Zákon č. 285/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 88/2014
Platnosť od 23.10.2014
Účinnosť od 01.11.2014

OBSAH

285

ZÁKON

z 12. septembra 2014,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb., zákona č. 558/2001 Z. z., zákona č. 203/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 219/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 73/2009 Z. z., zákona č. 104/2010 Z. z., zákona č. 114/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z. a zákona č. 160/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 30 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Pri úprave alebo zušľachťovaní nerastov je zakázané používať technológiu kyanidového lúhovania.“.

2. V § 30 ods. 5 sa vypúšťajú slová „technológie kyanidového lúhovania alebo na použitie“.

3. V § 30 ods. 6 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

4. V § 30 ods. 6 písm. b) sa vypúšťa prvý bod.

Doterajší druhý a tretí bod sa označujú ako prvý a druhý bod.

5. V § 30 ods. 6 písm. c) sa slová „v písmene c)“ nahrádzajú slovami „v písmene b)“.

6. V § 30 ods. 6 písm. d) sa slová „v písmene c) a d)“ nahrádzajú slovami „v písmenách b) a c)“ a slová „podľa písmen c), d) a e)“ sa nahrádzajú slovami „podľa písmen b), c) a d)“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2014.


Andrej Kiska v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené