Zákon č. 214/2014 Z. z.Zákon o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

(v znení č. 273/2015 Z. z., 360/2015 Z. z.)

Čiastka 70/2014
Platnosť od 30.07.2014
Účinnosť od 01.03.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I a čl. II bodov 1 až 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. decembra 2014.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené