoré vznikli v účtovnom období v investičnej činnosti a finančnej činnosti a nemajú priamy vplyv na peňažné toky, ale ovplyvňujú štruktúru majetku, záväzkov a vlastného imania,

g) ďalšie doplňujúce informácie k prehľadu peňažných tokov, ak sú dôležité na posúdenie finančnej situácie účtovnej jednotky.

Vysvetlivky na vyplňovanie individuálnej účtovnej závierky pre veľké účtovné jednotky a pre subjekty verejného záujmu

(1) Písmeno „X“ v označení účtu uvedené v položke súvahy vyjadruje účet doplnený do účtového rozvrhu, ktorý nadväzuje na ekonomický obsah účtovej skupiny.

(2) Písmeno „A“ za číslom účtu sa uvádza pri označení analytického účtu.

(3) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

(4) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

(5) Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

(6) Písmenom „X“ v označení účtovnej jednotky v časti „veľká“ sa označí nielen veľká účtovná jednotka, ale aj subjekt verejného záujmu a štátny podnik.

(7) Údaje, ktorými sú telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa, sú dobrovoľne vyplňovanými údajmi.

(8) Účtovná jednotka, ktorou je fyzická osoba - podnikateľ uvádza v časti „sídlo účtovnej jednotky“ miesto podnikania.

Použité skratky

č.r. – číslo riadku

r. – riadok

PSČ – poštové smerovacie číslo

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/23377/2014-74

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29. 6. 2013).

2. Smernica Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch (konsolidované znenie) (Ú.v EÚ L 318,17.11.2006) v plnom znení.

Poznámky pod čiarou

1) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29. 11. 2008) v platnom znení.

3) Sekcia C prílohy vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.