Zákon č. 364/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Čiastka 108/2014
Platnosť od 19.12.2014
Účinnosť od 01.01.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené